Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUSTAFA UYSAL TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ ( İ.Ö) 20110954015 WEB 2.0 ARAÇLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUSTAFA UYSAL TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ ( İ.Ö) 20110954015 WEB 2.0 ARAÇLARI."— Sunum transkripti:

1 MUSTAFA UYSAL TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ ( İ.Ö) 20110954015 WEB 2.0 ARAÇLARI

2 İÇİNDEKİLER 1. Web 2.0 Nedir? 2. Web 2.0 Eğitimde nasıl kullanılabilir? 3. Web 2.0 Araçları 4. Web 2.0 Kaynaklar

3 WEB 2.0  Web 2.0 toplulukları bir araya getiren, standart tasarım anlayı ş ına yepyeni bir boyut kazandıran, daha dinamik özeliliklere sahip, %100 kullanıcı odaklı olabilen ve internet anlayı ş ını bütünüyle de ğ i ş tirecek bir konsepttir.

4

5 Web 2.0 yapısında neler vardır?  Web 2.0 hiç bir şekilde klişelik içermez.  Web 2.0 son derece stabil çalışır ve daha fazla geliştirilebilir altyapıya sahiptir.  Web 2.0 ile tasarlanan projeler, daha hızlı markalaşabilir ve akılda kalıcı kriterlere sahip olabilir.  Web 2.0 milyonlarca kullanıcıyı bir araya getiren sosyal ağlar oluşturabilir.

6 Eğitimde niçin kullanılmalıdır?  Grup çalı ş ması alı ş kanlı ğ ı  Etkili ö ğ renme  Üst düzey dü ş ünme becerileri  Bilgi okur yazarlı ğ ı  Yapılandırmacı problem çözme  Bireysel geli ş im  Sorumluluk alma gibi özellikler kazandırır.

7 WEB 2.0 EĞİTİMDE NASIL KULLANILIR?  Dersi anlamayan ö ğ renciler için konu tekrarı sa ğ lar  Konunun ve dersin de ğ erlendirme bölümünün Web 2.0 araçları yardımı ile yapılmasını sa ğ lar  Konu ve ders ile ilgili uygulamalar, ara ş tırmalar vb. Web 2.0 araçları ile yürütülebilir  Ö ğ renci kendini zamandan ve mekandan kısıtlamadan ders çalı ş abilir.  Tasarlanacak olan Web 2.0 ortamı bu ortam dahilinde kullanılacak olan içerik yönetim programına uygun olmalıdır.  Aynı zamanda içerik hedef kitleye uygun seçilmelidir.

8 WEB2.0 ARAÇLARI  BLOGLAR BLOGLAR  W İ K İ LER W İ K İ LER  TW İ TTER TW İ TTER  PREZ İ PREZ İ  FACEBOOK FACEBOOK

9 BLOGLAR  Bir konu, düşünce vb. için kurulmuş tek bir platform üzerinden bir çok kişiye farklı sayfa seçenekleriyle ulaşılmasını sağlayan bir web 2.0 aracıdır.  Blog bir sayfa üzerinde tarihe göre ters sırada listeleşmiş içeriklerden oluşan web sayfaları olarak tanımlanır.  Bloglara yazılan yorumlar sayesinde blog yazarı ve okurları arasında bir etkileşim olabildiği gibi okurlar arasında da fikir alışverişi sağlar

10 WİKİLER  İ ngilizce ‘What I Know is’ sözcüklerinin kısaltması olan wiki bildi ğ im kadarıyla demektir.  Wiki herkesin üzerinde istedi ğ i gibi düzenlemeler yapmasına izin verdi ğ i bilgi sayfaları toplulu ğ udur.  Gruplar kolayca bilgi dökümantasyonları olu ş turabilir bu belgeler arasındaki farklılıkları takip edebilir.  Herkesin ula ş abilece ğ i bir kaynak olmasına ra ğ men güvenilir olmayan bir platformdur.  1995 te ilk wiki a ğ ı wikiweb kurulmu ş tur.  Bunu ise 2001 ylında ortaya çıkan wikipedia takip etmi ş tir.

11 TWİTTER  Twitter, bir sosyal a ğ ve mikroblog sitesidir.  Twitter’da 140 karakter sınırında istedi ğ iniz zaman istedi ğ iniz yerde istedi ğ iniz ş eyi yapabilirsiniz.  Ne yaptı ğ ınızı, ş u an nerde oldu ğ unuzu, ya da olaca ğ ınızı yazabilirsiniz.  Günümüzde sosyal medyanın en poüler aracı olarak görülmektedir.  Twit:140 karakter sınırlı yazı  Retweet: Bir ba ş kasının twit’ini twit etmek  Follow: bir ba ş kasının profiline abone olmak olarak nitelenebilir.

12 PREZİ  Genel olarak diğer Web 2.0 araçlarından farklı bir içerik sunar.  Prezi internet bağlantısını kullanarak prezi.com üzerinden slaytlar halinde sunum hazırlamayı ve bunu ikinci kişilerle paylaşmayı sağlar. Bu paylaşım 3 farklı şekilde yapılabilir ; 1)Diğer kişiler sunumu göremezler. 2)Diğer kişiler sunumu görebilirler ancak değişiklik yapamazlar. 3)Diğer kişiler sunum üzerinde değişiklik yapabilir.  Prezi sunum hakkında yorum ve beğeni sayfasıda sunar  Prezi ile daha estetik ve 3 boyutlu sunumlar hazırlayabilirsiniz.

13 FACEBOOK  Günümüzün en yaygın kullanılan sosyal payla ş ım sitesidir.  Bu site aracılı ğ ı ile foto ğ raf, video,pdf, ppt, word gibi birçok dosya ve içerik payla ş ılabilir.  Grup sayfaları olu ş turulabilir ve böylece kolayca toplantı yeri ve zamanı ayarlanabilir.  Facebook üyesi di ğ er bireylere veya gruplara arkada ş lık iste ğ i gönderebilir ve onlar ile mesajla ş abilir.  Facebook ta di ğ er bazı Web 2.0 araçları gibi be ğ en ve yorum sekmeleri barındıdır.  Facebook kısaca bireylere kolayca kendilerini ifade etme hakkı vermektedir

14 KAYNAKLAR…  http://www.marmaraweb.com/ http://www.marmaraweb.com/  http://www.uzmantv.com/bir-siteye-web-2.0-tasarimi- denmesi-icin-neler-olmasi-gerekir http://www.uzmantv.com/bir-siteye-web-2.0-tasarimi- denmesi-icin-neler-olmasi-gerekir  http://prezi.com/jguz5eyrl80-/web-20-araclar/ http://prezi.com/jguz5eyrl80-/web-20-araclar/ B İ Z İ İ ZLEMEYE DEVAM ED İ N…


"MUSTAFA UYSAL TÜRKÇE Ö Ğ RETMENL İĞİ ( İ.Ö) 20110954015 WEB 2.0 ARAÇLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları