Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Bengi Gürses Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Bengi Gürses Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Dr. Bengi Gürses Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı

2 TORASİK ACİLLER TravmaNon-travmatik kardiyo vasküler aciller

3 TRAVMAYA BAĞLI TORASİK ACİLLER 1) Akciğer parankimal yaralanmaları 2) Mediasten yaralanmaları

4

5 PARANKİMAL YARALANMA  Kontüzyon  Künt göğüs travması sonrasında ↣ % 30-75  Kaburga kırığı olmadan da görülebilir !!! (özellikle pediatrik olgularda)  Mortalite % 16

6 PARANKİMAL YARALANMA  Tanıda altın standart bilgisayarlı tomografi!!  Akciğer grafilerinde yanlış negatif sonuçlar olabilir  % 70 olguda ilk iki saatte grafiler (+)  Belirsiz sınırlı soliter, multipl yama tarzında veya yaygın infiltrasyon

7

8 PARANKİMAL YARALANMA  BT’ de tipik olarak periferik yerleşimli, plevraya oturan parankimal infiltrasyon  Eşlik eden yumuşak doku hasarına ait bulgular, kot kırıkları

9

10

11

12 MEDİASTEN YARALANMASI 1) Mediastinal hematom 2) Mediastinal hava 1) Pnömomediasten 2) Pnömoperikardium

13 MEDİASTİNAL HEMATOM Akciğer grafisi bulguları: -aort konturunda bozulma (silinme) -üst mediastende genişleme -trakeada ve bronşlarda itilme -aortikopulmoner pencerede kapanma

14

15

16

17 PNÖMOMEDİASTİNUM PA Akciğer grafisi bulguları: -boyunda ve cilt altında amfizem -trakea boyunca düzensiz hava -kalp ve mediastinal pleura arasına hava görülmesi (genellikle solda)

18

19

20

21

22

23 HEMOTORAKS  Akut göğüs travması sonrası gelişen plevral sıvı genellikle hemotoraksa işaret eder!!!  Majör travma hastalarının % 50’sinde  PA ayakta grafide kostofrenik ve kardiofrenik sinüsler kapatan seviye veren opasite  BT sıvının miktarı, kanama içeriği ve eşlik eden patolojiler hakkında bilgi verir.

24

25

26

27 PNÖMOTORAKS  Künt, penetran travmalar, spontan  İnce bir çizgi halinde izlene visseral plevranın dışında hava olmasına bağlı parankimal işaretlerin görülmemesi  Fazla miktarda ise mediastende shift meydana gelir.

28

29

30

31

32

33 NON TRAVMATİK ACİLLER  Torasik aortaya ait acil durumlar  Aort diseksiyonu  perfuzyon defektleri, rüptür  Aortik anevrizmalar  fistül, psödoanevrizma, rüptür

34 NON TRAVMATİK ACİLLER Tanı yöntemleri: PA akciğer grafisi Bilgisayarlı Tomografi Manyetik rezonans Anjiografi Transözefageal ekokardiyografi

35 NON TRAVMATİK ACİLLER Akciğer grafisi: PA pozisyonda ve tercihan ayakta Aortik konturda anormallik Aortopulmoner pencerenin kapanması Sol ana bronşun inferiora deplasmanı Trakeada sağa deviasyon Aortik patoloji

36

37 NON TRAVMATİK ACİLLER BT: Altın standart yöntem (arteryel faz) Torasik aortadaki patolojilerin tanısı ve postoperatif dönemde değerlendirme Klinik açıdan benzer semptom verebilecek diğer patolojilerin tanısı (pulmoner emboli, pnömoni, pnömotoraks)

38 NON TRAVMATİK ACİLLER Aort diseksiyonları: Aortanın media katına giren kanın basınçla burada oluşturduğu ayrılmanın proksimale ve/veya distale doğru yer değiştirmesidir.

39 NON TRAVMATİK ACİLLER Diseksiyonların BT bulguları: *Aortada genişleme veya yırtılma buna sekonder plevral/mediastinal/perikardial hemoraji *İntimal flap, kontrastla dolu gerçek ve sahte lümen *Flap: gerçek ve sahte lümeni ayıran bütünlüğü korunmuş intima ve media katından oluşan yapı

40

41

42 NON TRAVMATİK ACİLLER Akut Pulmoner Emboli: Pulmoner embolinin doğru ve hızlı tanısı çok önemli!!! Uygun tedavi edilmeyen PE ölümle sonuçlanabilir, PE olmayan bir hastaya verilen antikoagülan ciddi kanama komplikasyonlarına yol açabilir.

43 NON TRAVMATİK ACİLLER Akut Pulmoner Emboli: Pulmoner BT anjiografi tanıda altın standart!!! PE, BT’de pulmoner arter lümeninde dolum defekti şeklinde veya lümen içerisinde serbest yüzen trombüs şekline izlenir. Plevra tabanlı üçgen/kama şeklinde parankimal konsolidasyon (infarkt)

44

45

46

47


"Dr. Bengi Gürses Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları