Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNŞAAT MUHASEBESİ Genel kabul edilmiş kurallar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNŞAAT MUHASEBESİ Genel kabul edilmiş kurallar"— Sunum transkripti:

1

2 İNŞAAT MUHASEBESİ Genel kabul edilmiş kurallar
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Muhasebe Standartları Kayıt Tekniği Teorik kaynaklar - Bilanço İlkeleri, Gelir Tablosu İlkeleri - Muhasebenin Temel Kavramları Muhasebe Sistemi Uyg. Genel Tebliğleri TMS YMM Yunus DOĞRU

3 İnşaat Muhasebesi Muhasebenin ilk şartı DOĞRU HESAP PLANI NE SAĞLAR ?
Mizan kolay okunur Bütçe, planlama hızlı-doğru ve kolay yapılır - Mali durum kolay kavranır YMM Yunus DOĞRU

4 NASIL OLUŞTURULMALIDIR?
Numerik (sayısal) sistem Gereksiz ayrıntıdan kaçının !!!!!! . Numerik açılan tüm hesaplar yeknesak olmalı. Örnek: 3-2-3, , vd 1-5 bilanço hesapları, 6 Gelir tablosu hesapları aynı; 7’li hesaplar için farklı sistem uygulanabilir. YMM Yunus DOĞRU

5 GİDER YERİ-GİDER ÇEŞİDİ ?
7/A seçeneğinde 7 ile başlayan tüm hesaplar gider yeri-gider çeşidi esasına göre açılır. GİDER YERİ: Bir bölüme, bir işleme ait gider veya maliyetleri bir araya toplar 10-99 Arası grup hesap olarak açılır GİDER ÇEŞİDİ : Gider grubunu oluşturan giderlerin çeşitlerini sınıflayarak belirtir. YMM Yunus DOĞRU

6 GİDER YERİ Örnekler 710.10 X Şantiye Gider Yeri
X Arge Gider Yeri YMM Yunus DOĞRU

7 GİDER YERİ Örnekler 760 10 X Pazarlama Gider Yeri
X İhracat Masraf Gider Yeri X Merkez Yönetim Gider Yeri X Şube Yönetim Gider Yeri X Merkez Finansman Gider Yeri X Şube Finansman Gider Yeri YMM Yunus DOĞRU

8 GİDER ÇEŞİTLERİ 0 İlk Madde Malzeme 1 İşçi Ücret ve Giderleri
2 Memur Ücret ve Giderleri 3 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 4 Çeşitli Giderler 5 Vergi Resim Harç 6 Amortisman ve Tükenme Payları 7 Finansman Giderleri YMM Yunus DOĞRU

9 ÖRNEK 740.10 X İnşaatı Gider yeri 740.10.0 İlk Madde Malzeme
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ X İnşaatı Gider yeri İlk Madde Malzeme Demir Giderleri Beton Giderleri Kapı-Pencere Kum-Kireç-Çimento YMM Yunus DOĞRU

10 ÖRNEK 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 740.10 X İnşaatı Gider yeri
Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hiz. Proje Giderleri Vinç Giderleri Elektrik Giderleri Hafriyat Giderleri YMM Yunus DOĞRU

11 ÖRNEK 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 770.10 X Merkez Yönetim Gider Yeri
Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hiz. Elektrik Su Doğalgaz Telefon YMM Yunus DOĞRU

12 HESAP KIRILIMLARI 740.10.3.001 Beton Giderleri 3-2-1-3 sistemi
Ya da ……………………. YMM Yunus DOĞRU

13 İNŞAAT MUHASEBESİ İki türü var : 1. Taahhüt işi yapanlar
2. İmal edenler (Yap satçılar-kat karşılığı yapanlar) YMM Yunus DOĞRU

14 TAAHHÜDE BAĞLI İŞLERDE MUHASEBE
Aşağıdaki hesaplar kullanılır: 740, , 350, 600 Aynı yıl içinde bitenler: İnşaat maliyetleri 740 hesapta toplanır. Aynı yıl içinde biten projeler 741- yansıtma hs aracılığı ile 622 hs. aktarılır. Yıllara sirayet ediyorsa: İnşaat maliyetleri 740 hesapta toplanır. Dönem sonlarında 741- yansıtma hs aracılığı ile hesaplarda aktifleştirilir. İnşaatın biitiği yıl bu hesaplar 622 hesaba virman edilir. YMM Yunus DOĞRU

15 Alınan Hakedişler 350 hesapta takip edilir. İşin bitiminde 600 hesaba virman edilir. TDHP’de hesabın işleyişi açıklaması, “………. İlgili satış hesaplarının (600) alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir.’’ YMM Yunus DOĞRU

16 YILLARA SİRAYET EDEN İNŞAAT
GVK.42: “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” . Taahhüde bağlı olması . İnşaat ve onarım işi olması . Bir yıldan fazla sürmesi GVK. Md. 94 %3 Stopaj var GVK 94 Md. “…. sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.) YMM Yunus DOĞRU

17 TEVKİFATIN MAHSUBU İşin bittiği yıla kadar
193- PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FON hesabında aktifleştirilir. . İşin bittiği yıl, 193 hesaptan 371 hesaba virmanla vergiden mahsup edilir. YMM Yunus DOĞRU

18 İşin Bitim tarihi Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. (GVK md.44) YMM Yunus DOĞRU

19 Tevkifata ilişkin ÖZELGE
……. ayrı ayrı sözleşme düzenlenmiş olsa dahi, inşaat işlerinin birbirinin devamı niteliğinde olması durumunda, işin yıllara sari nitelik kazanmasından itibaren yapılacak hak ediş ödemelerinden, vergi tevkifatı yapılacaktır. (Adana Vergi Dairesi Başkanlığı 13/03/2013 tarih [ÖZELGE-2012/7]-29) YMM Yunus DOĞRU

20 İMAL EDENLER (Yap-Sat)
İnşaat maliyetlerini proje bazında (Gider yeri - gider çeşidi esası) 710, 720, 730 hesaplarda takip ederler, dönem sonlarında devam eden projeler 151 hesapta; biten inşaatlar 151- hesaptan virmanla 152 hesapta aktifleştirilir. YMM Yunus DOĞRU

21 ÖRNEK 710 İLK MADDE MALZEME 710.10 X Proje Gider Yeri
Demir Giderleri Beton Giderleri Kapı-Pencere Kum-Kireç-Çimento YMM Yunus DOĞRU

22 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 720.10 X Proje Gider Yeri
İşçi Ücret ve Giderleri Direkt Ücretler YMM Yunus DOĞRU

23 730.10.1 İşçi Ücret ve Giderleri 730.10.1.001 SGK İşveren Hisseleri
730 GENEL ÜRETİM GİDERİ X Proje Gider Yeri İşçi Ücret ve Giderleri SGK İşveren Hisseleri D.Sağlanan Fayda ve Hiz. Proje Giderleri Yapı Denetim İş Güvenliği Elektrik Su YMM Yunus DOĞRU

24 151 YARI MAMÜL-ÜRETİM 151.01 İnşaat Maliyetleri 151.01.001 X inşaatı
711- Yansıtma 721- Yansıtma 731- Yansıtma YMM Yunus DOĞRU

25 ------------------------ / ----------------------- 152 MAMÜLLER
151 YARI MAMÜL-ÜRETİM YMM Yunus DOĞRU

26 YAP – SAT’ da Fatura Düzenleme
Tapu verildiğinde, Tapudan önce teslim varsa, teslim tarihinde Teslimden veya tapudan önce alınan paralar AVANS niteliğindedir. YMM Yunus DOĞRU

27 KAT KARŞILIĞI YAPILAN İNŞAATLAR
ÖZELLİK : Toprak sahibine verilecek konut/işyeri Örnek : İnşaatın toplam maliyeti ,00 TL Toplam alan 1160 m2 Daire sayısı 8 adet Toprak sahibine verilen 4 adet YMM Yunus DOĞRU

28 TOPRAK SAHİBİNE DÜZENLENECEK FATURANIN HESABI
İNŞAAT MALİYETİ (TL) TOPLAM M2 M2 MALİYET ,00 1160 775,86 MALİYET TOPRAK SAHİBİNE VERİLEN ( M2) 580 DÜZENLENECEK FATURA ARSA PAYI VUK 267 Madde (İkinci sıra) %10 EMSAL BEDEL 67.500   KDV %1 7.425 GİDER PUSULASI YMM Yunus DOĞRU

29 Sonuç Toprak sahibine kesilen fatura 600 satışlar hesabına yazılarak KDV beyanında beyan edilecek Düzenlenen gider pusulası hesaplara BU İŞLEMDE SONUÇ Maliyet : TL Kalan : 4 daire / 4 = TL maliyet YMM Yunus DOĞRU

30 GİDER PUSULASI Maliyet ve giderler, VUK tebliğlerinde belirtilen fatura ve fatura yerine geçen bir belgeyle yapılmak zorundadır. YMM Yunus DOĞRU

31 Vergi Mevzuatı Açısından Belgeler
YMM Yunus DOĞRU

32 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER
Belgenin Adı Düzenlendiği Madde/Tebliğ Tasdik Durumu Kullanacak Mükellefler Fatura VUK. Md. 230 Tabi İştigal konusunu ilgilendiren bütün mükellefler Sevk İrsaliyesi VUK. Md. 230/5 İştigal konusunu ilgilendiren bütün mükellefler İrsaliyeli Fatura VUK. GT. 211, 232, 238 Perakende Satış Fişi VUK. Md. 233/1 Perakende satış yapanlar YMM Yunus DOĞRU

33 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER
Dipkoçanlı Perakende Satış Fişi VUK. GT. 206 Tabi Gazete satışı yapanlar ve bazı hizmet işletmeleri Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi VUK. GT. 209 Kahvehane işletmeleri Ö. Kaydedici Cihaz Fişi VUK. Md. 233/ s. Kanun Değil Perakende satış yapanlar Adisyon VUK. GT , 222 Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastaneler. YMM Yunus DOĞRU

34 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER
Reçete VUK. GT. 191 Tabi Özel hastane, muayenehane, poliklinik ve çalışan hekimler Giriş biletleri VUK. Md. 233/3 Biletle girilen yerler Giderler Pusulası VUK. Md. 234 Vergiden muaf esnaftan mal ya da hizmet alanlar Müstahsil Makbuzu VUK. Md. 235 Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiden mal alanlar Serbest Meslek Makbuzu VUK. Md. 236 Serbest meslek erbabı Taşıma İrsaliyesi VUK. Md. 240/a, VUK.GT.345 Eşya nakleden taşıma işletmeleri YMM Yunus DOĞRU

35 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER
Ambar Tesellüm Fişi VUK. GT. 173, 206 Tabi Eşya nakleden nakliye ambarları Banka Dekontları VUK. GT. 243, 246 Değil Bankalar Bankalarca Düzenlenen Döviz Alım Satım Belgesi Döviz alım ve satım belgeleri VUK.GT. 226 Yetkili Müesseseler (Döviz Büroları) İşlem Sonuç Formları VUK. GT. 243 SPK. Mevzuatınca işlem yapan aracı kurumlar Ödünç Sözleşmeleri İkrazat işi ile iştigal edenler YMM Yunus DOĞRU

36 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER
Sigorta Poliçeleri VUK. GT. 243 Değil Sigorta şirketleri Sigorta Gider Belgeleri VUK. GT. 243, 246 Tabi Yolcu Taşıma Biletleri VUK. Md. 233/3 VUK.GT.334 Şehirlerarası otobüs işletmeleri Yolcu listeleri VUK. Md. 240/B Günlük Müşteri Listesi VUK. Md. 240/c Ücret Bordrosu VUK. Md. 238 Gerçek usulde Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri YMM Yunus DOĞRU

37 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER
Elektronik ortamda düzenlenen yolcu biletleri VUK.GT Sıra No:334 Değil Gerçek usulde Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Orman Kooperatifleri Ödeme Cetveli VUK.GT Sıra No:345 Orman İdaresine karşı taahhütte bulunan kooperatiflerce düzenlenir. YMM Yunus DOĞRU

38 VUK madde Yukarıda sayılanların dışında örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler masraf listesiyle gider yazılabilir. ( Şehir içi taşıma giderleri vb. ) YMM Yunus DOĞRU

39 İNDİRİMLİ ORAN KDV İADESİ
Referans : KDVK Md. 29/2 KDVK Genel Uygulama Tebliği YMM Yunus DOĞRU

40 2007 / 13033 sayılı BKK Net alanı 150 m2 ye kadar konut teslimleri
Konut yapı koop. yapılan inş. tah. İşleri Kanunla kurulmuş SGK’ya belediyelere yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV ORANI %1’dir. YMM Yunus DOĞRU

41 Büyük şehirlerde özellik ( 5216 sayılı Kanun Kapsamında)
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv yapı alanı, riskli alan, riskli yapılar KDV %1 sayılı EVK’nın 29. maddesine istinaden tespit edilen Arsa birim m2 değeri 500 TL-1000 TL arası KDV %8 Arsa birim m2 değeri 1000 TL ve üzeri KDV %18 YMM Yunus DOĞRU

42 NET ALANA DAHİL OLANLAR
Konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz ve faydalı alandır. NET ALANA DAHİL OLANLAR Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu vb. yerler Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2’yi, garajların 18 m2’yi aşan kısmı YMM Yunus DOĞRU

43 Net Alana Dahil Olmayanlar
Kapı pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları Işıklıklar ve hava bacaları Karkas binalarda kolonların duvarlardan taşan dişleri Çok katlı binalarda giriş merdiven, sahanlık ve asansörler İki katlı evlerde iç merdiven altında 1,75 m yükseklikten az olan yerler Bodrumlardaki bir adet kömürlük veya depo Müşterek hizmete ayrılan yerler (kalorifer, yakıt deposu, sığınak, kapıcı dairesi, depo çamaşırlık) YMM Yunus DOĞRU

44 İade Uygulaması Mahsuben iade yıl içinde
Nakden-mahsuben iade bir sonraki yıl OCAK-KASIM arasında talep edilebilir. Dikkat: Sonraki yıllarda düzeltme beyanıyla iade talep edilemez, artırım yapılmaz. Ancak, İzleyen yılda düzeltmeyle artırmak vergi incelemesi ile mümkün. YMM Yunus DOĞRU

45 Maliyete Yazılacak Belgeler
Mükellef adına düzenlenen belgeler maliyete yazılır. KDV indirimi konusu yapılır. Yüklenen KDV listesine dikkat! YMM Yunus DOĞRU

46 Yüklenime Konu Edilecek KDV
İnşaatın ana kalemlerini oluşturan Sökülüp başka bir yere götürülemeyen İsnat duvarı, perde duvarı, site çevre duvarı, zemin sertleştirme vb. zorunlu işlemlerin KDV’si yüklenime konu edilir. ATİK’ler nedeniyle yüklenilen vergiden projede kullanılması kaydıyla pay verilir. YMM Yunus DOĞRU

47 Yüklenim Listesinde Dikkat Edilecekler
Kapı, pencere Yangın kapısı Klozet-klozet kapağı Armatür adetleri YMM Yunus DOĞRU

48 Yüklenime Konu Edilmeyecekler
Buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi, mobilya, vestiyer, tv ve benzeri masraflar Çocuk parkı, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi maliyetleri YMM Yunus DOĞRU

49 Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler
Takvim yılını aşmamak şartıyla, işlemin gerçekleştiği döneme düzeltme beyannamesi ile dahil edilebilir. Mükelleften yazılı izahat istenir. YMM raporu söz konusu ise, gerekçeleri ile izah edilir. YMM Yunus DOĞRU

50 İADE 5.000 TL’yi aşan nakden - mahsuben iadeler, YMM raporu ya da teminat YMM Yunus DOĞRU

51 TABLO YMM Yunus DOĞRU

52 İADE KDV HESABI YÜKLENEN KDV : 100.000,00 TESLİM KDV (İndirimli oran
kapsamında) (-) : ,00 KALAN : ,00 SINIR (-) : ,00 İADE : ,00 Bu tutar KDV; “DİĞER İADE HAKKI DOĞRURAN İŞLEMLER” 439-İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade (Yıllık) İndirimli oran kapsamında teslim matrahı: TL İadeye konu KDV : TL olarak yazılır. YMM Yunus DOĞRU

53 KDV BEYAN

54 İADE İÇİN GEREKLİ BELGELER
KDV İADE REHBERLERİNDE GEREKLİ AÇIKLAMLAR YAPILMIŞTIR Standart iade talep dilekçesi Alış ve satış faturaların listesi Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo Yıl içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo Devreden KDV tutarlarını gösteren tablo

55 YMM Yunus DOĞRU

56 YMM Yunus DOĞRU


"İNŞAAT MUHASEBESİ Genel kabul edilmiş kurallar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları