Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K H İ ZMETLER İ. Özel e ğ itime gereksinim duyan çocuklar Beden, Zihin, Ruhsal, Sosyal Duygusal ve Sa ğ lık durumlarındaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K H İ ZMETLER İ. Özel e ğ itime gereksinim duyan çocuklar Beden, Zihin, Ruhsal, Sosyal Duygusal ve Sa ğ lık durumlarındaki."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K H İ ZMETLER İ

2 Özel e ğ itime gereksinim duyan çocuklar Beden, Zihin, Ruhsal, Sosyal Duygusal ve Sa ğ lık durumlarındaki ola ğ andı ş ılıklar nedeni ile normal e ğ itimden yararlanamayan çocuklardır.

3 Özel E ğ itime Gereksinim Duyan Bireyler Engelli Zihinsel i ş itsel görme bedensel Süregen hastalıklar Uyum bozuklukları Konu ş ma engeli Ayrıcalıklı Üstün zekalı Üstün yetenekli

4 Mental retardasyon nedir? 18. aydan önce ba ş layan ve a ş a ğ ıdaki alanlardan en az ikisini içeren, uyum sa ğ lama yetersizli ğ i ya da ba ğ ımlılık – Öz bakım, – Ev içi ya ş antı, – İ leti ş im, – Sosyal ili ş kiler, – Kendi kendini i ş yapabilme – Akademik, – İş, – Bo ş zaman, – Sa ğ lık ve güvenlik

5 Geli ş me gerili ğ i/mental retardasyon Çok a ğ ır bir gerilik yoksa 2 ya ş ın altında mental retardasyon terimi kullanılmamalıdır. Bili ş sel yetenekler ve uyum yetene ğ i ortalamanın belirgin olarak altındaysa mental retardasyon kullanılmalıdır.

6 Mental retardasyon sınıflaması Hafif (IQ 55-70) Orta (IQ 40-54) A ğ ır (IQ 25-39) Çok a ğ ır (IQ<25) Gündelik ya ş amda gereken yardımın derecesine göre de sınıflandırılır (aralıklı, kısıtlı, ciddi, sürekli yardım gerektirme)

7 Hafif Düzeyde Zihinsel engelliler (Z.Y.= 8-11) Maksimum Potansiyelleri  Özbakım becerileri  Gramer kurallarına uygun konu ş ma  Temel sosyal kuralları bilir ve uygular  Basit i ş lerde çalı ş abilir  Kendi ba ş ına alı ş veri ş yapabilir.  Sosyal ili ş kide bulunabilir Sınırlılıkları  E ğ itimleri uzun tekrarlara dayanır  Soyut kavramları ö ğ renemez

8 Orta Düzeyde Zihinsel engelliler Z.Y.=6-8 Maksimum Potansiyelleri Yardımzı bazı temel özbakım ihtiyaçlarını kar ş ılayabilirler Reklam spotlarını ve çok basit metinleri okuyabilir 2-3 a ş amalı komutları takip edebilir Temel akademik becerileri ö ğ renebilir Sınırlılıkları  Ba ğ ımsız alı ş veri ş yapamaz  Tek ba ş ına bir yerden bir yere gidemez  Yazılı ileti ş imi ba ş aramaz

9 A ğ ır Düzeyde Zihinsel engelliler Z.Y.=3-6 Maksimum Potansiyelleri Çatal ve ka ş ık kullanabilir Giyisilerini giyebilir Tuvalet e ğ itimi alabilir Sınırlılıkları  Sürekli bakıma ve gözetime gerekisinimleri vardır.  Hareket becerileri sınrılıdır  Düzyazıları okuaymaz  Alı ş veri ş yapamaz

10 Çok A ğ ır Düzeyde Zihinsel engelliler Z.Y.=3 ve daha küçük Maksimum Potansiyelleri Dökerek de olsa çatal ka ş ık kullanabilir Tuvalet alı ş kanlı ğ ını kısmen kazanabilir Sınırlılıkları  Nörolojik özürü de bulunmaktadır.  Birden fazla engeli bulunabilri  Sıklıkla hareket edemez  Yönergeleri takip edemez

11 Mental retardasyonun de ğ erlendirilmesi Geli ş imsel testler kullanılarak yapılır –Bayley Scales of Infant Development –DENVER –Ankara Geli ş imsel Tarama Envanteri –WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children- revised)

12 Mental retardasyon Sıklı ğ ı tüm toplum içinde %3’tür. %85’i hafif mental retardasyondur. Erkek:kız= 1.5:1 Mental retardasyon bir hastalık olmayıp, altta yatan patolojik durum sonucu olu ş an bir belirti ya da bulgudur.

13 Mental retardasyon etiyolojisi Prenatal Natal Postnatal çevresel nedenler

14 Global geli ş me gerili ğ i –Motor Kaba motor İ nce motor –Konu ş ma ve dil –Sosyal –Duygusal –Entellektüel

15 Mental retardasyon ayırıcı tanısı Ö ğ renme güçlükleri (Özgül ö ğ renme güçlükleri) –Okuma, yazma, matematik Yaygın geli ş imsel bozukluk Otizm Dikkat eksikli ğ i hiperaktivite bozuklu ğ u Anne yoksunlu ğ u Kronik hastalıklar Duygusal problemler Serebral palsi

16 Geli ş me gerili ğ i riski ta ş ıyanların erken saptanması Prematüre bebekler ya da do ğ um a ğ ırlı ğ ı 2 kg’ın altındaki bebekler, Yenido ğ an döneminde sorunları olanlar (menenjit vb) Geli ş imsel kilometre ta ş larına geç ula ş an bebekler –3-4. ayda ba ş ını tutamayan –3-4. ayda sosyal gülümsemesi olmayan –7-8. ayda destekli oturamayan –1 ya ş ında yürüyemeyen –1.5 ya ş ında tek sözcük söylemeyen Erken bebeklik döneminde tekrarlayan konvülziyon. 4-5 ya ş ında beslenme, giyinme ve tuvalet konusunda aileye ba ğ lı olan çocuklar

17 E ğ itimlerinde dikkat edilmesi gerekenler Ba ş arılı ya ş antılar sa ğ lama Sık tekrar Geri bildirim Çocu ğ un yeterlilik düzeyinin de ğ erlendirilmesi Do ğ ru yanıtları peki ş tirme Bir defada ö ğ renilecek kavram sayısını sınırlama

18 ISITME ENGELL İ LER

19 Tanım Do ğ u ş tan ya da sonradan i ş itme i ş levinde olu ş an azalma ya da i ş itme i ş levinin yok olması Çok hafif Hafif Orta A ğ ır Çok a ğ ır

20 İş itme kayıpları ve özellikleri Niteli ğ i İş itme kaybıÖzelli ğ i Çok Hafif27-40 desibelZayıf ve uzak sesleri algılamakta güçlük çekerler, Sözcük geli ş imlerine dikkat edilmelidir. Okul ortamında genelde sorun ya ş amazlar Hafif41-55 desibelUzak sesleri ve sınıf ortamında bazı sesleri algılamakta güçlük çekerler Sözcük da ğ arcı ğ ı yeterince zengin olmayabilir Konu ş ma bozuklu ğ u görülebilir orta56-70 desibelDil geli ş imleri, kelime da ğ arcıkalrı ve dili kullanma beceriler yetersizdir. İş itme cihazına ihtiyaç duyarlar Erken ya ş ta özel e ğ itim a ğ ır71-90 desibelDil geli ş imi yetersizdir. Konu ş ma ve dil geli ş imi için özel e ğ itim İş itme cihazına gereksinim duyarlar Çok a ğ ır91 desibel ve +Bazı yüksek sesleri duyabilriler. Ancak duyma daha çok titre ş imlerin hissesdilmesi ş eklindedir. Erken ve uzun süreli özel e ğ itimden yararlanmaları gerekemektedir

21 Görme Engelliler Engel nasıl Anla ş ılır?  Sa ğ a sola amaçsız uzanma  Sık sık biryerlere çarpma ve dü ş me  Uzun süreli aynı yere bakma  Sık sık gözlerini ovma ve ka ş ıma  Resmin renklerini ayırt edememe  Gözlerin kızarması ve ya ş arması  Nesnelere çok yakından bakma ve sürekli dokunmak isteme

22 Görme engelliler her ya ş ta e ğ itim alabilir

23 Yaygın Geli ş imsel Bozukluklar Otizm Asperger sendromu Rett sendromu

24 OT İ ZM Sosyal ili ş kilerde,ileti ş imde ve yineleyen kısıtlı hareketlerde i ş lev bozuklukları bulunmaktadır. Bozuklu 3 alanda kendini gösterir: 1.Sosyal etkile ş im eksikli ğ i 2.Sözel ve sözel olmayan ileit ş imde yetersizlik 3.Hayal kurma ve yaratna gücünde sınırlılık

25 Di ğ er belirgin özellikleri Ritüeller Ba ş kaldıran ve meydan okuyan davranı ş lar Özel beceriler (müzik, matematik ve hafıza)

26 Asperger sendromu Di ğ er ki ş ilerin duygularını fark etmedeki güçlükler nedeniyle ileti ş im ve ili ş ki kurmada güçlük çekerler. Otizmden farklı olarak dilde daha az sorun ya ş arlar Normal ya da normal üstü zeka düzeyi Hobilere ya da koleksiyonlara takıntılı ilgi Rutin bir ya ş amı severler.

27 Rett Sendromu Genellikle kızlarda görülür Yaklaı ş 18 aya kadar normal geli ş im gösterirlerken önce bir hızlı gerileme ardından da duraklama evresine girerler. İ nce ve açık renk derili yüzleri, sivri burun, küçük el ve ayaklar bazı tipik fiziksel özellikleri arasında yer alır Ellerini uzun süre kullanamazlar Tekrarlayan el hareketleri El ve ayakta kasılma ve titremeler

28 Özel Ö ğ renme Bozuklu ğ u Fiziksel duygusal nörolojik yada zeka düzeyleri ile ilgili herhangi bir problemleir olmamasına ra ğ men varolan potansiyellerini kullanamayan çocuklardır. Sınıfta tembel ya da baarısız olarak nitlenedirilen pek çok ö ğ rencinin gizil sorunu ÖZEL Ö Ğ RENME BOZUKLU Ğ U’dur.

29 Türleri Disleksi Discalculi Yazılı anlatım bozuklu ğ u Ba ş ka türlü adlandırılamayan ö ğ renme bozuklu ğ u

30 Sorun genellikle ö ğ renmenin dört a ş amasından birindedir. İ nput (giri ş ): duyu organlarında gelen bilginin beyne iletilmesi İş lem (bilginin anla ş ılması, kaydedilmesi, organize edilmesi) Bellek (depolama): Anla ş ılan bilgi depolamak üzere kaydedilir. Output (çıkı ş ): beynin bilgiyi mesaj olarak hücrelere kaslara veya dile göndermesi

31 DEHB A ş ırı hareketlilik Dürtüsellik Dikkat sorunları

32 A ş ırı hareketlilik belirtileri Eller veya ayakların kıpır kıpır olması Oturdu ğ u yerden hemen kalma Uygunsuz durumlarda da ko ş turup bir yerlere tırmanma Ço ğ u zaman hareket halinde olma Etkinliklere katılmada zorlanma

33 Dürtüsellik Belirtileri Soru tamamlanmadan cevabını verme Bekleme güçlü ğ ü Ba ş kalarının sözünü kesme

34 Dikkat eksikli ğ i belirtileri Ayrıntılara dikkat edememe Dikkatsizce hatalar yapma Onunla konu ş urken dinlemiyormu ş gibi gözükme Zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınma Dikkatin dı ş uyaranlardan hemen da ğ ılması Unutkanlık Yönergeleri izlemekte güçlük


"ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K H İ ZMETLER İ. Özel e ğ itime gereksinim duyan çocuklar Beden, Zihin, Ruhsal, Sosyal Duygusal ve Sa ğ lık durumlarındaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları