Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI PROJE DÖNGÜSÜ ( ULUSAL AJANS SUNULARINDAN DERLENM İŞ T İ R.) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LEONARDO DA VINCI PROGRAMI PROJE DÖNGÜSÜ ( ULUSAL AJANS SUNULARINDAN DERLENM İŞ T İ R.) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE."— Sunum transkripti:

1 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI PROJE DÖNGÜSÜ ( ULUSAL AJANS SUNULARINDAN DERLENM İŞ T İ R.) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ

2 LdV’nin hedef kitleleri nelerdir? -Mesleki E ğ itim Kurulu ş ları -KOB İ ’ler -Yerel Yönetimler -Sivil Toplum Örgütleri -Kamu Kurulu ş ları

3 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ LdV projelerine kimler ba ş vurabilir? -LdV Projelerine bireysel ba ş vuru yapılamaz; Tüzel Ki ş ilikler ba ş vurabilir.

4 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Projenin hangi kalite kriterlerine uygun olması gerekir? - Ba ş vuru kalitesi -Ortaklık kalitesi -(VETPRO – 3 yerel ortak zorunluluk) -Hazırlık kalitesi -Yaygınla ş tırma kalitesi

5 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Ba ş vuru kalitesi neleri içerir? - Hareketlilik Ba ş vuru Formuna internet üzerinden temel bilgilerin girilmesi. - Projenin son ba ş vuru tarihine kadar sunulmu ş olması. - Ba ş vuru formunun yetkili ki ş i tarafından imzalanması. - Bütçe eklenmesi. - Niyet mektuplarının eklenmesi.

6 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Niyet mektubunun önemi nedir? -Niyet Mektubu seçilebilirlik Ş ARTIDIR. Ortakların tamamının proje faaliyetlerinde yer almayı taahhüt ettikleri bir belgedir. -Ba ş vuru formunun ekinde en az bir AB Üyesi ülkede bulunan ortaktan alınmı ş niyet mektubu bulunmalıdır. -Teklifte ortakların hepsinden alınmı ş niyet mektuplarının bulunması durumunda o teklifin kalitesinin artaca ğ ı unutulmamalıdır.

7 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Niyet mektubunda hangi bilgiler bulunmalıdır? -Projenin adı -Leonardo da Vinci programı ile ilgisi -Orta ğ ın rolü ile ilgili kısa bir açıklama -Tarih -Yetkili ki ş inin imzası, telefonu, faksı, e-postası ve kurulu ş içindeki konumu -Ortak kurulu ş lar kendi resmi ka ğ ıtlarına düzenlemelidir.

8 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Proje kalitesinin göstergeleri nelerdir? - Amaçlar, ihtiyaçlar ve süre açık ve net olarak tespit edilmelidir. - E ğ itim ihtiyacıyla e ğ itim alınacak yer uyumlu olmalıdır. - Çalı ş ma programı açık ve net olmalıdır. - Uygun ve yeterli lojistik destek sa ğ lanmalıdır. - Yararlanıcıların hazırlıklı olmalıdır. (pedagojik, dilsel ve kültürel hazırlık)

9 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Ortaklık kalitesi ile kast edilen nedir? -Ortak sayısı (en az bir AB üyesi). Her projenin yurtdı ş ı ortaklarından en az birinin gerçek ortak olması -Sektörler arasında i ş birli ğ i (E ğ itim & İş Dünyası & STK vb.) -Her projede en az üç farklı sektörden (e ğ itim kurumu, STK, KOB İ, meslek kurulu ş u vb.) üç farklı gönderen ortak bulunması -Ortakların proje konusuyla ba ğ lantısı

10 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Proje sunacak kurumlar nelere dikkat etmelidir? -Her kurum her bir proje türünden (IVT, PLM, VETPRO) sadece tek bir proje sunabilir. Aynı proje türünden bir kaç proje veren kurumların tüm projeleri geçersiz sayılacaktır. -Kopya projelerin hangisinden kopya yapıldı ğ ına bakılmaksızın tamamı reddedilecektir.

11 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ LdV mali katkısı neleri içermektedir? -Yönetim ve İ zleme -Seyahat - İ a ş e İ bate -Hazırlık

12 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Proje döngüsünün a ş amaları nelerdir? 1.A ş ama:Kabul-Sözle ş me 2.A ş ama: İ lk ödeme-Sözle ş me-Yurtdı ş ı Çıkı ş 3.A ş ama:Yurtdı ş ı Yerle ş tirme Faaliyeti 4.A ş ama:Dönü ş -Yaygınla ş tırma-Nihai Rapor-Nihai ödeme

13 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Projedeki aktörler hangi kurum ve kurulu ş lardır? -Avrupa Komisyonu -Ulusal Otorite -ABEGPM ( Avrupa Birli ğ i E ğ itim ve Gençlik Programları Merkezi) -Proje Sahibi Kurum (Yararlanıcı) -Yurtdı ş ı Ortak

14 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Proje yürütülürken hangi hususlara dikkat edilecektir? -Projenin tutarlı, gerçekçi, ihtiyaçlara cevap veren verimli bir yapıya sahip olması, -Sürelere ve kurallara uyulması ( Son teslim tarihi, proje süresi vb)

15 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Proje yürütülürken hangi hususlara dikkat edilecektir? -Dürüstlük -Güven esası -Kamu görevi -Kurallara aykırılık yaptırımları

16 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Proje yürütülürken hangi hususlara dikkat edilecektir? -Ekonomiklik - İ spatlanabilen makul harcama -Sürelere ve kurallara uyulması

17 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Proje yürütülürken hangi hususlara dikkat edilecektir? - İş birli ğ i - İ lgili Dokümanlar - İ lgili Uzman -Temas ki ş isi -Kuralların ö ğ renilmesi ve takibi -ABEGPM Deste ğ i

18 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Proje yürütülürken hangi hususlara dikkat edilecektir? -Üçüncü Ki ş i ve Kurumlarla İ li ş kiler -Yabancı Ortaklar -Aracı Kurumlar -Yönetici katkısı

19 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ Proje yürütülürken hangi hususlara dikkat edilecektir? -Sözle ş meler ve Garanti -Hukuki ve idari sorumluluk -De ğ i ş iklikler

20 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DEPARTMANI PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ TE Ş EKKÜRLER


"LEONARDO DA VINCI PROGRAMI PROJE DÖNGÜSÜ ( ULUSAL AJANS SUNULARINDAN DERLENM İŞ T İ R.) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları