Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1  Farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere "kök hücre" deniyor.  Vücudumuzdaki kas,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1  Farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere "kök hücre" deniyor.  Vücudumuzdaki kas,"— Sunum transkripti:

1

2 1

3

4  Farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere "kök hücre" deniyor.  Vücudumuzdaki kas, cilt, karaciğer hücreleri gibi hücrelerin belli bir hedefi var ve bölündüklerinde yine kendileri gibi bir hücre oluşturuyorlar.  Bundan farklı olarak, kök hücrelerin bu şekilde belirlenmiş bir görevi yok.  Aldıkları sinyale göre farklı hücre türlerine dönüşüyorlar. Bunu kontrol eden unsurlarsa genler. Bir kök hücresinin hangi hücreye dönüşeceğini hücre çekirdeğindeki genler belirliyor. KÖK HÜCRE NEDİR?

5 DÖLLENMEDEN HEMEN SONRA

6 BAŞTAN SONA KÖK HÜCRE ELDESİ ve UYGULAMASI

7  KÖK HÜCRELER ÜÇ KAYNAKTAN ELDE EDİLİR. İnsan ve hayvan embriyosundan (anne karnında 5-6 hücre aşamasındaki organizmadan kök hücre elde edilir; buna EMRİYONEL KÖK HÜCRE denir.) Erişkinlerde bulunan ve birkaç hücre türüne dönüşebilen “ERİŞKİN KÖK HÜCRE” ler.(kemik iliğindeki kan kök hücresi) Düşük yapan kadınlardan alınan “FETUS KÖK HÜCRESİ”. (ahlaki açıdan tartışılmaktadır.)

8  Anneden gelen yumurta ile, babadan gelen spermin döllenmesiyle olu ş an ilk hücreye “zigot” denir.  Daha sonra zigot bölünüp 2, 4, 8 hücre olu ş turur. (her 36 saatte 1 sayısı 2’ e katlanır.)  İ lk 4 gün içinde olu ş an 8 hücrenin her biri, bir insan olu ş turabilecek potansiyele sahiptir.  Anne karnındaki geli ş imin 5. gününde olu ş an hücre toplulu ğ una “blastosit” denir.  Blastositler tek ba ş ına birey olu ş turamaz ama insan vücundaki 200’den fazla hücre türlerine dönü ş ebilirler.

9  Blastosit adı verilen bu hücre toplulu ğ undan alınan hücrelerin her birine “embriyonel kök hücre” adı verilir.  Embriyonel kök hücreler daha çok tüp bebek ünitelerinden elde edilir.  Eri ş kin kök hücrelerine göre embriyonel kök hücreler; daha hızlı ço ğ alma gücünde.  Ço ğ alma çe ş itlili ğ i olarak da daha geni ş bir yelpazeye sahipler.(yani farklıla ş ma potansiyeli eri ş kin kök hücrelere göre daha fazla)  Embriyonel kök hücrelerin telomerleri çok uzun bu da çok uzun süre ço ğ alabiliyorlar anlamına gelir. Hücrelerin ömrünü belirleyen kromozonların ucunda bulunan “telomer” denilen DNA zincirleridir. (bu zincirlerin uzun kalmasını sa ğ layan ise “telomeraz” enzimidir.)

10

11  Eri ş kin kök hücreler, farklıla ş mı ş dokularda bulunan farklıla ş mı ş hücreler.  Her ya ş taki insanda bulunan bu hücreler kendilerini yenileyebiliyor ve ihtiyaç halinde farklı hücre türlerine dönü ş ebiliyorlar.  Bu hücreler bulundukları dokulardaki eskiyen, hastalanan veya ölen hücrelerin yerine, yenilerini üreten yedek parça kaynakları olarak görev yapıyorlar.  İ nsan vücunda kemik ili ğ i, kas, göz, sinir, karaçi ğ er ve deri gibi dokularda bulunur.

12  ER İŞ K İ N KÖK HÜCRELERDEN tüm hücreler elde edilemiyor. (sinir, kas, karaci ğ er, kan)  Büyümesi ve ço ğ alması için daha uzun zaman gerektiriyor.  Kolay elde edilemezler. (birçok dokuda bu hücreleri bulmak oldukça zor.)  EMBR İ YONEL KÖK HÜCRELERDEN tüm hücreler elde edilebiliyor.  Kültür ortamında yeti ş tirilmesi daha kolay.  Eri ş kin kök hücrelerin bölünme ve de ğ i ş im potansiyelinin oldukça az olması ve zor elde edilmesi nedeniyle bilimsel ara ş tırmalarda tüp bebek ünitelerinden sa ğ lanan embriyonel kök hücreler tercih ediliyor.

13  Sınırsız sayıda bölünme ve kendilerini yenileme potansiyeline sahipler.  Aynı genetik yapıya sahip. (yani ço ğ alarak kendileri gibi hücre olu ş turuyorlar.)  Embriyolardan elde edilen bu hücreler “pluripotent” yapıdalar. (yani ş artlar sa ğ landı ğ ında kas, sinir, karaci ğ er gibi her hücre türüne de ğ i ş ebiliyorlar.)  Farklıla ş arak kromozon sayılarını yarıya indirip yumurta ve sperm hücresine dönü ş ebiliyorlar. Ancak tek ba ş larına yeni bir organizma olu ş turamıyorlar.  Embriyonik kök hücreye alternatiftirler çünkü kültür ortamında her türlü hücreye dönü ş ebiliyorlar.(ço ğ alma potansiyeli biraz daha dü ş ük.)  Dü ş üklerden elde edilen fetuslar etik açıdan tartı ş ma konusudur.

14 KULLANIM ALANLARI Normal görevini yapamayan veya ölen hücrelerin yerine yenileri gelmediği zaman organlar çalışamıyor ve çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Ölüm nedenlerin başında gelen kronik hastalıklar, organ yetmezliği, kanserler ve sinir sistemi etkileyen parkinson alzheimer gibi hastalıklar; kök hücreyle tedavinin ilk hedefidir.

15  Kök hücreleri kullanılarak organın tamamını de ğ i ş tirmeden, o organdaki hastalıklı veya ölü hücreleri sa ğ lıklı hücrelerle de ğ i ş tirmek mümkün olacak.  Kalp krizi geçirip kalp kaslarının büyük bir kısmını kaybeden hastaya, kök hücrelerden üretilen sa ğ lıklı kalp kası hücreleri nakledilebilecek. Ameliyat yapmadan damardan enjekte yoluyla hasarlı bölge yerini alabilecektir.

16  Aynı yöntemler böbrek, karaci ğ er gibi organların hastalıklarında da kullanılabilecek. (organ nakilleri, ş eker hastalı ğ ı)  Parkinson, Alzheimer, kazalar sonucu omurilik zedelenmeleri gibi rahatsızlıklarda da tedaviye imkan sa ğ layacaktır.  Bu geli ş meler genetik müh. ile paralel gitmekte olup, genetik müh. sayesinde çe ş itli hastalıkların ve kanserlerin tedavisi mümkün olabilecektir.

17

18

19

20

21

22


"1  Farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere "kök hücre" deniyor.  Vücudumuzdaki kas," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları