Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ

2 Konu Örüntüsü Giriş Eğitim Kalkınma İlişkisi Eğitim Ekonomik Gelişme
Eğitim Gelir İlişkisi Eğitim İstihdam İlişkisi Eğitimde Verimlilik Eğitimde Maliyetler Eğitimde Finansman Eğitimin Tüketim Ve Yatırım Özelliği

3 Kalkınmanın eğitimle ilişkisi 3 boyutludur.
Kalkınma için gerekli bilgi ve beceriye sahip insan gücünün yetiştirilmek Kalkınma için gerekli düşünsel yapıyı, zihniyeti değiştirmek Bilgi üreterek, teknolojiyi geliştirmek

4 Ülkenin kalkınması ile gelir dağılımı arasında bir ilişki vardır.
Gelir dağılımı insanlık tarihinde hep bir sorun olarak var olmuştur. Bu sorun son yıllarda varlığını çok daha fazla hissettirmiştir.

5 Eğitim ile gelir ilişkisini en iyi açıklayan yaklaşım insan sermayesi yaklaşımıdır.
Bu yaklaşıma göre bireylerin eğitim düzeyleriyle gelirleri arasında bir ilişki vardır.

6 Eğitimin hem yatırım hem de tüketim özelliği vardır

7 Eğitim insanın kendi kendisine yaptığı ve uzun vadede yüksek kazanç sağladığı bir yatırımdır.
Aynı zamanda ülke açısından geleceğe bir yatırımdır. Ekonomik gelişme için maddi kaynaklar yeterli değildir. İnsan sermayesinin geliştirilmesi önemli.

8 EĞİTİM BÜYÜME KALKINMA İLİŞKİSİ
Büyüme, Bir ekonomide bir miktar ya da hacim artışıdır. Nüfus, araç-gereç, tasarruf, sermaye vs. Büyümeyi hızlandıran başlıca faktörler: nüfus artışı, doğal kaynakların artışı, sermaye artışı, teknolojik gelişme. Yavaşlatan faktörler: sosyal dengenin bozulması, dış ülkelerle ilişkilerin kesilmesi, aşırı ve yersiz harcama, verimsiz vasıfsız insanlar, uluslar arası istikrarın bozulması

9 EĞİTİM BÜYÜME KALKINMA İLİŞKİSİ
Kalkınma, kalitatif (niteliksel) bir anlam taşır. Sanayileşmek, teknoloji üretmek, insanların davranışlarını değiştirmek vs. Kalkınmanın ön şartı eğitimdir. Kalkınma, kalkınmanın gerektirdiği davranışları gösterebilen insanlarla olur. Kalkınmada en önemli ihtiyaç nitelikli ve üstün nitelikli insangücüdür.

10 EĞİTİM BÜYÜME KALKINMA İLİŞKİSİ
Zenginleşmenin siyasi adı kalkınmadır. Zenginliğin artması ile eğitim düzeyinin artması arasında ilişki var. Çünkü zenginleşme için ürün üretmek gereklidir. Ürün üretmek için üretim sürecini oluşturabilecek ve işletebilecek nitelikte insanlara ihtiyaç vardır. Nitelikli insanlar eğitim yoluyla yetiştirilirler. Eğitim kalkınmaya katkı sağlar, kalkınan ülke eğitime daha fazla yatırım yapar.

11 EĞİTİM BÜYÜME KALKINMA İLİŞKİSİ
Eğitim düzeyi yükselen bireylerin ekonomik performansı gelişir. Bireyler, okulda yeni teknolojilere daha kolay uyum sağlama yeteneği kazanırlar. Okullar, bireyleri modern toplumdaki rollerine hazırlarlar. Eğitim, bireylerin beceri ve üretkenlik kapasitesini geliştirir.

12 EĞİTİMİN ARZ VE TALEP ÖZELLİKLERİ
Eğitim talebi, bireylerin belli bir konu ile ilgili olarak belli bir düzeyde belli bir eğitim kurumuna devam edebilme olanağıdır. Eğitim talebini oluşturan etmenler: Makro ekonomik etkenler: toplumun gelir seviyesi, nüfus büyüklüğü, nüfusun yaş ve cinsiyeti bakımından birleşimidir. Mikro ekonomik etmenler: ailenin mesleki durumu, kişinin zihni kapasitesi, arzusu, din, gelenekler ve moda.

13 EĞİTİMİN ARZ VE TALEP ÖZELLİKLERİ
Eğitim arzı, bütün eğitim kurumlarının eğitim hizmeti görmek için ayırdıkları zamandır. Eğitim arzı, eğitim talebinden önce gelir. Arz birimlerinin büyüklüğü birbirini etkiler. İlköğretimdeki artış ileriki eğitim kademelerini etkiler. Arz unsurları birbirini tamamlayıcı niteliktedir (öğretmen, yönetici, araç-gereç vb.)

14 EĞİTİMİN YATIRIM VE TÜKETİM ÖZELLİĞİ
Eğitim tüketim malı mı yoksa yatırım malı mıdır? Yatırım: ileride yarar sağlamak için yapılan cari üretimdir. Eğitim, bir yarar beklentisi ile talep edilir. Bu yüzden yatırımdır. Eğitim bir ihtiyacı karşılaması bakımından tüketim malıdır. Ancak, eğitim edinmek bir satınalma davranışı değil, süreçtir. Bu nedenle eğitim beşeri sermayeye yapılan bir yatırımdır.

15 EĞİTİM EKONOMİSİ Üretim araçları, tek başına ekonomik kalkınmayı sağlamaz. Beşeri sermayeye verilen önem, eğitim ekonomisi alanını doğurmuştur. Eğitim ekonomisi, ekonomik kuramı, eğitim alanına uygular. Eğitim ekonomisinin konuları: eğitim ve ekonomik büyüme, eğitim harcamaları, eğitim maliyeti, eğitim finansmanı, eğitimin verimliliği, eğitimin yatırım ve tüketim özellikleri vs.

16 EĞİTİMİN MALİYETİ Eğitim maliyeti, kamusal ve özel eğitim harcamaları ile vazgeçme maliyetinin toplamıdır. Harcamaları yapanlara göre; ev idareleri, eğitim kurumları ve devlet tarafından yapılan harcamalar Harcamaların niteliğine göre; yatırım, onarım ve bakım giderleri, personele verilen maaşlar vs. Ekonomik ve parasal maliyet; eğitim sisteminin işletilmesi için yapılan harcamalar parasal maliyeti, eğitim için gerekli olan fiziksel mal ve hizmetlerin toplam fiyatı da ekonomik maliyeti oluşturur.

17 EĞİTİMİN FİNANSMANI Eğitim bir kamu hizmetidir.
Eğitim hizmetini verebilmek için çeşitli mal ve hizmetlere ihtiyaç vardır. Devlet eğitimi finanse etmek için vergi gücünü kullanır. Başlıca finansman kaynakları; Merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay İl özel idareleri bütçesinden ayrılan paylar Eğitime katkı gelirleri Dış ülke kuruluşlardan sağlanan dış krediler, burslar ve bağışlar Halkın, kişi ve kuruluşlar olarak eğitime katkıları Okul aile birliği gelirlerinden oluşan katkılar.


"EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları