Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ. K İŞİ İ Ç İ İ LET İŞİ M K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ M Sözlü İ leti ş im Sözsüz ileti ş im ÖRGÜT İ Ç İ İ LET İŞİ M Yukarıdan A ş a ğ ıya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ. K İŞİ İ Ç İ İ LET İŞİ M K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ M Sözlü İ leti ş im Sözsüz ileti ş im ÖRGÜT İ Ç İ İ LET İŞİ M Yukarıdan A ş a ğ ıya."— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ

2 K İŞİ İ Ç İ İ LET İŞİ M K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ M Sözlü İ leti ş im Sözsüz ileti ş im ÖRGÜT İ Ç İ İ LET İŞİ M Yukarıdan A ş a ğ ıya Do ğ ru İ leti ş im A ş a ğ ıdan Yukarı Do ğ ru İ leti ş im Yatay İ leti ş im Çapraz İ leti ş im K İ TLE İ LET İŞİ M

3 A)Kişi İçi İletişim İ çsel İ leti ş im olarak ifade edilmektedir. Bireyin kendi içinde gerçekle ş en ileti ş im,

4 Bireyin kendi iç dünyasını gözlemlemesi, İ htiyaçlarının farkına varması, Üzülmesi veya sevinmesi… Kendi içinde bir takım mesajlar üreterek bunları yorumlaması suretiyle gerçekle ş mektedir.

5 B) Kişilerarası İletişim Hem kaynak hem de hedef kitle “insan” En az iki ki ş i arasında sözlü veya sözsüz olarak gerçekle ş mektedir. İ leti ş imin sa ğ lıklı bir ş ekilde sürdürebilmesi için; kayna ğ ın ve hedef kitlenin ortak kodlar kullanması gerekmektedir.

6 Ki ş ilerarası ileti ş im olması için; 1. Mekansal birlik, fiziki yakınlık, yüz yüze olma ş artlarını yerine getirmesi gerekmektedir. 2. Tek yönlü de ğ il, çift yönlü ve kar ş ılıklı bir mesaj alı ş veri ş i olması gerekmektedir. 3. Mesajın sözlü veya sözsüz olarak iletilmesi…

7 1.Sözlü İletişim Sözcüklerle gerçekle ş tirilen ileti ş im türüdür. Hem kaynak hem de hedef kitle “insan”dır. Bireyler arasında gerçekle ş en her türlü kar ş ılıklı konu ş ma ve yazı ş malar sözlü ileti ş im kapsamı içerisine girmektedir.

8 2. Sözsüz İletişim Hareket ve davranı ş larla gerçekle ş en bir ileti ş im türüdür. Sözlü ileti ş imi peki ş tirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yüz, beden yardımıyla akıcılı ğ ı peki ş tirir. Kar ş ı tarafında hal ve hareketlerinden aktarılmak istenilen mesajın do ğ ru alınıp alınmadı ğ ını anlamaya yarar. Sözsüz ileti ş im; yüz, beden ifadeleri, jestler, ki ş ilerarası mesafe, giysiler vs. den olu ş maktadır.

9 C) Örgüt İçi İletişim Çevreleriyle etkile ş im halinde bulunan örgütlerde, hiyerar ş ik bir düzen söz konusudur. Örgüt içi ileti ş im; dikey ileti ş im (yukarıdan a ş a ğ ıya ileti ş im, a ş a ğ ıdan yukarıya ileti ş im), çapraz ve yatay ileti ş im olmak üzere üç ş ekilde sa ğ lanmaktadır.

10 1. Dikey İletişim ‘Dikey ileti ş im’, örgütsel amaçlara ula ş ılabilmesi için üst ve alt basamaklar arasında emir ve bilgi akı ş ını sa ğ layan ileti ş im türüdür. Hiyerar ş ik basamaklar uyarınca i ş leyen ve yukarıdan a ş a ğ ıya ya da a ş a ğ ıdan yukarıya do ğ ru ilerleyen bir niteli ğ e sahiptir.

11 İletişim Çeşitleri

12 2. Yatay İletişim Örgütte aynı statüde bulunan birimler arasında gerçekle ş en ileti ş imdir. Çalı ş anlar arasında koordinasyon sa ğ lama ve problem çözme amaçlarına hizmet etmektedir.

13 3. Çapraz İletişim Üst düzey yöneticilerin, örgütün hiyerar ş ik basamaklarını izlemeden de ğ i ş ik çapraz kademelerdeki ki ş iler ya da birimlere do ğ rudan do ğ ruya haberle ş mede bulunmasıdır. Acil durumlarda istisnai olarak kullanılmalıdır.

14 D) Kitle İletişimi Çe ş itli türdeki iletilerin kitle ileti ş im araçları (gazete, radyo, televizyon, dergi vs.) vasıtasıyla kitlelere aktarılmasıdır.

15

16 K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ MK İ TLE İ LET İŞİ M İ Aynı fiziksel mekanı payla ş ırlarFarklı İ leti ş ime girenlerin sayısı sınırlıdır.Daha fazladır. Mekanik araçlar yardımı olmadan gerçekle ş ir. Mekanik araçlarla gerçekle ş ir. Geri Besleme anında alınır.Ço ğ u kez gerçekle ş mez. Kaynakla alıcı yer de ğ i ş tirebilmektedir.De ğ i ş tirmez. Tutum ve davranı ş de ğ i ş tirmede etkilidir.Daha az etkilemektedir.

17

18 RENGİNİZ NEDİR?

19 Her sorudaki ş ıklardan iki tanesini i ş aretleyiniz. Bu ş ıklardan kendinize en yakın olana 2 puan ondan sonrakine 1 puan yazınız. ÖRNEK: Size en yakın olan ş ık A ve ondan sonra yakın olan ş ık C ise yazınız; - Soru 1: A=2 Puan B=0 Puan C=1 Puan D=0 Puan gibi…

20 Soru 1: A ş a ğ ıdaki Beyitlerden Hangisi sizi daha İ yi anlatır? A) -Güçlü, kararlı, giri ş ken ve liderim. -Dü ş er kalkar, yoluma devam ederim. B) -Hayata Anlamlı renkler katar e ğ lenceyi severim. -Ömür boyu herkesin mutlu ve ne ş eli olmasını dilerim. C) -Her anımı huzurlu ve sakin geçirmek isterim. -Kavga gürültü sevmem i ş lerimde en kolay yolu seçerim. D) -Her ş eyin mükemmel,düzgün,kusursuz olmasını isterim. - İ li ş kilerimde saygılı ve mesafeli olmayı severim.

21 Soru 2: Bulundu ğ unuz gruplarda hangi konumlarda ba ş arılı olursunuz? A-) Olaylara yön veren ve otoriteyi kullanan. B-) İ nsanları motive eden ve ne ş elendiren. C-) Uzla ş tırıcı ve grup içindeki uyumu sa ğ layan. D-) Bilgi sa ğ layıcı, Ara ş tırıcı ve olayları takip eden.

22 Soru 3: Çalı ş ma tarzınız hangisine uygundur? A-) Yo ğ un ve hızlıyımdır.Aynı anda birkaç i ş i yapabilirim. B-) Özgür bir ortamda çalı ş ırım. C-) Ön planda olmayan ama gruba her türlü deste ğ i veren bir yapım var. D-) Ayrıntıları önemserim ve tek bir konuya odaklanarak çalı ş ırım.

23 TESTİN DEĞERLENDİRİLMESİ

24 A ş ıkkındaki puanlarınız a ğ ırlıklı ise siz güçlü kararlı yapıya sahip kırmızı karakterli bir ki ş isiniz

25 B ş ıkkındaki puanlarınız çok ise siz popüler ne ş eli sarı karakteri a ğ ır basan bir ki ş isiniz.

26 C ş ıkkındaki puanlarınız çok ise siz barı ş çıl sevecen ye ş il karakterli bir ki ş isiniz.

27 D ş ıkkındaki puanlarınız çok ise siz tertipli düzenli yapıya sahip mavi karakterli bir ki ş isiniz.

28 SARI KAREKTERLİ KİŞİLER Do ğ u ş tan hareketli kıpır kıpır ko ş arlar, Herkesi e ğ lendirir, güldürür, co ş arlar, Konu ş mayı çok severler, muziptirler, uçarlar, Da ğ ınıklık zayıf yanı, hep döküp saçarlar Özellikleri: Çılgın bir ki ş ili ğ e sahiptir.Ne ş eyi ve hareketi simgeler.Popüler ne ş eli ve kabına sı ğ amayan ki ş ilerdir.

29 MAVİ KAREKTERLİ KİŞİLER Mükemmeliyetçi, düzenli, planlı, programlıdır. Ayrıntı dü ş künü, dosyalar bile numaralıdır. Onlar için her ş ey zamanında titizce olmalıdır. Duygularını saklar mantık a ğ ırlıklıdır. Özellikleri: Asaleti ve ciddiyeti simgeleyen bir renktir.Tertipli, düzenli, kuralcı ve disiplini seven insanlar bu gruba girer.

30 YEŞİL KAREKTERLİ KİŞİLER Hali selim, sessiz uyumlu sabırlıdır, İş ten güçten yorulmaz so ğ ukkanlıdır, Ara bulucu, sevecen arkada ş canlısıdır, Çok az konu ş ur, yumu ş ak ba ş lıdır. Özellikleri: Rahatlatıcı ve huzur verici bir renktir. Sessizli ğ i ve uyumu simgeler.Barı ş çıl, uyumlu ve sevecen bir ki ş ili ğ e sahiptirler.

31 KIRMIZI KAREKTERLİ KİŞİLER Güçlü kararlıdır, sadece kendisiyle yarı ş ır, Benim dedi ğ im gibi der herkese karı ş ır, Kaybetmeye dayanamaz, çalı ş ması sıkla ş ır, Tutkuludur, tüm engellerle sava ş ır. Özellikleri:Canlı ve dikkat çekici bir renktir.Gücü, kararlılı ğ ı ve sahiplenmeyi simgeler.Güçlü, kararlı ve yönetme e ğ ilimli ki ş iler bu gruba girer.


"İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ. K İŞİ İ Ç İ İ LET İŞİ M K İŞİ LERARASI İ LET İŞİ M Sözlü İ leti ş im Sözsüz ileti ş im ÖRGÜT İ Ç İ İ LET İŞİ M Yukarıdan A ş a ğ ıya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları