Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ GEP İ ş Tasarımı ve Hedef Belirleme Dr. Ça ğ rı Topal 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ GEP İ ş Tasarımı ve Hedef Belirleme Dr. Ça ğ rı Topal 1."— Sunum transkripti:

1 İ GEP İ ş Tasarımı ve Hedef Belirleme Dr. Ça ğ rı Topal 1

2 İşİş Bir örgütte genel hedefi gerçekleştirme do ğ rultusunda bir veya birden fazla kişi tarafından icra edilen ve karşılı ğ ında ödeme yapılan her türlü etkinlik Boyutlar: örgütsel, grupsal, bireysel 2

3 İ ş: örgütsel bakış Strateji, örgütsel yapı, iş akışı Strateji: uzun dönemli hedefleri gerçekleştirmek için izlenen genel yol Örgütsel yapı: örgütün genel etkinli ğ inin farklı işlere bölünmesi ve bölünen bu işlerin eşgüdümünün sa ğ lanması için oluşturulan ve zamanla evrilen resmi ve gayri resmi ilişkilerin bileşkesi İ ş akışı: işin bir örgütsel yapı içindeki düzenlenme şekli Strateji  Örgütsel yapı  İ ş akışı 3

4 İ ş: örgütsel bakış Örgütsel yapı çeşitleri ve iş akışı Bürokratik/mekanistik yapı Katı ve büyük hiyerarşi Merkeziyetçi karar verme Yönetici denetimi İ şlev odaklı iş bölümü Uzmanlaşma ve bireysel çalışma İ şlevsel ve dolaylı iş akışı Askeri kurumlar 4

5 İ ş: örgütsel bakış Örgütsel yapı çeşitleri ve iş akışı Yatay/organik yapı Esnek ve küçük hiyerarşi Katılımcı karar verme Öz denetim Ürün/hizmet odaklı iş bölümü Genelleşme ve takım çalışması Ürün/hizmet odaklı ve do ğ rudan iş akışı Teknoloji şirketleri 5

6 İ ş: örgütsel bakış İ ş akışı analizi İ ş nasıl de ğ er yaratır? İ şin siparişin ürüne dönüşmesi sürecindeki yeri nedir? İ şin organizasyonun temel sürecine ve çıktısına katkısı nedir? 6

7 İ ş: grupsal bakış Takımlar Takım: tamamlayıcı niteliklere sahip bireylerin küçük bir grup olarak bir araya gelip oluşturdu ğ u sosyal ve işlevsel yapı Özerk takımlar Akran de ğ erlendirmesi Gruba yönelik ödüllendirme Takım üyelerince takıma seçilme Do ğ al ve ba ğ lamsal liderlik ve iş bölümü 7

8 İ ş: bireysel bakış Motivasyon İ ki etken kuramı Hijyen (çalışma koşulları) ve güdüleyen (işin nitelikleri) etkenler İ ş uyumu kuramı Yetenek/gereksinim ve iş uyumu Hedef belirleme kuramı Belirgin, zorlayıcı, ve çalışanın kendi hedefleri İ ş nitelikleri kuramı Anlam/sorumluluk/geri bildirim ihtiyaçları ve iş uyumu 8

9 İ ş analizi Bir iş hakkında bilgi toplayarak işin kapsadı ğ ı sorumluluk, görev, ve adımları saptama süreci Ölçüt sa ğ ladı ğ ı alanlar: işe alım ve işten çıkarma, performans de ğ erlendirme ve ücretlendirme, güvenlik tedbirleri ve uyuşmazlıkların çözümü, ve işler arasındaki ilişkiler Dayandı ğ ı yöntemler: görev envanteri, uç vakalar tekni ğ i, vb. Genel varsayımı: işlerin de ğ işmezli ğ i 9

10 İ ş tanımı İ şin amacı ve organizasyon içindeki yeri, di ğ er işlerle ve konumlarla olan yatay veya dikey ba ğ lantısı, işe dair sorumluluklar ve yetkiler, çalışma koşulları ve araçları, gerekli nitelikler, bilgi ve beceriler, kişisel özellikler, ve işin tamamlanma süresinin yazılı şekli Bürokratik/dikey yapı: belirgin ve detaylı Organik/yatay yapı: de ğ işken ve genel 10

11 İ ş tasarımı: tanım İ şin görevler ve sorumluluklar ba ğ lamında düzenlenmesi İ ş tanımının uygulanabilir hale getirilmesi Görevlere özgü ölçütler belirlenmesi 11

12 İ ş tasarımı: çeşitler-1 İ ş basitleştirme Basit ve yinelenebilir parçalara ayırma Uzmanlaşma ve verimlilik Dura ğ an sektörler Dar bakış ve de ğ işime direnç 12

13 İ ş tasarımı: çeşitler-2 İ ş genişletme ve iş rotasyonu Görevlerin arttırılması ve çalışanların görevlerinin de ğ işebilmesi Vasıf/beceri çeşitlenmesi İ ş güvencesinin artması Esnekli ğ in artması İ ş aidiyetinin/kimli ğ inin azalması Genel bilgiler ve verimlilik kaybı Dayanışmacı ilişkilerin azalması 13

14 İ ş tasarımı: çeşitler-3 İ ş zenginleştirme Çalışanların bütün bir üründen/hizmetten sorumlu olması Vasıf/beceri çeşitlili ğ i Özerklik ve karar alma Genel bilgiler ve verimlilik kaybı İ ş aidiyetinin/kimli ğ inin azalması Karmaşık ve ba ğ lantısı dolaylı işlerde sınırlılık Takımlar 14

15 Esnek çalışma: dönemsel çalışanlar Daimi çalışanlar Geçici çalışanlar Yarı zamanlı çalışanlar Taşeron çalışanlar Sözleşmeli çalışanlar Stajyerler 15

16 Esnek çalışma: esnek çizelgeler Esnek iş saatleri Sıkıştırılmış hafta Evden çalışma 16


"İ GEP İ ş Tasarımı ve Hedef Belirleme Dr. Ça ğ rı Topal 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları