Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Not tutma: Bir konu ş macıyı ya da dersi dinlerken, okurken, gözlem yaparken,dü ş ünürken, dinleyiciye/ö ğ renciye sunulan mesajı yeniden yorumlayarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Not tutma: Bir konu ş macıyı ya da dersi dinlerken, okurken, gözlem yaparken,dü ş ünürken, dinleyiciye/ö ğ renciye sunulan mesajı yeniden yorumlayarak."— Sunum transkripti:

1 Not tutma: Bir konu ş macıyı ya da dersi dinlerken, okurken, gözlem yaparken,dü ş ünürken, dinleyiciye/ö ğ renciye sunulan mesajı yeniden yorumlayarak kısa tümcelerle ana hatlarıyla yazılı olarak kaydedilmesidir.

2 NOT TUTMA TEKN İ KLER İ Not tutma ortamı, dersin/bilginin tekrarında ça ğ rı ş ım/hatırlatma etkisini olu ş turur Not alma etkili dinlemenin temel ko ş ullarından birini olu ş turur. Not alma becerilerini kazanan bir ö ğ renci, okudu ğ u, duydu ğ u, gözlemledi ğ i, dü ş ündü ğ ü bilgileri kapsamlı olarak yorumlama becerisi de kazanmı ş olur.

3 NOT TUTMA TEKN İ KLER İ Dört türlü not alma vardır; 1. Okunanlardan not alma 2. Dinlenenlerden not alma 3. Gözlenenlerden not alma 4. Dü ş üncelerden not alma

4 NOT TUTMA TEKN İ KLER İ Be ş tür not tutma tekni ğ i vardır; 1. Anafikir tekni ğ i 2. Paragraf tekni ğ i 3. Aynen kaydetme tekni ğ i 4. Grafiksel not tutma tekni ğ i 5. Cornell not tutma tekni ğ i

5 NOT TUTMA TEKN İ KLER İ Yukardaki be ş not tutma tekni ğ inden sadece ikisi ders dinlerken tutulacak notlar için uygundur. Bunlar; Anafikir tekni ğ iyle Cornell not alma tekni ğ idir. Anafikir tekni ğ i; notların anafikir etrafında düzenlenmesidir. Öncelikle anafikirler belirlenir ve bu fikirleri destekleyici açıklamalar varsa örnekleriyle yazılır.

6 NOT TUTMA TEKN İ KLER İ Cornell not alma tekni ğ iyse; not alınacak sayfanın ortadan ikiye iki sütun halinde ayrılarak derste sayfanın sa ğ tarafının, dersten sonra düzeltmeler için ise sayfanın sol tarafının kullanılmasını belirleyen bir tekniktir. Derste alınan notlar, anafikir,paragraf ya da liste biçiminde olmalıdır.

7 NOT TUTMA TEKN İ KLER İ 1 dakikada yakla ş ık 20-25 sözcük yazabiliyoruz, bu yüzden her ş eyi yazmaya çalı ş mayın. Kitabı dersten önce okuma ş ansınız olursa kitapta varolan bilgileri yazmaktan kurtulursunuz. Konuyu ö ğ retmeninize tekrar ettirirseniz eksik notlarınızı tamamlayabilirsiniz, bunun için arkada ş larınızdan da yardım alabilirsiniz. Not tutarken bütünü anlamaya çalı ş malısınız, bunun için de önceden konuya bir göz gezdirmelisiniz.

8 NOT TUTMA TEKN İ KLER İ Bir ö ğ rencinin dersi derste ö ğ renmesi ile yalnız ba ş ına ö ğ renmesi arasında ortalama 3 misli zaman kaybı olmaktadır. Bu süre ö ğ renilen konuya göre daha da artabilmektedir. Dü ş ünme hızı konu ş ma hızından daha süratli oldu ğ undan bir dersi dinlerken dü ş üncemiz ça ğ rı ş ımlar yoluyla ba ş ka yönlere kayar, buna verdi ğ imiz isim “dikkat da ğ ınıklı ğ ı” oluyor. Bir insan 30sn. kadar bilinçli olarak dinler, sonra 1-2 sn.lik bir kopukluk olur. Önemli olan zorunlu olarak meydana gelen bu kopmalardan sonra tekrar konuya dönebilmektir.

9 NOT TUTMA TEKN İ KLER İ Bu konuda edindi ğ iniz bilgilerin akademik ba ş arınıza katkı sunmasını umuyorum. Hepinize ba ş arılar. Unutmayın not tutmak tek ba ş ına yetrli de ğ ildir not tutmak sadece sizin konuyu tekrar etmenizde kolaylıklar sa ğ layacaktır, daha fazlasını beklemeyin

10


"Not tutma: Bir konu ş macıyı ya da dersi dinlerken, okurken, gözlem yaparken,dü ş ünürken, dinleyiciye/ö ğ renciye sunulan mesajı yeniden yorumlayarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları