Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dün daha, Yirmi ya ş ındaydım Ya ş amla e ğ leniyor, Çok fazla zamanım oldu ğ unu sanıyordum Ama farkında de ğ ildim ki zaman, Parmaklarımızın arasından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dün daha, Yirmi ya ş ındaydım Ya ş amla e ğ leniyor, Çok fazla zamanım oldu ğ unu sanıyordum Ama farkında de ğ ildim ki zaman, Parmaklarımızın arasından."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Dün daha, Yirmi ya ş ındaydım Ya ş amla e ğ leniyor, Çok fazla zamanım oldu ğ unu sanıyordum Ama farkında de ğ ildim ki zaman, Parmaklarımızın arasından kayıp giden Kum tanelerinden daha hızlı uçup gitmektedir.

5

6 Dün daha, Otuz ya ş ındaydım, tüm vaktimi çocuklar, ev, e ş im, i ş imle Geçiriyordum. Günler, kendime en küçük bir zaman ayırmaksızın geçip gidiyordu. Bu bir nevi zamana kar ş ı yarı ş tı sanki.

7

8 Dün daha, Kırk ya ş ındaydım, Çalı ş ma hayatı, her gün kar ş ıla ş ılan sıkıntılar nedeniyle, Çocukların büyüdüklerini görecek zamanım olmadı. Biraz soluklanmak istiyordum ama, Ev i ş leri, alı ş veri ş gibi ş eyler ile Zaman uçtu gitti. Ama nereye götürüyordu beni?

9

10 Dün daha, Elli ya ş ındaydım, çocukların her biri kendi ya ş amlarını sürdürmek için gittiler. Artık büyük anneydim Biraz da kendimce ya ş amak için bana kalmı ş olan bu ayrıcalıklı zamanın tadını çıkartmak maksadıyla biraz yava ş lamak istiyorum. Bu yeni bir ya ş am…..ama yine çalı ş ma, yine ev i ş leri ….. Çok çabuk yoruluyorum, zira ya ş am beni bazen öylesine hızlı itiyor ki, sabah ile ak ş am birle ş iyor adeta.

11

12 Bu gün, Altmı ş ındayım, ya ş ama hayranlık duymak için biraz zaman ayırmak istiyorum. Çalı ş ıyor bile olsam, bu zamanı mutlaka veriyorum kendime. Ho ş uma giden küçük ş eylerle bile me ş gul olmak mutlu ediyor beni. Ya ş amakta oldu ğ um zamanın önemini biliyorum. Zira, yarın için daima bir bilinmezlik var…..

13

14 E ş imle birlikte, geçti ğ inin farkında olmadı ğ ımız zamanları konu ş uyoruz. Geriye bakmaksızın sadece bizden bahsediyoruz. Çünkü bizim için önemli olan ya ş amakta oldu ğ umuz ş u an. Duraklamayı ö ğ rendim arık….. Eskiden unutmu ş oldu ğ um bu küçük ş eyi...

15

16 Zaman, ona bakıldı ğ ında, ona dokunuldu ğ unda çok güzel. Bizi ya ş landırsa bile, yine de çok güzel. Ondan vazgeçmek mümkün de ğ il O, bizim ellerimizden tutuyor ve di ğ er yarınlara do ğ ru götürüyor.. Dün daha, Yirmi ya ş ındaydım…..

17

18 Ancak bu gün, zamanın sadece bir ertelemeden ibaret oldu ğ unu biliyorum. Bu nedenle bu de ğ erli zamanı ya ş amak zorundayım. Bu nedenle, zamanımı yitirmeden ve sa ğ lı ğ ım kötüle ş meden önce kendimi tek bir ş eye adadım….. Ya ş amım….. Dün daha yirmi ya ş ındaydım Bu gün ise zamanın de ğ erini biliyorum artık.

19

20 « Hier encore « Auteure de ce poème: Diane L. (Énaid) En güzel günlere….. Tercüme:Yusuf Haznedaro ğ lu


"Dün daha, Yirmi ya ş ındaydım Ya ş amla e ğ leniyor, Çok fazla zamanım oldu ğ unu sanıyordum Ama farkında de ğ ildim ki zaman, Parmaklarımızın arasından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları