Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ünite Özeti Öğrenciler romanı okur.Ahmet Cemil’in içinde bulunduğu hayal ve gerçek ikilemini anlamaya çalışır.Dönemin zihniyeti ile Ahmet Cemil’in kişiliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ünite Özeti Öğrenciler romanı okur.Ahmet Cemil’in içinde bulunduğu hayal ve gerçek ikilemini anlamaya çalışır.Dönemin zihniyeti ile Ahmet Cemil’in kişiliği."— Sunum transkripti:

1

2 Ünite Özeti Öğrenciler romanı okur.Ahmet Cemil’in içinde bulunduğu hayal ve gerçek ikilemini anlamaya çalışır.Dönemin zihniyeti ile Ahmet Cemil’in kişiliği ve yaşadıkları arasında ilişkilendirme yapar. Metnin dil ve anlatımını inceler.Yazarın edebi kişiliği ve eserleri üzerinde araştırma yapar. Realizm akımının ilkeleri üzerine araştırma yapar.

3  Öğretim Programı Tasarım Soruları   Temel Soru  Hayalle gerçek her zaman birbiriyle örtüşür mü?   Ünite Soruları  Ahmet Cemil'in hayalleri çevresinde gelişen olaylar, bir insanın gerçek hayatta yaşayabileceği gerçekler midir? Hayalleri uğruna çaba sarfeden azimli insanlar hakkında düşünceleriniz nedir?   İçerik Soruları  Mai ve Siyah romanının Türk edebiyatındaki yeri ve önemi nedir? ÖTPS’ler

4 Ö ğ rencilerim bu projede çalı ş ırken, -Romanı gerçek ya ş amla ili ş kilendirirler -Ö ğ rendiklerini yansıtan bir ürün geli ş tirirler -Ö ğ rendiklerini bir izleyici grubuyla payla ş ırlar

5  Ö ğ renciler a ş a ğ ıdakileri gerçekle ş tirerek üst düzey 21. Yüzyıl becerilerini geli ş tireceklerdir: ● Farklı yer ve zamanlarda geçen temaları bulmak amacıyla oyunu analiz ederken Temel Soruları ve Ünite Sorularını kullanma ● Fikirlerini toplumda bir izleyici kitleyle payla ş ma ● Kendi bireysel okuma, yazma, ara ş tırma ve dü ş ünme stratejilerini de ğ erlendirme ve gerekti ğ inde bunları uyarlayarak de ğ i ş tirme ● Kendi çalı ş malarını de ğ erlendirmek için proje de ğ erlendirmelerini kullanma ve akranlarına geribildirim verme

6  ÖTPS’leri kullanarak • Öğrencilerin bir “klasik” ürünün tanımı hakkında düşüncelerini • Karakterler ve hikaye hakkında bildiklerini öğrenin.  21. Yüzyıl becerilerini ölçün • Klasik ve modern edebiyatın ortak noktalarını belirleyebilme becerisi

7  Ölçme sonucu ulaştığım bilgileri şu amaçlarla kullanabilirim: • Romanın öğrencilerin yanlış ön bilgilere sahip olduğu bölümlerine odaklanma • Sorularının yanıtlarını bulabilecekleri etkinlikler düzenleme  Öğrenciler bu bilgileri şu amaçlarla kullanabilir: • Sorularını, geçmiş ünitelerdeki sorularla karşılaştırma • Bu edebiyat türüne yönelik olarak okuma biçimlerini nasıl uyarlayabileceklerine ilişkin hedefler belirleme

8  Ö ğ rencilerin özete ihtiyaç duymadan romanı anlamalarına yardımcı olabilecek yöntemlere gereksinim  Ö ğ rencileri üst düzey dü ş ünme becerilerini ölçebilmek için yardıma gereksinim


"Ünite Özeti Öğrenciler romanı okur.Ahmet Cemil’in içinde bulunduğu hayal ve gerçek ikilemini anlamaya çalışır.Dönemin zihniyeti ile Ahmet Cemil’in kişiliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları