Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JOHAR İ PENCERES İ HAZIRLAYAN: BED İİ DURMU Ş DERS: K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ MDE İ KNA DERS İ N HOCASI: YRD.DOC.EMEL GÜLER YILMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JOHAR İ PENCERES İ HAZIRLAYAN: BED İİ DURMU Ş DERS: K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ MDE İ KNA DERS İ N HOCASI: YRD.DOC.EMEL GÜLER YILMAZ."— Sunum transkripti:

1 JOHAR İ PENCERES İ HAZIRLAYAN: BED İİ DURMU Ş DERS: K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ MDE İ KNA DERS İ N HOCASI: YRD.DOC.EMEL GÜLER YILMAZ

2 JOHAR İ PENCERES İ NED İ R? ‘’JOHAR İ PENCERES İ ’’ bir ekip içinde ya da bir grup ortamında bireyler arasındaki anlayı ş ı geli ş tirmek için kullanılabilecek bir ileti ş im modelidir.

3 B İ RL İ KTE YA Ş ADI Ğ IMIZ İ NSANLARA KAR Ş I TUTUMUMUZ ONLARI ANLAMAMIZA BA Ğ LIDIR. BU PENCEREDEN İ NSANLARI DAHA İ Y İ TANIMAK VE ANLAMAK İ Ç İ N BAKACA Ğ IZ. Adini JOE LUFT ve HARRY İ NGRAM isimli arastirmacilardan almis olan bir iletisim modelidir. İ letisim vasitasiyla iki (ya da daha fazla) kisi arasindaki ili ş kinin derinlik kazanma surecidir.

4 İ nsanları anlamaya çalı ş ırken, onlar hakkında bilmeniz gereken temel gerçeklerin farkında olmalısınız. Bunu yaparken, anlamanın sınırlarını bilmek gerekir. Bir insanı bütünüyle anlayabilir misiniz? İş te bu sorunun cevabını Johari Penceresi veriyor.

5 İ nsanları bütün yönleriyle anlamak mümkün müdür? Sorulması gereken asıl soru belki de ş udur: İ nsan kendisini bütün yönleriyle anlayabilir mi ki, ba ş kalarını da anlayabilsin ? Bir radyoyu en küçük parçalarına de ğ in ayırıp analiz edebilirsiniz. Ya bir insanı? Onu parçalarına ayırıp da teferruatıyla anlayabilir misiniz?

6 İ nsanın da mekanik varlıklar gibi tek, gözle görülür, bütün faaliyetleriyle mü ş ahade edilir bir dünyası vardır, diyebilir misiniz? Basit insani bir akıl bile bu hükmü kabullenemez. Çünkü insan iki dünyadan, maddi ve manevi dünyalardan mürekkep nev’i ş ahsına münhasır bir varlıktır.

7 Bu iki dünya onun bütün davranı ş larının çemberini olu ş turur. Duyu organlarıyla algılanması mümkün maddi dünyası bile tam anlamıyla kavranabilmi ş de ğ ildir. Bugün birçok bilim dalı - tıp ve anatomi gibi- onun mükemmel maddi dünyasının karanlıkta kalan yanlarını aydınlatmak için çaba sartetmektedir.

8 Öyleyse soruyu yeniden sormakta fayda var: İ nsan kendi ve ba ş kaları hakkında her ş eyi bilebilir mi? Ya da kendi hakkında bilmedi ğ i, ama ba ş kalarının bildi ğ i ş eyler olabilir mi? İ nsanı tanıma ve anlamanın sınırları nedir?

9 Bu sorulara cevap ararken, kar ş ınıza girmeniz gereken bir pencere çıkıyor: ' Johari Penceresi!..’

10 NEDEN M İ ? Çünkü insanları anlamak zorundasınız. Çünkü insan, yönetmekte zorluk çekece ğ iniz temel unsurdur.

11 İ nsanları anlamaya çalı ş ırken, onlar hakkında bilmeniz gereken temel gerçeklerin farkında olmalısınız. Bunu yaparken, anlamanın sınırlarını bilmek gerekir. Bir insanı bütünüyle anlayabilir misiniz? İş te bu sorunun cevabını Johari Penceresi veriyor.

12 JOHAR İ PENCERES İ N İ N KULLANIM ALANLARI Johari Penceresi modeli de bir grubun di ğ er gruplar ile ili ş kisini de ğ erlendirmek ve geli ş tirmek için kullanılabilir.

13 Johari Penceresi modeli ve etkisi, yumu ş ak beceri, davranı ş, empati, i ş birli ğ i, grup içi geli ş tirme ve ki ş ilerarası geli ş imi nedeniyle alakalı özellikle modern bir öneme sahiptir. Johari Pencereler’inden e ğ itim programlarında ileti ş im etkilili ğ ini test edebilme amacıyla da yararlanılmaktadır.

14 JOHAR İ PENCERES İ NDE DÖRT BÖLGE METODU

15

16 JOHAR İ PENCERES İ NDE DÖRT BÖLGE  Açık bölge, ili ş kiler açısından pencerenin en avantajlı bölgesidir. Çünkü bu bölge, fert hakkında hem kendisinin, hem de ba ş kalarının bildi ğ i ş eyleri ifade eder. Adı, soyadı gibi.  Karanlık bölge (Bilinmeyen Alan) ise ili ş kilere yansımayan bir bölgedir. Ş artlar tahakkuk etti ğ inde ortaya çıkacak ferdi özellikleri saklar.

17  Yarı açık bölge (Kör Alan), ferdin kendisi hakkında bilmedi ğ i, ba ş kalarının bildi ğ i hususları kapsar. A ğ zının koktu ğ undan haberi olmayan bir insanın bu durumu ba ş kaları tarafından bilinebilir.  Yarı karanlık bölgede (Gizli Alan) ise, sadece ferdin bildi ğ i, ba ş kalarının bilmedi ğ i bilgiler bulunur. Sırlar bölgesidir.

18 JOHAR İ PENCERES İ

19 JOHAR İ PENCERES İ NDEK İ AÇILIM VE GER İ B İ LD İ R İ M SÜREC İ N İ N KULLANIMI Johar İ Penceresi olarak bilinen model, geribildirim verme ve alma i ş lemi gösterir. Modelin kurucularına go ̈ re Arena bo ̈ lgesi, Ac ̧ ılım ve Geri Bildirim’in yo ğ un kullanımı ile geni ş letilebilir. Modeldeki Ac ̧ ılım ve Geri Bildirim, insanların duygu ve du ̈ ş u ̈ ncelerini ve bilgi de ğ i ş im derecesini u ̈ st yo ̈ neticiye go ̈ sterir.

20 JOHAR İ PENCERES İ N İ N MESAJI  Johari penceresi’nin mesajı ş udur: "Benden içeri girmek ve özellikle yarı karanlık bölgeme do ğ ru hareket etmek zorundasınız; yoksa elemanlarınızı anlamada bir hayli güçlüklerle kar ş ıla ş acak, onları anlayamadı ğ ınız için beklentilerine cevap veremiyecek, herhangi bir amaç do ğ rultusunda motive edecek faktörleri tam tayin edemiyecek ve onları yönetmekte ba ş arısızlı ğ a u ğ rayabileceksiniz."

21 Te ş ekkürler…


"JOHAR İ PENCERES İ HAZIRLAYAN: BED İİ DURMU Ş DERS: K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ MDE İ KNA DERS İ N HOCASI: YRD.DOC.EMEL GÜLER YILMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları