Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayanlar: 11-42 Aylin Tozduman 12-63 Zeki Çetin Ş ehir Co ğ rafyası (PLN1124) ‘14.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayanlar: 11-42 Aylin Tozduman 12-63 Zeki Çetin Ş ehir Co ğ rafyası (PLN1124) ‘14."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayanlar: 11-42 Aylin Tozduman 12-63 Zeki Çetin Ş ehir Co ğ rafyası (PLN1124) ‘14

2  Temel Kavramlar  Toprak Rantı

3 Emek

4

5 Özel Mülkiyet

6 ARTI DE Ğ ER

7 Meta De ğ i ş imi ilePara ile

8 Kullanım De ğ eri: ‘‘Kullanım de ğ eri, ancak kullanım ya da tüketim ile bir gerçek haline gelir: bunlar, ayrıca, toplumsal biçimi ne olursa olsun, her türlü servetin özünü olu ş tururlar. İ ncelemek üzere oldu ğ umuz toplum biçiminde, bunlar, ayrıca, de ğ i ş im-de ğ erinin maddi ta ş ıyıcılarıdır. ’’

9 De ğ i ş im De ğ eri: ‘‘Gereksinmelerini kendi eme ğ inin ürünü ile do ğ rudan do ğ ruya kar ş ılayan kimse, gerçekte, kullanım-de ğ eri yaratır, ama meta yaratmamı ş tır. Meta üretmek için, o kimsenin yalnızca kullanım- de ğ erleri de ğ il, ba ş kaları için kullanım-de ğ erleri, toplumsal kullanım-de ğ erleri üretmesi gerekir. (Ve salt ba ş kası için üretmesi de yetmez. Ortaça ğ köylüsü, feodal bey için ürün-rant-tahıl, papaz için ö ş ür-tahıl üretirdi. Ama, ne bu ürün-rant-tahıl, ne de ö ş ür-tahıl, bir ba ş kası için üretilmi ş olmaları gerçe ğ ine kar ş ın, meta haline gelmemi ş lerdi. Bir ürünün meta olabilmesi için, kuIlanım de ğ eri olaca ğ ı ba ş ka bir kimseye, de ğ i ş im yoluyla devredilmesi gerekir. ’’

10

11

12

13  %32,7 oranında devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı uygulamasına gidilmi ş,  Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alınmı ş, K İ T'lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmı ş.  Gübre, enerji ve ula ş tırma dı ş ında sübvansiyonlar kaldırılmı ş.  Dı ş ticaret serbestle ş tirilmi ş, yabancı sermaye yatırımları te ş vik edilmi ş, kâr transferlerine kolaylık sa ğ lanmı ş.  Yurtdı ş ı müteahhitlik hizmetleri desteklenmi ş tir.  İ thalat kademeli olarak libere edilmi ş, ihracat; vergi iadesi, dü ş ük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklıla ş an te ş vik sistemi ile te ş vik edilmi ş tir.

14

15

16

17

18  Mimarlık Dergisi Sayı:362  marksistelestiri.org  Kapital 1. Cilt


"Hazırlayanlar: 11-42 Aylin Tozduman 12-63 Zeki Çetin Ş ehir Co ğ rafyası (PLN1124) ‘14." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları