Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYKENT OKULLARI GÖRSEL SANATLAR DERS İ ÜN İ TE PLANININ ÖNCES İ VE SONRASININ İ NCELENMES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYKENT OKULLARI GÖRSEL SANATLAR DERS İ ÜN İ TE PLANININ ÖNCES İ VE SONRASININ İ NCELENMES İ."— Sunum transkripti:

1 BEYKENT OKULLARI GÖRSEL SANATLAR DERS İ ÜN İ TE PLANININ ÖNCES İ VE SONRASININ İ NCELENMES İ

2 ÜN İ TELER İ M İ Z İ TANIYALIM  ÜN İ TE:1 Temel Sanat–Çizgi  ÜN İ TE:2 Venedik maskesi  ÜN İ TE:3 Tekstil Tasarım  ÜN İ TE:4 Foto ğ raflarla insan

3 ORYANTASYON HAFTASI  Ö Ğ RENC İ,YIL İ Ç İ NDE YAPACA Ğ I UYGULAMALARI TAR İ H VE ZAMAN OLARAK Ö Ğ REN İ R. Ö Ğ RENC İ SINIFTA, HEM GRUP OLARAK HEMDE B İ REYSEL OLARAK DERS İ N İŞ LEY İŞİ N İ ANLIYACA Ğ I ETK İ NL İ KLER YAPAR.

4 MYP4 (9.Sınıf) ö ğ rencilerimiz yıl içinde yapacakları konulara hakim olmaları adına ilk üniteye el becerilerini geli ş tirecek bir konu belirlenir. Bizim ünitelerimizde bu yıl Venedik maskesi, Tekstil tasarım ve Foto ğ raf yer aldı.

5 Bu ünitelerin temelinde ö ğ rencinin aklında olu ş turdu ğ u fakat uygulamaya geçerken sorun ya ş ayabilece ğ i noktalar vardı.

6 El koordinasyonunu tam sa ğ layamadı ğ ı için hayalindekini istedi ğ i biçimde veremeyece ğ ini dü ş ünerek, 1.üniteye bu sorunu a ş masını sa ğ layacak temel sanat- çizgi koyduk.

7 Bu sayede daha önce ö ğ rendi ğ i renk bilgisinin üzerine bilinçli olarak yerle ş tirece ğ i çizgi türlerini ve onları uygulama biçimlerini ö ğ rendi.

8 ÜRÜN Ç İ ZG İ RENKTASARIMUYGULAMA

9 Araştırma (araştırma döngüsü) MLA Üniteye geçmeden önce ö ğ renciye ön bilgi amacı ile ara ş tırma ödevi verilir. Bu sayede ö ğ renci derse hazırlıklı gelir. Daha önceden bildi ğ i ve bizim geli ş im defterine örnek olarak verdi ğ imiz MLA sistemi ile ara ş tırmalarının kaynaklarını ödevinde belirtir.

10 Böylece ö ğ renci ara ş tırma yaparken nelere dikkat etmesi gerekti ğ ini görür ve di ğ er derslerle de etkile ş imde bulunarak tam ö ğ renme gerçekle ş tirir.

11 Üniteye Başlarken  Ö ğ renci derse gelirken araştırdı ğ ı ve not aldı ğ ı gelişim defterini de yanına alır.  Ö ğ retmen gerekli olan görsel ve yazılı materyalleri ünite boyunca sınıfta bulundurur. Ayrıca MYP etkileşim alanını ve ünite sorusunu ö ğ rencinin görece ğ i şekilde sınıfa asar.  Dersin başında konu ile ilgili sunum izletilir ve ö ğ rencilerin fikirleri alınır.

12 Resim örnekleri

13 Geli ş im günlü ğ üne çalı ş manın basamaklandırılması (materyal seçimi, renklerin belirlenmesi, eserde anlatmak istedi ğ i fikir..) her ders not edilir.

14 PANO PANOYA ASILICAKLARIN ARASINDA ETK İ LE Şİ M ALANLARI İ LE İ LG İ L İ B İ LG İ LERDE YER ALIR.

15 ÜN İ TE:2 Venedik maskesi ANAHTAR SORU Yaratılanların (creations) bireyler, toplum ve dünya üzerindeki etkileri nelerdir?

16 Ö Ğ RENME BEKLENT İ S İ Yaratıcılıkta bilimsel düşünme yetene ğ i kazanır. Ortaya çıkan ürünlerin gelece ğ e yönelik etkilerini görür.

17 ÖNEML İ KAVRAMLAR Yapılan çalışmalar ile mesaj verebilir, insanlar düşünmeye itilebilir.

18 ÜN İ TE SORUSU Uygun desenle kendinizi nasıl anlatırdınız?

19 ETK İ NL İ K Venedik maskesi yapımı ve elbisesinin tasarlanması, yapılan tasarımların lise lobisinde sergilenmesi.

20 UYGULAMA  Malzemeler tanıtılır.  Nasıl kullanılacakları açıklanır.  Zamanı iyi kullanmaları için her hafta ilerleme sıraları gelişim defterine yazılır.  Eskizler çizilir.  Onaylanan eskiz maskeye geçirilir.  Maskeye geçirilen eskiz boyanır.  Tamamlanan maske verniklenir.  Maskenin etrafı için tasarlanan kumaş ve benzeri eşyalar yerleştirilir.

21 Boyama işlemine geçilen haftalardan bir örnek

22 Sergi hazırlama


"BEYKENT OKULLARI GÖRSEL SANATLAR DERS İ ÜN İ TE PLANININ ÖNCES İ VE SONRASININ İ NCELENMES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları