Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi. Konular 1. Eğitim Sisteminin Genel Amaçları 2. Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri 3. Eğitim Sisteminin Yapılandırılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi. Konular 1. Eğitim Sisteminin Genel Amaçları 2. Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri 3. Eğitim Sisteminin Yapılandırılması."— Sunum transkripti:

1 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

2

3 Konular 1. Eğitim Sisteminin Genel Amaçları 2. Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri 3. Eğitim Sisteminin Yapılandırılması 4. Okul Sisteminin Yapılandırılması 5. Okul Yönetimi, Seçim, Atama ve Yetiştirilmesi 6. Eğitim Finansmanı 7. Eğitim Denetimi 8. Öğretmen Yetiştirme

4 4

5 5

6 6

7 7 ①Genellik ve Eşitlik ② Demokrasi Eğitimi ③Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları ④ Bilimsellik ⑤Yöneltme ⑥ Planlılık ⑦Eğitim Hakkı ⑧ Karma Eğitim ⑨Fırsat ve İmkan Eşitliği ⑩ Okul ve Ailenin İşbirliği 11Süreklilik 12 Her Yerde Eğitim 13Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği 14Laiklik Türk Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Eğitim sisteminin yapılanması

18 TÜRK EĞITIM SISTEMININ ÖRGÜT YAPISI Tarihsel Süreç I ̇ çinde Milli Eğitim Bakanlığı 1.1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar "Maarif Vekaleti", 2.28 Aralık 1935'den 21 Eylül 1941 tarihîne kadar "Kültür Bakanlığı", 3. 22 Eylül 1941'den 9 Ekim 1946 tarihine kadar "Maarif Vekilliği", 4.10 Ekim 1946'dan sonra "Millî Eğitim Bakanlığı", 4.10 Ekim 1946'dan sonra "Millî Eğitim Bakanlığı", 5.1950'den sonra "Maarif Vekaleti", 6.27 Mayıs 1960 tarihinden sonra "Millî Eğitim Bakanlığı" adıyla çalışmalarını sürdürmüştür.

19

20 Okul sisteminin yapılanması Örgün E ğ itim Türk milli e ğ itim sistemi 4+4+4 olmak üzere 12 yıllık zorunlu kademeli e ğ itim olarak üç kademeye ayrılmı ş tır. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmi ş tir. ilkö ğ retim ça ğ ı 6-13 ya ş olarak de ğ i ş tirilmi ş ve Eylül ayı sonu itibarıyla 5 ya ş ını doldurmu ş, 6 ya ş ına girmi ş ço­ cuklarımızın ilkö ğ retime ba ş lamalarına fırsat verilmi ş tir.

21 E ğ itimin finansmanı

22 Eğitimin finansman kaynakları şöyle özetlenebilir: • Konsolide bütçeden ayrılan kaynaklar, Genel bütçe + katma bütçe - hazine yardımları = konsolide bütçe • Öğrenci katkı payı (yüksek öğretim, 2547 sayılı Yasa gereğince), • Çıraklık ve Meslekî-Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonundan ayrılan kaynaklar (3308 sayılı Yasa gereğince), • Döner sermaye işletmelerinden sağlanan gelirler, • Birlik gelirleri (okul yaptırma, onarım ve öğrenci koruma dernekleri vb), • İl özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, • Halk (kişi ve kuruluşlar) katkıları-bağışlar, • Dış ülke ve kuruluşlardan sağlanan krediler, burslar ve bağışlar.

23 E ğ itimin denetimi İ l Denetmeni Bakanlık Denetçisi

24 İ l millî e ğ itim müdürlükleri bünyesinde, millî e ğ itim müdürüne ba ğ lı olarak E ğ itim Denetmenleri Ba ş kanlı ğ ı olu ş turulur. MADDE 41 – İ l millî e ğ itim müdürlükleri bünyesinde olu ş turulan E ğ itim Denetmenleri Ba ş kanlı ğ ında İ l E ğ itim Denetmenleri ve İ l E ğ itim Denetmen Yardımcıları istihdam edilir. İ l e ğ itim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek ö ğ renimi ve ö ğ retmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan ö ğ retmenler arasından yarı ş ma sınavı ile mesle ğ e alınırlar. Bu görevde üç yıllık yeti ş me dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavında ba ş arılı olanlar il e ğ itim denetmeni kadrolarına atanır. İ l e ğ itim denetmen yardımcıları, en az dört yıllık yüksek ö ğ renimi ve ö ğ retmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan ö ğ retmenler arasından yarı ş ma sınavı ile mesle ğ e alınırlar. Bu görevde üç yıllık yeti ş me dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavında ba ş arılı olanlar il e ğ itim denetmeni kadrolarına atanır.

25 İ l e ğ itim denetmenleri ve denetmen yardımcıları, ildeki her derece ve türdeki örgün ve yaygın e ğ itim kurumları ile il ve ilçe millî e ğ itim müdürlüklerinin rehberlik, i ş ba ş ında yeti ş tirme, denetim, de ğ erlendirme, inceleme, ara ş tırma ve soru ş turma hizmetlerini yürütür

26 Yüksek Ö ğ retimde Denetim

27 Ö ğ retmen yeti ş tirme

28 3 yıllık İ lkö ğ retmen Okulları (1932–1933) 4 yıllık İ lkö ğ retmen Okulları (1970–1971) 2 Yıllık E ğ itim Enstitüleri (1974–1975) 3 Yıllık E ğ itim Enstitüleri (1979–1980) 2 yıllık E ğ itim Yüksekokulu (1983–1984) 4 yıllık E ğ itim Yüksekokulu (1989–1990) E ğ itim Fakültesi (1998–) 4 yıl


"Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi. Konular 1. Eğitim Sisteminin Genel Amaçları 2. Eğitim Sisteminin Temel İlkeleri 3. Eğitim Sisteminin Yapılandırılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları