Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN DEĞİŞİMİ Günlük hayatımızda birçok nesne kullanırız. Bu nesneler üretilirken kullanım alanlarına göre uygun maddeler seçilerek Bazen aynı nesne,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN DEĞİŞİMİ Günlük hayatımızda birçok nesne kullanırız. Bu nesneler üretilirken kullanım alanlarına göre uygun maddeler seçilerek Bazen aynı nesne,"— Sunum transkripti:

1

2 MADDENİN DEĞİŞİMİ

3 Günlük hayatımızda birçok nesne kullanırız. Bu nesneler üretilirken kullanım alanlarına göre uygun maddeler seçilerek Bazen aynı nesne, farklı maddelerden üretilebilir Örne ğ in ; kı ş ın so ğ ukta korunmak için kullandı ğ ımız eldivenler deri veya yünden yapılırken, bula ş ık eldivenleri plastikten yapılır.

4 DOĞAL MADDELER Do ğ ada kendili ğ inden var olan a ğ aç, kayaç, toprak, gümü ş, kömür gibi maddelere do ğ al madde adı vardır. Do ğ al maddeler, çe ş itli ürünlerin üretiminde kullanıldı ğ ında ham madde adını alır.

5 Zeytin a ğ acının meyvesi olan zeytin, zeytinya ğ ı üretiminde kullanıldı ğ ında zaman ham maddedir. A ğ aç aynı zamanda ba ş ka ürünlerin yapımında kullanıldı ğ ında ham madde olur.

6 İŞLENMİŞ MADDE İ nsanlar do ğ al maddeleri i ş leyerek yeni ürünler ortaya çıkarır. Olu ş an bu yeni ürünlere i ş lenmi ş madde adı verilir. İş lenmi ş maddeler di ğ er ürünleri üretilmesiyle kullanılabilir. Bu maddeler, malzeme olarak adlandırılır.

7

8 YAPAY MADDELER Dünya nüfusunda hızla artması do ğ al kaynakların tüketimini hızlandırmaktadır. Do ğ adaki kaynaklar insanların ihtiyaçlarını kar ş ılamada yetersiz hale gelmi ş tir. Bu nedenle do ğ al maddelerin yerine kullanılabilecek yapay maddeler üretilmi ş tir. Böylece tüken mekte olan do ğ al kaynakların tükenmesinin önüne geçilmi ş, do ğ al dengenin korunmasına çalı ş ılmı ş tır.

9 YAPAY MADDELERE ÖRNEKLER Vinileks : A ş ırı tüketim ve bilinçsiz avlanma sonucunda do ğ al deri ihtiyacı kar ş ılanmaz hale gelmi ş tir. Do ğ al derinin yerine yapay deri olan vinileks kullanılır. Teflon : Bakır, alüminyum ve çelik tencereler yerine yiyecekle yiyeceklerin yapı ş masını önleyen teflon tencereler kullanılır. Yapay Kauçuk : Brezilya’ da yeti ş en kauçuk a ğ acından üretilen do ğ al kauçu ğ a alternatif olarak üretilmi ş tir. Hortum, otomobil lasti ğ i, bula ş ık eldiveni, paket lasti ğ i yapımında kullanılır. Naylon: Naylondan yapılan ipek, sentetik iplik olarak adlandırılır. Yün ve ipek yerine kullanılır. Sentetik iplikten dokunan kuma ş, sentetik kuma ş tır.

10 ÖRNEKLER

11 Plastik: Sa ğ lam ve dayanıklı bir malzeme olup kalem, masa, oyuncak, bardak, tabak gibi birçok ürünün yapımında kullanılır. Bakalit: Plasti ğ in sertle ş tirilmi ş halidir. Çaydanlık, tencere kulpları, elektrik kablosu ve tabak gibi nesnelerin yapımında kullanılır.

12 Plastik, yapay deri, teflon, naylon ve yapay kauçuk petrol kökenli yapay maddelerdir. Petrolün rafineride i ş lenmi ş ile petrol katranı elde edilir. Petrol katranından plastik, naylon, yapay deri, teflon ve yapay kauçuk elde edilir.

13 ALIŞTIRMALAR Do ğ al maddelerin i ş lenmi ş ile olu ş an maddelere…………denir. Do ğ al maddeler çe ş itli ürünlerin üretiminden kullanıldı ğ ı zaman……… adını alır. Yün, ipek, petrol, tahta gibi maddeler ……….. Maddelere örnektir. Teflon, bakalit, vinileks, naylon, plastik, sunta, sentetik………maddelere örnek gösterilebilir. Erozyon peri bacaları Do ğ al ham made İş lenmi ş geri dönü ş üm kutusuna Yapay malzeme Ülke ekonomisi do ğ al madde İş lenmi ş madde Üçe

14 Çöpe attı ğ ımız atıkların kolay bir ş ekilde fabrikalara gönderebilmesiyle için onları uygun ………. ………… ……… atmalıyız. Maddeleri kullanım alanlarına göre ……….. ayırırız. Bu maddeler ………..,………….ve ………….maddelerdir. Atıkları uygun geri dönü ş üm kutusuna göndermek …………. katkı sa ğ lar. Rüzgar, akarsu, ve ya ğ murun ani sıcaklık de ğ i ş imlerinin yeryüzünü a ş ındırması sonucu olu ş an yeryüzü ş ekillerine ülkemizden verilebilecek örnek ……….. ……….. ‘dır.

15 ( ) İş lenmi ş bazı ürünler üretiminde malzeme olarak kullanılabilir. Pantolon ve kazak üretiminde kullanılan iplik buna örnektir. ( ) Do ğ ada kendili ğ inden var olan maddelere örnektir. ( )Sandalye, dolap, benzin, iplik, do ğ al maddelere örnektir. ( ) Do ğ al maddelerin yerine ihtiyacı kar ş ılamak için insanların üretti ğ i maddelere yapay maddeler denir. ( ) Vinileks, teflon, naylon, plastik, bakalit, gibi maddeler i ş lenmi ş maddelerdir ( ) Maddeler kullanım alanlarına göre do ğ al, i ş lenmi ş ve yapay madde olarak üçe grupta incelenir. ( ) Cam, plastik, metal ve ka ğ ıt atıklarını uygun geri dönü ş üm kutularını atmamız ülke ekonomisini katkı sa ğ lar.

16 Beni Dinledi ğ iniz İ çin Te ş ekkürler…. Adı: Eylül Soyadı: Altun No : 697 Sınıf:4/A


"MADDENİN DEĞİŞİMİ Günlük hayatımızda birçok nesne kullanırız. Bu nesneler üretilirken kullanım alanlarına göre uygun maddeler seçilerek Bazen aynı nesne," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları