Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ R KELEBE Ğİ N DERS İ Bir gün, kozada küçük bir delik belirdi;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ R KELEBE Ğİ N DERS İ Bir gün, kozada küçük bir delik belirdi;"— Sunum transkripti:

1 B İ R KELEBE Ğİ N DERS İ Bir gün, kozada küçük bir delik belirdi;

2 Bir adam oturup kelebe ğ in saatler boyunca bedenini bu küçük delikten çıkarmak için harcadı ğ ı çabayı izledi.

3 Ardından sanki ilerlemek için çaba harcamaktan vazgeçmi ş gibi geldi ona.

4 Sanki elinden gelen her ş eyi yapmı ş ve artık yapabilece ğ i bir ş ey kalmamı ş gibiydi.

5 Böylece adam, kelebe ğ e yardım etmeye karar verdi; eline küçük bir makas alıp kozadaki deli ğ i büyütmeye ba ş ladı.

6 Bunun üzerine kelebek kolayca çıkıverdi. Fakat bedeni kuru ve küçücük kanatları buru ş buru ş tu.

7 Adam izlemeye devam etti; çünkü her an kelebe ğ in kanatlarının açılıp geni ş leyece ğ ini ve bedenini ta ş ıyacak kadar güçlenece ğ ini umuyordu.

8 Ama bunlardan hiç biri olmadı!

9 Kelebek hayatının geri kalanını kurumu ş bir beden ve buru ş mu ş kanatlarla yerde sürünerek geçirdi. Ne kadar denese de asla uçamadı.

10 Adamın iyi niyeti ve yardımseverli ğ i ile anlayamadı ğ ı ş ey, kozanın kısıtlayıcılı ğ ının ve buna kar ş ılık kelebe ğ in daracık bir delikten çıkmak için göstermesi gereken çabanın, Yüce Yaratıcı’nın kelebe ğ in bedenindeki sıvıyı onun kanatlarına göndermek ve bu sayede de kozanın kısıtlayıcılı ğ ından kurtuldu ğ u anda uçmasını sa ğ lamak için seçti ğ i yol buydu.

11 Bazen ya ş amda tam olarak ihtiyaç duydu ğ umuz ş ey çabalardır.

12 E ğ er Yüce Yaratıcı, ya ş amda herhangi bir çaba olmadan ilerlemenize izin verseydi, o zaman bir anlamda sakat kalırdık.

13 O zaman olabilece ğ imiz kadar güçlenemezdik. Asla uçamazdık.

14 Güçlü olmak istedim ve Yüce Yaratıcı beni güçlendirmek için zorluklar yolladı.

15 Bilgelik istedim ve Yüce Yaratıcı bana çözmem için sorunlar yolladı.

16 Ba ş arı istedim ve Yüce Yaratıcı bana çalı ş mam için zekâ ve kas gücü verdi.

17 Cesaret istedim ve Yüce Yaratıcı bana üstesinden gelmem gereken sorunlar verdi.

18 Sevgi istedim ve Yüce Yaratıcı bana yardımcı olmam için sorunlu insanlar yolladı.

19 İ yilik istedim ve Yüce Yaratıcı bana fırsatlar yolladı.

20 İ stedi ğ im hiçbir ş eyi elde edemedim fakat ihtiyaç duydu ğ um her ş eyi elde ettim.

21 Ya ş amınızı korkusuzca ya ş ayın, zorlukların tümüne gö ğ üs gerin ve onların üstesinden gelebilece ğ inizi açıkça gösterin.


"B İ R KELEBE Ğİ N DERS İ Bir gün, kozada küçük bir delik belirdi;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları