Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KKKanola Kanola Yagı. Kanola ş algama benzeyen tek yıllık bir serin sezon bitkisidir. Dünya ya ğ lı tohum üretiminde soya ve palmiyeden den sonra üçüncü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KKKanola Kanola Yagı. Kanola ş algama benzeyen tek yıllık bir serin sezon bitkisidir. Dünya ya ğ lı tohum üretiminde soya ve palmiyeden den sonra üçüncü."— Sunum transkripti:

1 KKKanola Kanola Yagı

2 Kanola ş algama benzeyen tek yıllık bir serin sezon bitkisidir. Dünya ya ğ lı tohum üretiminde soya ve palmiyeden den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. İ lk olarak Kanada’da geli ş tirilmesinden dolayı, Canadian Oil Low Acid sözcüklerinden türeme kanola adı verilmi ş tir.

3 Neden Kanola ? Günlük tüketim ürünlerinin arasında önemli bir yeri olan besin ya ğ larının fiyat artı ş ı, alternatif sunacak uygun bir ya ğ üretmeye yönlendirmi ş tir. Ülkemizde ekilebilir alanlardan sa ğ lanan faydayı arttırmak amacıyla ayçicek ya ğ ına alternatif olarak kanola ya ğ sanayisi geli ş meye ba ş lamı ş tır.

4 Kanola tanesinde bulunan %38-50 ya ğ ve %16- 24 protein ile önemli bir ya ğ bitkisidir.

5 Bile ş iminde yer alan en önemli ya ğ asitleri ise oleik ve linoleik asitlerdir.

6

7 Antioksidan özelli ğ i sayesinde birçok hastalı ğ a kar ş ı önemli bir destektir.

8

9 1. Dünya Sava ş ı ‘ndan sonra yaygınla ş tı. Fakat bir süre sonra insan sa ğ lı ğ ına zararlı oldu ğ u anla ş ılınca yasaklandı.(1979)

10 Neden insan sa ğ lı ğ ı için zararlıydı? yüksek oranda(%45-50) erusik asit ve Glikosinolat içeri ğ i.

11 Yapılan ıslah çalı ş malarıyla içeri ğ inde erusik asit oranı %0.1 e kadar dü ş ürüldü, küspesindeki glikosinolat miktarı da azaltıldı. ( GDO )

12 WHO tarafından GDO ile ilgili yapılan ara ş tırmalarda kolza tohumunun di ğ er birçok gıdayla birlikte geneti ğ inin de ğ i ş tirildi ğ i tespit edilmi ş tir.

13 ABD’de insan haklarına yüksek duyarlılık sahibi çevreler kanola ya ğ ının kızartmalık ve yemeklik olarak satı ş larının yasaklanması için mücadele veriyor.

14 Dünyanın birçok ülkesinde geneti ğ i de ğ i ş tirilmi ş gıdaların üretimi ve satı ş ı yasaklanmı ş durumda. Etkileri hemen görülmesede yıllar geçtikten sonra çok ciddi sa ğ lık sorunlarına neden olabiliyor. Nagihan Kırcalı


"KKKanola Kanola Yagı. Kanola ş algama benzeyen tek yıllık bir serin sezon bitkisidir. Dünya ya ğ lı tohum üretiminde soya ve palmiyeden den sonra üçüncü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları