Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi Liderlik ve Motivasyon. Liderlik Teorileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi Liderlik ve Motivasyon. Liderlik Teorileri."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi Liderlik ve Motivasyon

2 Liderlik Teorileri

3 Liderlik kuramlarının gelişimi Geçerli kuramlarGeçerli zaman dilimi Kuramın özeti Büyük adamlar kuramı1950 öncesiLider, tarihin seyrine karar verir Geleneksel Liderlik Kuramları Özellikler Kuramı1910- 2.Dünya Sava ş ı Liderlerin genel ve ortak özellikleri Davranı ş sal Kuramlar 2.Dünya Sava ş ı - 1960 Liderlerin gösterdi ğ i davranı ş lar Durumsallık Kuramları 1960- 1980Herkese uyan, de ğ i ş meyen ve en iyi liderlik yoktur. Bunlar duruma ba ğ lıdır. Yeni Liderlik Kuramları1980 den günümüzeToplumun yeni formunun yanıtı – Karizmatik Liderlik

4 Büyük Adamlar Kuramı Thomas Carlyle’in teorisi Bilimsel anlamda tartı ş ılmaya ba ş lanan liderlik, tarihin büyük adamlarının özgeçmi ş hikayelerinden olu ş mu ş tur. «Tarihten günümüze intikal etmi ş en eski çalı ş malara göz atıldı ğ ında, bir liderin sahip olması gereken özelliklere sıklıkla de ğ inildi ğ i görülmü ş tür. Bu ilgi, liderlik kavramının, insano ğ lunun ba ş arısı ve refahı için önemli olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.»

5 Büyük Adamlar Kuramı Zekâ, güvenirlik, cesaret, kararlılık ile insanı anlama ve ona de ğ er verme (Sava ş Sanatı) Adaletli olmak, bilgelik, hünerlilik ve cesaret ( İ lyada) Adalet, ılımlılık, sa ğ görü ve dayanıklılık (Aristotle) cesaret, özgüven, kararlılık, azim, sorumluluk ve güvenirlik (Hun lideri Atilla) Zeki, cesur (Machiavelli)

6 Özellikler Kuramı Liderin sahip oldu ğ u özellikler liderlik sürecinin en önemli etmenidir Ba ş arılı ve ba ş arısız liderlerin özelliklerinin incelenip, ortaya çıkartılması Ele ş tirilerden biri ba ş arılı liderin özellikleri tanımlanırken, tutarlı olmadı ğ ı görülmü ş tür. Di ğ eri fiziksel karakteristiklere önem vermesi ve kendi içinde karma ş ık bir yapıya sahip olmasıdır. Yapılan ara ş tırmalarda liderlerin sadece sahip oldukları özellikler ile açıklanamayaca ğ ı ortaya çıkmı ş tır

7 Özellikler Kuramı Ya ş Boy Cinsiyet Olgunluk Güzel konu ş ma yetene ğ i Zeka Yükselme arzusu Ki ş ilerarası ileti ş im yetene ğ i Bilgi Kararlılık İnsiyatif kullanabilme Başkalarına güven verme Özgüven İkna gücü Yöneticilik yeteneği Hükmetme İş başarma yeteneği İstek oluşturma yeteneği Dürüstlük Doğruluk

8 Davranışsal Kuramlar Liderlerin kendi ki ş isel özelliklerinden çok, nasıl davrandıkları ve ne yaptıklarına odaklanılmı ş tır Liderleri ba ş arılı yapan liderin özelliklerinden çok liderlik yaparken gösterdi ğ i davranı ş biçimi oldu ğ u dur Lider gruptan ba ğ ımsız de ğ ildir ve grup içinde de ğ erlendirilir E ğ er davranı ş lar ö ğ renilebilirse ki ş iler e ğ itilebilir ve daha iyi liderlik etmeleri sa ğ lanabilir

9 Ohio Üniversitesi yaklaşımı Yapılan ara ş tırma sonucu liderlik davranı ş ı iki ba ğ ımsız boyuta indirgenmi ş tir: 1. İ nsan ili ş kilerine dönüklük veya anlayı ş gösterme: Liderle grup üyeleri arasında arkada ş lık, kar ş ılıklı güven, saygı, sıcaklık, katılımcı yönetim, çift yönlü ileti ş im, grup üyelerinin gereksinimiyle ilgilenme 2. Göreve dönüklük veya yapıyı harekete geçirme: lider i ş ve görevleri planlar ve örgütler. İş leyi ş hatalarını ele ş tirir, görevler verir, performans ölçütlerini belirler, kurallara uymayı sa ğ lar, çalı ş maları koordine eder, tam kapasite çalı ş ıldı ğ ını denetler.

10 Ohio Üniversitesi yaklaşımı İş ba ş ındaki yönetimin ba ş arısı için gerekli faktörler: 1. Grubun sürdürülmesi: kabul edilebilir liderlik davranı ş ı 2. Hedefe ula ş ılması: hedef belirleme, faaliyet düzenleme, hedeflere yönelme, grubun ba ş arısını temsil etme 3. Grup etkile ş imi: üretici bir ortam, rahat çalı ş ma ortamı, en az seviyede anla ş mazlık ve çatı ş ma

11 Ohio Üniversitesi yaklaşımı Bu modelden çıkabilecek sonuçlar (Can, 1992): 1. Grup otoriter lider isterse, bu durumda en uygun tarz otoriter lider olacaktır 2. Grup üyeleri daha az otoriter lider istiyorsa, liderin yapıyı harekete geçirme davranı ş ı tepki görecektir 3. İş, teknoloji gere ğ i yapısalla ş mı ş ise ve zaman baskısı çok ise, anlayı ş davranı ş ı gösteren lider ba ş arılı olamayacak; devamsızlık, i ş ten ayrılma, ş ikayetler artacaktır 4. İş in do ğ ası bireyin ve grubun kendini gerçekle ş tirmesini önleyici nitelikte ise bu yoldan güdülemenin yararı olmayacaktır 5. Astların üstlerle ili ş kisi az ise, otoriter liderlik uygun olacaktır 6. Çalı ş anlar sürekli ili ş ki içinde ise liderden yüksek anlayı ş bekleyeceklerdir.

12 Rensis Likert’in Sistem 4 Yaklaşımı Michigan araştırması

13 Likert araştırması Sistem 1: görev e ğ ilimli otoriter, biçimsel yönetim ş ekli Sistem 4: grup çalı ş ması, kar ş ılıklı güvene dayalı ili ş kilere e ğ ilimli bir yönetim sistemi Sistem 2 ve Sistem 3: bu iki ucun arasında orta a ş amalardır Ohio ara ş tırmasından farkı lider davranı ş larının ki ş ilere dönük bir uçtan üretime dönük bir kar ş ıt uca kadar yayılan bir süreç olarak ele alınmasıdır Ohio bu iki uçu ba ğ ımsız olarak görür. Michigan ayrıca yöneticinin ne kadar insana dönük bir e ğ ilim, varsa o kadar üretime dönüklükten uzakla ş mı ş oldu ğ unu söyler

14 Robert Blake ve Jeane Mouton Liderlik ızgarası yaklaşımı Liderlerin örgütlerde amaçlara ula ş mak için nasıl davrandı ğ ını anlatmak için ik faktöre dayanır 1. Üretime ilgi: politika olu ş turma, yeni ürün geli ş ti ğ rme, süreçleri iyile ş tirme, i ş yükleme, satı ş ları arttırma da liderlik 2. İ nsana ilgi: hedefe ula ş ırken organizasyonun tümüne güvenme, iyi çalı ş ma ko ş ulları sa ğ lama, adaletli bir ücret yapısı olu ş turma, çalı ş anlarla iyi sosyal ili ş kiler kurma 9 ölçekli bir tablo (1 en az ilgi, 9 en fazla ilgi) 5 tip liderlik

15 Liderlik ızgarası

16 Kaynaklar Paksoy, H.M. (2008). Küreselle ş me, Liderlik ve Liderlik teorileri. Liderlik ve Motivasyon. (Ed.) C. Serinkan.Nobel Yayın:Ankara Ş ahin, F. (2012). Büyük adam dü ş üncesinden liderlikte özellikler kuramına kavramsal bir bakı ş. C.Ü. İ ktisadi ve İ dari Bilimler Dergisi, 13(1).


"Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi Liderlik ve Motivasyon. Liderlik Teorileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları