Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜLTÜR-EDEB İ YAT KULÜBÜ. Kulüp Danı ş man Ö ğ retmenleri Arzu ÜSTÜN Gülçin GÜLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜLTÜR-EDEB İ YAT KULÜBÜ. Kulüp Danı ş man Ö ğ retmenleri Arzu ÜSTÜN Gülçin GÜLER."— Sunum transkripti:

1 KÜLTÜR-EDEB İ YAT KULÜBÜ

2 Kulüp Danı ş man Ö ğ retmenleri Arzu ÜSTÜN Gülçin GÜLER

3 Toplantı Zamanı Çar ş amba günü 9. ve 10. ders saati

4 Kulübün Amacı Madde 1-Bu tüzü ğ ün amacı, ders programlarının yanında ö ğ rencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geli ş tirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler olu ş turmaya yönelik, ö ğ renci kulübü ile toplum hizmeti çalı ş malarıyla ilgili i ş ve i ş lemleri düzenlemektir. Madde 2 -Kulübün amacı Türk Millî E ğ itiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; ö ğ rencilerin Atatürk İ lke ve İ nkılâplarına, Anayasanın ba ş langıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçili ğ ine ba ğ lı yurtta ş lar olarak yeti ş melerine, yeteneklerini geli ş tirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

5 Kulüp Çalı ş ma Planı KATILIMCI Ö Ğ RENC İ SAYISI: SÜRE AMAÇYAPILACAK ETK İ NL İ KLERBEL İ RL İ GÜN VE HAFTALAR AyHafta EYLÜL 4 Birlikte çalı ş abilme, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Kulüp organlarının seçimi, Kulüp yıllık çalı ş ma planının hazırlanması EK İ M 1 Cumhuriyet rejimi ve kazanımlarını ö ğ rencilere anlatma 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili tören çalı ş maları 2 Cumhuriyete sahip çıkma bilinci olu ş turmak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili afi ş ve poster çalı ş maları 3 Atatürk’ün hayatını; ilke ve dü ş üncelerinin Türk toplumu için önemini kavratmak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili pano ve tören çalı ş maları 4 Atatürk’ün hayatını; ilke ve dü ş üncelerinin Türk toplumu için önemini kavratmak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili tören çalı ş maları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 5 Atatürk’ün hayatını; ilke ve dü ş üncelerinin Türk toplumu için önemini kavratmak 10–16 Kasım Atatürk Haftası ile ilgili tören çalı ş maları KASIM 1 Atatürk’ün hayatını; ilke ve dü ş üncelerinin Türk toplumu için önemini kavratmak 10–16 Kasım Atatürk Haftası ile ilgili afi ş, poster ve tören çalı ş maları 2 Atatürk’ün hayatını; ilke ve dü ş üncelerinin Türk toplumu için önemini kavratmak 10–16 Kasım Atatürk Haftası ile ilgili pano ve tören çalı ş maları 10–16 Kasım Atatürk Haftası 3 Ö ğ rencileri E ğ itimin önemi, e ğ itimde ö ğ retmenin rolü hakkında bilgilendirmek 24 Kasım Ö ğ retmenler Günü ile ilgili afi ş ve poster çalı ş maları 4 Ö ğ rencileri E ğ itimin önemi, e ğ itimde ö ğ retmenin rolü hakkında bilgilendirmek 24 Kasım Ö ğ retmenler Günü ile ilgili pano çalı ş maları 24 Kasım Ö ğ retmenler Günü ARALIK 1 Ö ğ rencilerde kitap sevgisi, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Kitap okuma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 2 Ö ğ rencilerde kitap sevgisi, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Kitap okuma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 3 Ö ğ rencilerde yazma sevgisi ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Yazma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 4 Ö ğ rencilerde yazma sevgisi ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Yazma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları

6 Kulüp Çalı ş ma Planı KATILIMCI Ö Ğ RENC İ SAYISI: SÜRE AMAÇYAPILACAK ETK İ NL İ KLER BEL İ RL İ GÜN VE HAFTALAR AyHafta OCAK 1 Birlikte çalı ş abilme, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak “Yeni Yıl” temalı afi ş, poster ve pano çalı ş maları 2 Ö ğ rencilerde kitap sevgisi, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Kitap okuma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 3 Dönem içinde yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi, eksikliklerin belirlenmesi Dönem içinde kulüp olarak yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi 4 Dönem içinde kulüp olarak yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin belirlenerek gelecek dönemde giderilmeye çalı ş ılması Dönem sonu kulüp çalı ş ma raporunun düzenlenmesi ve okul idaresine verilmek üzere danı ş ma ö ğ retmene teslim edilmesi Ş UBAT 2 Birlikte çalı ş abilme, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak 2. Dönemde kulüp olarak yapılacak faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve görü ş ülmesi 3 Ö ğ rencilerde yazma sevgisi ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Yazma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 4 Ö ğ rencilerde yazma sevgisi ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Yazma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları MART 1 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’in kültür, tarih ve edebiyatımızdaki yerini kavratmak 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili afi ş ve poster çalı ş maları 2 Çanakkale Zaferi’nin Türk tarih ve kültürü açısından önemini kavratmak 18 Mart Ş ehitler Günü ve ile ilgili afi ş ve poster çalı ş maları 3 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’in kültür, tarih ve edebiyatımızdaki yerini kavratmak. Çanakkale Zaferi’nin Türk tarih ve kültürü açısından önemini kavratmak. Ö ğ rencilerde vatan, millet ve bayrak sevgisi bilinci olu ş turmak 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve 18 Mart Ş ehitler Günü ve ile ilgili afi ş ve poster çalı ş maları 18 Mart Ş ehitler Günü ve ile ilgili pano çalı ş maları 12 Mart İ stiklal Mar ş ı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Ş ehitler Günü 4 Ö ğ rencilere tiyatro sevgisi kazandırmakDünya Tiyatro Günü ile ilgili pano çalı ş maları 27 Mart Dünya Tiyatro Günü

7 Kulüp Çalı ş ma Planı KATILIMCI Ö Ğ RENC İ SAYISI: SÜRE AMAÇYAPILACAK ETK İ NL İ KLERBEL İ RL İ GÜN VE HAFTALAR AyHafta N İ SAN 1 Ö ğ rencilerde kitap sevgisi, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Kitap okuma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 2 Ulusal egemenlik kavramı ve Atatürk’ün ulusal egemenlik kavramına verdi ğ i önemi kavratmak Ulusal Egemenli ğ in önemi hakkında bilgilendirmeye yönelik afi ş çalı ş maları 3 Ulusal egemenlik kavramı ve Atatürk’ün ulusal egemenlik kavramına verdi ğ i önemi kavratmak Ulusal Egemenli ğ in önemi hakkında bilgilendirmeye yönelik afi ş çalı ş maları 4 Ulusal egemenlik kavramı ve Atatürk’ün ulusal egemenlik kavramına verdi ğ i önemi kavratmak Ulusal Egemenli ğ in önemiyle ilgili pano çalı ş maları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı MAYIS 1 Atatürk’ün gençli ğ e verdi ğ i önem ve gençli ğ in görevleri kavratmak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili afi ş ve poster çalı ş maları 2 Atatürk’ün gençli ğ e verdi ğ i önem ve gençli ğ in görevleri kavratmak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili pano çalı ş maları 3 Atatürk’ün gençli ğ e verdi ğ i önem ve gençli ğ in görevleri kavratmak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili tören çalı ş maları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 4 Ö ğ rencilerde yazma sevgisi ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Yazma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 5 Ö ğ rencilerde kitap sevgisi, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Kitap okuma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları HAZ İ RAN 1 Ö ğ rencilerde kitap sevgisi, i ş bölümü yapabilme ve sorumluluk alabilme becerisi kazandırmak Kitap okuma alı ş kanlı ğ ı kazandırma çalı ş maları 2 Yıl içinde kulüp olarak yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin belirlenerek gelecek yılda giderilmeye çalı ş ılması Yıl sonu kulüp çalı ş ma raporunun düzenlenmesi ve okul idaresine verilmek üzere danı ş ma ö ğ retmene teslim edilmesi

8 Görsel Materyaller

9 Görsel Materyaller


"KÜLTÜR-EDEB İ YAT KULÜBÜ. Kulüp Danı ş man Ö ğ retmenleri Arzu ÜSTÜN Gülçin GÜLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları