Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sigara Dumanında Bulunan Gazlar. Sigaranın içinde hangi maddeler bulunur?  İ lk bakı ş ta sigara gözünüze do ğ al ve zararsız gibi görünebilir. Bunun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sigara Dumanında Bulunan Gazlar. Sigaranın içinde hangi maddeler bulunur?  İ lk bakı ş ta sigara gözünüze do ğ al ve zararsız gibi görünebilir. Bunun."— Sunum transkripti:

1 Sigara Dumanında Bulunan Gazlar

2

3

4 Sigaranın içinde hangi maddeler bulunur?  İ lk bakı ş ta sigara gözünüze do ğ al ve zararsız gibi görünebilir. Bunun sadece beyaz ka ğ ıda sarılmı ş tütün yaprakları oldu ğ unu dü ş ünebilirsiniz. Ancak bir sigara yakıldı ğ ında ortaya çıkan duman 4.000’den fazla tehlikeli kimyasal madde içerir.

5  Bu açı ğ a çıkan kimyasal maddelerin en az 80’inin de kansere yol açtı ğ ı bilinmektedir. Kansere yol açan bu maddelerin yanı sıra sigara dumanında yüzlerce zehirli madde bulunur. Ayrıca tüm bu kimyasal ve zehirli maddelere ek olarak sigarada yüksek düzeyde ba ğ ımlılı ğ a yol açan nikotin ve sigaranın tadını daha ho ş hale getirmek, tüketicilerin sürekli sigara kullanımını sa ğ lamak amacıyla eklenmi ş olan birçok katkı maddesi yer almaktadır.

6 Nikotin  Nikotin, yüksek düzeyde ba ğ ımlılı ğ a yol açan uyarıcı bir maddedir. Tütünün içinde do ğ al olarak bulunur. Sigara dumanıyla birlikte nikotin hızla akci ğ erlerinize ula ş ır ve buradan kanınıza karı ş ır. Bu yolla sadece 8 saniye içinde beyninize etki eder. Nikotin beyinde keyif verici kimyasalların salgılanmasına ve kısa bir süre için kendinizi iyi hissetmenize yol açar. Uzun süre sigara içenlerde beynin nikotinle uyarılma ihtiyacı, bir takım kimyasal de ğ i ş ikliklere ba ğ lı olarak artar. Sigara bırakıldı ğ ında iradenizi zorlayacak olan bu ihtiyaç hissidir.

7

8 Sigaranın içerdiği kansere yol açabilen başlıca maddeler şöyle sıralanabilir:  Katran (zifir): Sigara dumanı içe çekildi ğ inde alınan katı parçacıkların toplamına katran ya da zifir denir. Katran çöktü ğ ünde yapı ş kan, kahverengi bir kalıntı olu ş turur. Kansere de yol açabilen birçok kimyasal maddenin bir karı ş ımıdır. Di ş lerde, ellerde ve akci ğ erlerde birikir.  Arsenik: Sigaradaki en tehlikeli maddelerden birisidir. Kansere yol açabildi ğ i gibi kalp ve kan damarlarında harabiyete neden olabilir. Küçük miktarlardaki arsenik aylar, yıllar içinde vücutta birikerek yüksek düzeylere ula ş abilir.

9  Benzen: Endüstriyel bir çözücü maddedir. Kansere ve özellikle de lösemiye (kan kanseri) yol açtı ğ ı iyi bilinmektedir. Lösemiye ba ğ lı ölümlerin %10-50’sinin sigaraya ba ğ lı oldu ğ u dü ş ünülmektedir.  Kadmiyum: Pil yapımında kullanılır. Kanserin yanı sıra böbrek ve damar çeperi harabiyetine yol açabildi ğ i bilinmektedir. Ayrıca vücut hücrelerinin DNA’da olu ş an hasarları tamir etmelerini de önleyebilmektedir.  Formaldehit: Bakterileri öldürmek, ölü vücutları bozulmadan saklamak ve ba ş ka kimyasal maddeleri üretmek için kullanılır. Akci ğ er ve solunum yolları hastalıklarına yol açtı ğ ı dü ş ünülen en önemli zararlı maddedir. Kansere yol açtı ğ ı da bilinmektedir.

10  Polonyum-210: Radyoaktif bir elementtir. Solunum yollarında birikerek do ğ rudan çevredeki hücrelere radyasyon verebilir.  Krom: Sigara dumanında bulunan hegzavalan krom çok toksiktir ve akci ğ er kanserine neden olabilir. Ayrıca, kansere yol açan di ğ er maddelerin DNA’ya daha sıkı tutunmalarına ve hasar vermelerine yol açabilir. Boya ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılır.  Polisiklik aromatik hidrokarbonlar: Kansere yol açabilen güçlü kimyasal maddelerin olu ş turdu ğ u bir gruptur. DNA hasarına yol açarlar ve hücrelerin kanserle ş me sürecinde rol oynarlar.Ayrıca sigara dumanında bazıları kansere yol açan nitrozaminler, akrolein, asetaldehit, hidrazin ve nikel, kur ş un, kobalt ve berilyum gibi metaller de bulunmaktadır.

11

12 Sigarada bulunan diğer zehirli maddeler arasında şunlar sayılabilir:  Karbon monoksit: Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Kanda oksijeni ta ş ıyan kırmızı kan hücrelerinde oksijenin yerine yapı ş ır. Bunun sonucunda kanın oksijen ta ş ıma kapasitesi dü ş er ve dokulara ve organlara giden oksijen miktarı azalır. Ayrıca, solunum yollarında temizleme fonksiyonu gören tüycükleri öldürerek akci ğ erlerin toksinleri temizleme yetene ğ ini bozar.  Hidrojen siyanür: Zehirli bir gazdır. En büyük zararı kalp ve kan damarları üzerinde gösterir. Ayrıca, karbon monoksit gibi akci ğ erlerin zehirli maddeleri temizleme yetene ğ ini bozar.

13  Nitrojen (azot) oksit: Egzoz ve sigara dumanında bulunan bir gazdır.  Amonyak: Amonyak güçlü ve rahatsız edici kokuya sahip bir gazdır, bazı tuvalet temizleme ürünlerinde kullanılır. Bazı çalı ş malara göre amonyak nikotinin ba ğ ımlılık yapma etkisini güçlendirmektedir. Bu ş ekilde nikotin akci ğ ere daha kolay girer ve kana daha hızlı ve kolay bir ş ekilde karı ş ır.Bunlar dı ş ında sigara dumanı kükürt dioksit, hidrojen sülfit, piridin ve tolüen gibi daha birçok zehirli madde içerir. Do ğ rudan akci ğ erlere zarar verir.

14

15

16  Sigara Dumanı Videosu Sigara Dumanı Videosu  http://www.youtube.com/watch?v=2HLAZVR3ktI http://www.youtube.com/watch?v=2HLAZVR3ktI


"Sigara Dumanında Bulunan Gazlar. Sigaranın içinde hangi maddeler bulunur?  İ lk bakı ş ta sigara gözünüze do ğ al ve zararsız gibi görünebilir. Bunun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları