Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014."— Sunum transkripti:

1 Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

2 E ğ itim-Ö ğ retim Erasmus Mevlana Farabi Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

3 Türkiye’ deki Eczacılık Fakültelerinin müfredatları incelenerek, müfredat çalı ş malarına ba ş lanılmı ş tır. Hasta odaklı e ğ itim müfredatın olu ş turulması hedeflenmektedir. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

4 Hacettepe Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent GÜMÜ Ş EL ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Erhan PALASKA ile ön görü ş meler gerçekle ş tirilmi ş tir. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

5 Ortak bilimsel ara ş tırma projelerinin verilmesi Akademik personelin ulusal/uluslararası kongre, sempozyum vb. e ğ itimlere katılmaları Ulusal/uluslararası akademik de ğ i ş im programlarının aktif olarak kullanılması Fakülte olarak uluslararası atıf indeksli dergilerde yayın sayısının artırılması Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

6 22-24 Ocak 2014 tarihinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen "Bir TÜB İ TAK projesi nasıl hazırlanır ve yazılır?" adlı e ğ itim kursuna Fakültemiz ö ğ retim elemanları katılmı ş tır. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

7 27 Ş ubat 2014 tarihinde Çukurova Üniversitesinde düzenlenen "Erasmus plus Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinli ğ i " kapsamında Stratejik Ortaklıklar ve Bilgi Ortaklıkları Projelerinin tanıtımı, proje hazırlama, yönetme konularında bilgilendirme ve proje yapacak ki ş ilere yönelik atölye çalı ş masına Fakültemiz ö ğ retim elemanları katılmı ş tır. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014


"Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları