Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi T.C. M İ LLî E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I BALIKES İ R İ L M İ LLÎ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi T.C. M İ LLî E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I BALIKES İ R İ L M İ LLÎ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü."— Sunum transkripti:

1 DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi T.C. M İ LLî E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I BALIKES İ R İ L M İ LLÎ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü

2 2008-2009 e ğ itim-ö ğ retim yılından itibaren tüm resmi ilkö ğ retim kurumlarının 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında uygulanan DynEd İ ngilizce Dil E ğ itimi Sistemi Uygulamaları, 2014 -2015 e ğ itim ö ğ retim yılından itibaren lise 9-12.’inci sınıf ö ğ rencilerinin de kullanımına sunulması ile devam etmektedir.

3 Temel E ğ itim, Ortaö ğ retim, Din Ö ğ retimi ve Mesleki ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ üne ba ğ lı tüm resmi okullarımız uygulama kapsamındadır

4 EBA DYNED BİLGİ GÜNCELLEME EKRANI http://dyned.eba.gov.tr/EBA_Dyned/

5

6

7

8

9

10

11 Sınıfa Kaydol yazısının altında açılan “SINIFLAR” yazısına tıklıyoruz ve dersine girdi ğ imiz sınıfları i ş aretliyoruz. Ardından “Kaydet” butonunu tıklıyoruz

12 Dersine girdi ğ imiz sınıf- ş ubelerin her biri için ayrı ayrı “Sınıfımdaki Ö ğ rencileri Güncelle” sekmesinde yer alan sınıfları seçerek “Güncelle” butonuna tıklıyoruz.

13 Okulumuza gönderilen Dyned cd sini kullanarak kurulumu yapıyoruz Dyned kurulum cd si olmayan kurumlar ilçe milli e ğ itim müdürlü ğ ü ile irtibat kurarak istekte bulunabilirler.

14 Dyned kurulumu yapmak için kurulum cd sini bilgisayarınızın cd sürücüsüne yerle ş tiriniz ve açılan ekranda setup.exe çalı ş tır a tıklayınız. Yazılımın yönlendirmeleri do ğ rultusunda kurulumu gerçekle ş tiriniz. Kurulum ba ş ladıktan sonra kurulumu lütfen durdurmayınız.

15 Kurulumun ba ş arılı bir ş ekilde gerçekle ş mesi durumunda bilgisayarınızın masaüstüne resimde gördü ğ ünüz kısa yollar olu ş turulacaktır. Ö ğ rencilerimize ait kullanıcı adı ve ş ifreleri almak için DynEd Record Manager ı tıklıyoruz

16 Açılacak olan ekranda bizden istenecek olan oturum açma kimli ğ inizi ve ş ifrenizi hatırlayınız Eba DynEd kullanıcı bilgilerini güncellerken sistemin bize atadı ğ ı Kullanıcı Adı ve Ş ifredir.

17 Eba dyned ş ifre güncelleme sayfasında sistemin size atadı ğ ı kullanıcı adına @meb.edu.tr uzantısını ekleyiniz ******@meb.edu.tr ****** Oturum açma kimli ğ imizi ve ş ifremizi kullanarak sisteme giri ş yapınız.

18 Dersine girdi ğ iniz sınıfları Eba Dyned güncellemesi yapmı ş tık. Ş imdi sırayla dersine girdi ğ iniz ş ubelerin oturum açma kimliklerini ve ş ifrelerini almak için listede açılan ş ubenin üstüne tıklıyoruz.

19 Açılan sayfada sol üstte yer alan Dosya butonunu tıklıyoruz

20 Açılan sekmelerden Öğrenci Adlarını Dışarı Aktarma linkini tıklıyoruz.

21 Tüm ö ğ renciler seçene ğ i otomatik olarak seçili gelecektir. Aksi halde kendimiz bu seçene ğ i tıklıyoruz ve Tamam butonuna basıyoruz.

22 5Adyned Dosyayı kaydetmek istedi ğ iniz yer olarak “Masaüstü” seçene ğ i size kolaylık sa ğ layacaktır. Dosya adı olarak hangi ş ubenin verilerini dı ş arı aktardıysanız o sınıfın adını kullanmak size kolaylık sa ğ layacaktır. Örn: 5Adyned

23 Bir ş ubedeki ö ğ rencilerinize ait Oturum Açma Kimli ğ i ve Ş ifre alma i ş lemini gerçekle ş tirdiniz.

24 Oturum açma kimli ğ i ve ş ifrelerini aldı ğ ınız ö ğ rencilerin DynEd siteminde çalı ş abilmeleri için sistemdeki e ğ itimlerin ö ğ renci kullanıma açılması gereklidir. Bu i ş lemi yapmak için

25 Bilgisayarınızda kurulu DynEd Record Manager ı tıklayınız

26 Eba dyned ş ifre güncelleme sayfasında sistemin size atadı ğ ı kullanıcı adına @meb.edu.tr uzantısını ekleyiniz ******@meb.edu.tr ****** Oturum açma kimli ğ imizi ve ş ifremizi kullanarak sisteme giri ş yapınız.

27 E ğ itim yazılımına ula ş masını sa ğ layaca ğ ınız ş ubeyi tıklayınız.

28 Açılan sayfada sa ğ tarafta yer alan Tüm E ğ itim Yazılımları linkine tıklayınız ve açılan sekmelerden Placement Test seçene ğ ini tıklayınız.

29 Açılan sayfada Sol üstte yer alan Düzenle butonuna tıklayınız ve sekmelerden Tümünü Seç linkini seçiniz.

30

31 General Placement Test ba ş lı ğ ı altında yer alan Practice Test, Part 1 ve Part 2 seçeneklerinden her birini seçerek “Kilit Aç” butonuna tıklayınız. Kilitlerin açıldı ğ ını gördükten sonra sol tarafta yer alan “Tamam” butonuna tıklayınız.

32 DynEd Dil E ğ itim Sistemindeki Yenilikler Nelerdir? 2014- 2015 DynEd İ ngilizce Dil E ğ itimi Sistemi Uygulamaları kapsamında; Sistem’de English for Success yazılımında var olan 7 üniteye, 9 yeni ünitenin eklenmesi, Ö ğ rencilerin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılacak olan Placement Test yazılımının eklenmesi Ö ğ retmenlerin kullanımına ve sorunlarına karşı yönelik Teacher Training yazılımının eklenmesi (25 Aralık 2014 tarihine kadar ö ğ retmenlerin aynı kimli ğ i ve şifreyi kullanarak DynEd Teacher Training Yazılımına girerek ö ğ renci olarak girip bu yazılımı çalışmak ve yazılımın içindeki sınavlarda 85 veya üstünde geçer not alınmalı) Tablet bilgisayarlarda Sistemin kullanımını sa ğ layan Android yazılımı ve takibi, Kurum DynEd şifresinin MEBB İ S üzerinden alınması Kurum,Ö ğ retmen, Ö ğ renci bilgileri EBA üzerinden güncellenmesi, (ek: DynEd Doküman), gibi birçok yenilik mevcuttur.

33 Okulunuzda kayıtlı bütün ö ğ rencilerinizin sisteme giri ş yaparak Placement Test’e girmelerini sa ğ layınız. Placement Test sonucunda ö ğ rencilerinizin seviyesine uygun e ğ itim içeri ğ i otomatik olarak açılacaktır. Dyned Courseware ın tablet ya da akıllı telefonlara uyumlu android versiyonu mevcuttur.

34 BALIKES İ R DYNED İ L KOORD İ NATÖRLÜ Ğ Ü TE Ş EKKÜRLER


"DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi T.C. M İ LLî E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I BALIKES İ R İ L M İ LLÎ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları