Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERKÜTAN AKCİĞER BİYOPSİSİ Prof. Dr. Altan Yıldız Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AB Mersin

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERKÜTAN AKCİĞER BİYOPSİSİ Prof. Dr. Altan Yıldız Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AB Mersin"— Sunum transkripti:

1 PERKÜTAN AKCİĞER BİYOPSİSİ Prof. Dr. Altan Yıldız Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AB Mersin ayildiz@mersin.edu.tr

2 Tarihçe  1883: İlk perkütan biyopsi (Almanya)  1920: Aspirasyon biyopsisi ve tru-cut iğne geliştiriliyor  1950: İnce iğne aspirasyon biyopsisi  Sitopatolojik tekniklerdeki ilerleme  1960: Patoloji preparatlarının hazırlanma tekniklerde ilerleme  1970 yılından sonra yaygın kullanım. Günümüzde en sık yapılan girişimsel radyolojik işlem

3 Biyopsi sonucunu neler etkiler?  Kişiye bağlı faktörler  Radyolog  Patolog  Dokuya bağlı faktörler  Fibrozis  Nekroz  Kistik alanlar  Preperatların hazırlanması

4 Biyopsi Teknikleri  Direkt  Tandem teknik (multipl organ ponksiyonları ve iğne ucu kontrolünün iyi olmaması)  Koaksiyal teknik  İğne lokalizasyonu bir kez yapılıyor  Çoklu parça alma imkanı  Daha kalın giriş  Sitoloji + Tru-cut  Trakt embolizasyonu: İşlem sonrası, gerekirse  Otolog kan  Gelfoam  Glue

5  İnce İğne Aspirasyon Biyopsi (İİAB) ( FNA; fine needle aspiration)  Sitolojik örnekleme  En sık kullanılan iğne: chiba  Doğruluk: %85  Tru-cut veya doku biyopsisi  Histolojik örnekleme  Tanı değeri: %97-100 Biyopsi alım yöntemleri

6 Biyopsi malzemeleri  İİAB:  Kesici uçlu ince iğneler:

7 İİAB  Aspirasyon tekniği:  Düşük negatif basınçla (3-5cc) aspire et  Hemoraji olmaması için  Yeterli hücre alabilmek için aspirasyondan önce ( kesici ) iğnenin ucundaki dokuyu parçala  İğneyi olduğu yerde döndür  1-2mm ileri-geri oynat

8 TRU-CUT İĞNELERİ KESME MEKANİZMALARINA GÖRE  Menghini tipi: İçi boş bir kanül ile örnek alırken aspirasyon yapılır.

9  Tru-cut :  Manuel  Yarı otomatik  Tam otomatik Biyopsi malzemeleri

10  İğne kalınlığı  İnce: 21-25 G  Orta: 18-20 G  Kalın: 16 G

11 Hastanın hazırlanması  Hastaya işlemin açıklanması ve onam formunun alınması  Koagülasyon bozukluğu yönünden hastaların araştırılması  Uygun kılavuz yöntemin ve giriş yolunun belirlenmesi  Kanama diatezi yapabilecek ilaçların kesilmesi  Tru-cut biyopsi:  Anti-trombotikler (aspirin, plavix) 7 gün önce  Warfarin (kumadin) 5 gün önce  Heparin 12-24 saat önce  İİAB:  PT, PTT ve INR normal ise biyopsi yapılabilir ( Cardella et al. 2003 )

12 Kontrendikasyonları  Koagülopati  düzeltilebilir  Uygunsuz iğne giriş yolu  Hastaya uygun pozisyonun verilememesi  Koopere olunamayan hasta  Genel durum bozukluğu

13 Kontrendikasyonları  Şiddetli KOAH  oluşabilecek bir pnömotoraks tolere edilemez  Ciddi amfizem ya da geniş bül  Pulmoner HT  Kontrlateral pnömektomi  Bozuk pulmoner fonksiyon  FEV 1 < % 35

14 Endikasyon  Soliter nodüler lezyon  Multiple lezyonlar (metastaz konfirmasyonu)  Mediastinal kitle  Fokal veya diffüz plevral hastalıklar  Fokal enfeksiyon/abse (mikrobiyolojik tanı)

15 Toraks biyopsisi  Kılavuz görüntüleme  BT  En sık kullanılan  AC parankimi ile (hava) ile çevrili lezyonlarda zorunlu yöntem  US  Plevra/göğüs duvarı tabanlı ve yeterince büyük lezyonlarda  Floroskopi  ???  Giriş yolunda amfizem, bül gibi lezyonlar değerlendirilemez  pnömotoraks riski 

16 BT kılavuzluğu tekniği  Planlamayı parankimi göreceğin bir pencerede yap  mediasten penceresiyle yapma  Plevrayı geçmeden önce traseyi kontrol etmek için görüntü al!!  İğne ucu tesbiti  siyah gölge ( ışın sertleşmesi artefaktı )  İğne takibi için en uygun pencere  kemik + parankim

17 Toraks biyopsisi  Bx tekniği  Trucut bx  Malign lezyonlarda duyarlılık  %93-95  Benign lezyonlarda duyarlılık  %78.3  İİAB  Malign lezyonlarda duyarlılık  %95  Diffüz parankimal hastalıklarda kullanılabilir  Benign lezyonlarda duyarlılık  %10-50

18 Toraks biyopsisi  Bx tekniği  Trucut bx  Malign lezyonlarda duyarlılık  %93-95  Benign lezyonlarda duyarlılık  %78.3  İİAB  Malign lezyonlarda duyarlılık  %95  Diffüz parankimal hastalıklarda kullanılabilir  Benign lezyonlarda duyarlılık  %10-50

19 Toraks biyopsisi  Bx tekniği  Trucut bx  Direk ( Trucut iğnenin tek seferde gönderilmesi )  Koaksiyel  ince iğne ile (20G trucut)

20 Toraks biyopsisi -Koaksiyel trucut / Malzemeler- 19G künt uçlu iğne 20G yarı otomatik core-trucut bx iğnesi

21 Toraks biyopsisi -Koaksiyel trucut-İşlem- Koaksiyel iğneyi santral + dört kadrana yönlendir. Koaksiyel iğne stileti biopsi sonrası içine yerleştir

22 Toraks biyopsisi  Bx tekniği  İİAB  20-22G ince iğne  Hangi durumlarda:  Küçük periferal lezyonlarda: <1cm  kesici iğnede  doku kesme mesafesi   Küçük santral lezyonlarda: <2cm  kesici iğnede  hiler major vaskuler yapıların zedelenmesi riski 

23 Toraks biyopsisi -İİAB-  Kesici iğnede;  Kesici uç = 2cm  <1cm lezyonlarda doku kesme mesafesi 

24 Toraks biyopsisi -İİAB-  Kesici iğnede;  Kesici uç = 2cm  <2cm santral lezyonlarda vaskuler yapıların zedelenmesi riski 

25 Toraks biyopsisi  İğne trasesini planlarken;  İdeali  horizontal düzleme tam 90 0 olacak şekilde  Ancak çoğu vakada mümkün değil  lezyonun yerleşimi nedeniyle  Bunlarda açılı bir trase zorunlu olur  RL düzlemde  Kraniyokaudal düzlemde  Açılı gantri tekniği;  Kraniyokaudal düzlemde açılı trase gereken vakalarda alternatif

26 Kraniyokaudal düzlemde açılı girişle AC biyopsisi

27

28

29 Toraks biyopsisi  Kistik/nekrotik kitleler:  Bx duvardan alınmalı  Nekrotik bileşeni ayırmak için gerekirse İVKM verilmeli

30 Kistik/nekrotik kitleden AC biyopsisi

31 Kistik/nekrotik kitleden AC biyopsisi - İVKM ile

32 Toraks biyopsisi  Kitlenin distalinde pnömoni/konsolidasyon oluşabilir  Bx lokalizasyonu ana kitleden olmalı

33 Konsolidasyonla birliktelik gösteren kitleden AC biyopsisi

34 Toraks biyopsisi  DİKKAT!!  Güvenli girim yolu bul  Giriş yolunda amfizem, bül  pnömotoraks riski   Farklı bir açıdan lezyona ulaşmaya çalış  Karşı taraf havalanması yeterli değil:  Oluşabilecek bir pnömotoraks tolere edilemez  Fissür geçme ( mümkünse )  Geçilen plevra yaprağı sayısı   pnömotoraks riski   Vasküler yapılar:  Supraaortik damarlar  ön apikal girişlerde  İnternal mammarian A/V  Aksiller A/V  Vasküler lezyonlar  Pulmoner AVM, anevrizma  İşlem planı mutlaka uygun yöntemle kontrastlı bir tetkik içermeli  İşlem öncesi veya işlem sırasında  Kistik lezyon  kist hidatik ?

35

36 Amfizem kenarından AC biyopsisi

37 Fissür geçmeden AC biyopsisi

38 İnternal mammarian A/V’i geçmeden AC biyopsisi

39

40

41

42 Toraks biyopsisi  İşlem sonrası takip:  Hastayı, mümkünse, işlem bölgesi alta gelecek şekilde yatırarak izle  Kanama için tamponad  Plevra yapraklarının daha iyi teması ile hava kaçağı riski   Ayakta PA AC grafisi  2-4. saatte  Tercihan 12 saat hospitalizasyon  Ancak 4. saat AC grafisinde sorun yoksa gönderilebilir  Vital bulgu takibi  Biyopsi öncesi kesilen ilaçların tekrar kullanımı:  Anti-trombositler 48-72 saat sonra  Warfarin (kumadin) 1 gün sonra

43 Perkütan Kemik Biyopsileri  Aydınlatılması gereken kemik lezyonları  Benign/malign?  Kırık (travma? osteoporoz? neoplazi?)  Primer malignite varlığında→ metastaz?  Osteomyelit  Akut (antibiyotik öncesi)  Kronik (tedavi kontrolü)

44 Perkütan Kemik Biyopsileri  Başarı oranları  %60-93 arasında  Açık biyopside %90’ın üzerinde  Komplikasyonlar  %1  Açık biyopside %16  Tedaviye başlama  Perkütan biyopside hemen  Açık biyopside 10gün-2 hafta sonra  Welker JA, Henshaw RM, Jelinek J, Shmookler BM, Malawer MM. The percutaneous needle biopsy is safe and recommended in the diagnosis of musculoskeletal masses: outcomes analysis of 155 patients at a sarcoma referral center. Cancer 2000; 89:2677–686

45 Teknik  Tek iğne tekniği  Koaksiyel teknik

46 Tek iğne tekniği

47 Koaksiyel teknik  Yaffe AJNR 24/ 2003

48  Sedasyon  midazolam IV: 1-2mg/5dk, total 4-6mg)  fentanyl citrate:  1μg/kg → 25μg+25μg  Çocuklarda ve koopere olamayan hastalarda genel anestezi gerekebilir  El ve ayak lezyonlarında sinir bloğu kullanılabilir

49  Lokal  Deri  Derin (periosta kadar)  Prilokain  Lidokain (jetokain)

50  Kılavuz Yöntem  BT  Fluoroskopi  Lomber, alt torakal vertebra  US  Fluoroskopi ile kombine  MR  Açık sistemler  Titanyum iğneler

51  Lokalizasyon

52  Cook  Akerman  RADI  Bonopty  Bard  Ostycut  Bard  Ostycut  MD Tech

53

54  Genel Kurallar  İşlem öncesi lezyonun yerleşimi, yayılımı ve skip lezyonlar olup olmadığına bakılmalı  En kısa ve az travmatik yolu belirle. Nörovasküler yapılar, eklemler, akc, ans uzak dur  Çoklu lezyonlarda biyopsiye en uygun olan ve ulaşımı en kolay olan lezyonlar seçilmeli  Lezyon vasküleritesi fazla ise arada kas planı bulunsun

55  Hangi kaslar rekonstrüksiyonda kullanılacaksa onlar girişim sırasında geçilmemeli  Doku planları korunmalı  Epifiz hattından geçilmemeli  Metabolik aktif alanlara dikkat et  Boyanma, boyanmama(nekroz,hemoraji)  PET CT..  Lezyonun kontrastlanan kısmından örnek alınmalı  Lezyon kalsifiye ossifiye ise en az mineralize olan kısmından örnekleme yapılmalı

56  Kistik lezyonlarda kist duvarı ve mümkünse multipl. Kan aspire edildiyse patolojik incelemeye gönder

57  Sklerotik lezyonlar  Penetrasyon güç  Drilli sistemler, çekiç  2-3 örnek  plasmosito ma

58  Osteomyelit/enfeksiyon  Pozitif kültür %30-50 arasında  Histopatolojik inceleme ile OM tanısı %86’ya çıkıyor  > 2cc aspirasyonlar başarılı

59  Primer kemik tümörleri  Sarkomlar  %19 ekim(seeding)  Cerrah-Radyolog konsensusu çok önemli!  Ekstremite koruyucu cerrahide iğne traktını da en blok çıkartmak gerekli

60  OMUZ  Deltoid ve pektoral kaslar rekontrüksiyonda kullanılır  Deltoid; aksiller sinir post- ant  Deltopektoral groove  OMUZ  Deltoid ve pektoral kaslar rekontrüksiyonda kullanılır  Deltoid; aksiller sinir post- ant  Deltopektoral groove

61

62  Ön kol  İnterosseöz membran  Ön kol  İnterosseöz membran

63

64  Pelvis  Gluteal kaslar  Rektus femoris  Pelvis  Gluteal kaslar  Rektus femoris

65 İliak kemik post. destrüksiyon ve yum. doku kitlesi; Foliküler tiroid ca met  İ.İ.A.B.

66  Alt Ekstremite  Rektus femoris  İnterosseous membran  Hamstrings  Lateral yaklaşım  Alt Ekstremite  Rektus femoris  İnterosseous membran  Hamstrings  Lateral yaklaşım

67  Vertebra  Transpediküler  Kostovertebral  Vertebral korpus  Vertebra  Transpediküler  Kostovertebral  Vertebral korpus

68 L2 vertebra Nekrozla ş an granülamatöz iltihap; Tbc  İ.İ.A.B

69 Teşekkürler


"PERKÜTAN AKCİĞER BİYOPSİSİ Prof. Dr. Altan Yıldız Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AB Mersin" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları