Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNŞAAT MUHASEBESİ Genel kabul edilmiş kurallar -Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri -Muhasebe Standartları -Kayıt Tekniği Teorik kaynaklar - Bilanço.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNŞAAT MUHASEBESİ Genel kabul edilmiş kurallar -Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri -Muhasebe Standartları -Kayıt Tekniği Teorik kaynaklar - Bilanço."— Sunum transkripti:

1

2 İNŞAAT MUHASEBESİ Genel kabul edilmiş kurallar -Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri -Muhasebe Standartları -Kayıt Tekniği Teorik kaynaklar - Bilanço İlkeleri, Gelir Tablosu İlkeleri - Muhasebenin Temel Kavramları -Muhasebe Sistemi Uyg. Genel Tebliğleri -TMS YMM Yunus DOĞRU2

3 İnşaat Muhasebesi Muhasebenin ilk şartı DOĞRU HESAP PLANI NE SAĞLAR ? -Mizan kolay okunur -Bütçe, planlama hızlı-doğru ve kolay yapılır - Mali durum kolay kavranır YMM Yunus DOĞRU3

4 NASIL OLUŞTURULMALIDIR? Numerik (sayısal) sistem Gereksiz ayrıntıdan kaçının !!!!!!. Numerik açılan tüm hesaplar yeknesak olmalı. Örnek: 3-2-3, 3-2-1-3, vd 1-5 bilanço hesapları, 6 Gelir tablosu hesapları aynı; 7’li hesaplar için farklı sistem uygulanabilir. YMM Yunus DOĞRU4

5 GİDER YERİ-GİDER ÇEŞİDİ ? 7/A seçeneğinde 7 ile başlayan tüm hesaplar gider yeri-gider çeşidi esasına göre açılır. GİDER YERİ: Bir bölüme, bir işleme ait gider veya maliyetleri bir araya toplar 10-99 Arası grup hesap olarak açılır GİDER ÇEŞİDİ : Gider grubunu oluşturan giderlerin çeşitlerini sınıflayarak belirtir. 0-1-2-3-4-5-6-7 YMM Yunus DOĞRU5

6 GİDER YERİ Örnekler 710.10 X Şantiye Gider Yeri 720 10 X Şantiye Gider Yeri 730 10 X Şantiye Gider Yeri 740 10 X Şantiye Gider Yeri 750 10 X Arge Gider Yeri YMM Yunus DOĞRU6

7 GİDER YERİ Örnekler 760 10 X Pazarlama Gider Yeri 760.10 X İhracat Masraf Gider Yeri 770 10 X Merkez Yönetim Gider Yeri 770.11 X Şube Yönetim Gider Yeri 780.10 X Merkez Finansman Gider Yeri 780.11 X Şube Finansman Gider Yeri YMM Yunus DOĞRU7

8 GİDER ÇEŞİTLERİ 0 İlk Madde Malzeme 1 İşçi Ücret ve Giderleri 2 Memur Ücret ve Giderleri 3 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 4 Çeşitli Giderler 5 Vergi Resim Harç 6 Amortisman ve Tükenme Payları 7 Finansman Giderleri YMM Yunus DOĞRU8

9 ÖRNEK 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 740.10 X İnşaatı Gider yeri 740.10.0 İlk Madde Malzeme 740.10.0.001 Demir Giderleri 740.10.0.002 Beton Giderleri 740.10.0.003 Kapı-Pencere 740.10.0.004 Kum-Kireç-Çimento YMM Yunus DOĞRU9

10 ÖRNEK 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 740.10 X İnşaatı Gider yeri 740.10.3 Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hiz. 740.10.3.001 Proje Giderleri 740.10.3.002 Vinç Giderleri 740.10.3.003 Elektrik Giderleri 740.10.3.004 Hafriyat Giderleri YMM Yunus DOĞRU10

11 ÖRNEK 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 770.10 X Merkez Yönetim Gider Yeri 770.10.3 Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hiz. 770.10.3.001 Elektrik 770.10.3.002 Su 770.10.3.003 Doğalgaz 770.10.3.004 Telefon YMM Yunus DOĞRU11

12 HESAP KIRILIMLARI 740.10.3.001 Beton Giderleri 3-2-1-3 sistemi 740.10.301 Beton Giderleri 3-2-3 sistemi Ya da ……………………. YMM Yunus DOĞRU12

13 İNŞAAT MUHASEBESİ İki türü var : 1. Taahhüt işi yapanlar 2. İmal edenler (Yap satçılar-kat karşılığı yapanlar) YMM Yunus DOĞRU13

14 TAAHHÜDE BAĞLI İŞLERDE MUHASEBE Aşağıdaki hesaplar kullanılır: 740, 170-179, 350, 600 Aynı yıl içinde bitenler: İnşaat maliyetleri 740 hesapta toplanır. Aynı yıl içinde biten projeler 741- yansıtma hs aracılığı ile 622 hs. aktarılır. Yıllara sirayet ediyorsa: İnşaat maliyetleri 740 hesapta toplanır. Dönem sonlarında 741- yansıtma hs aracılığı ile 170-179 hesaplarda aktifleştirilir. İnşaatın biitiği yıl bu hesaplar 622 hesaba virman edilir. YMM Yunus DOĞRU14

15 Alınan Hakedişler 350 hesapta takip edilir. İşin bitiminde 600 hesaba virman edilir. TDHP’de hesabın işleyişi açıklaması, “………. İlgili satış hesaplarının (600) alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir.’’ YMM Yunus DOĞRU15

16 YILLARA SİRAYET EDEN İNŞAAT GVK.42: “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.”. Taahhüde bağlı olması. İnşaat ve onarım işi olması. Bir yıldan fazla sürmesi GVK. Md. 94 %3 Stopaj var GVK 94 Md. “…. sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.) YMM Yunus DOĞRU16

17 TEVKİFATIN MAHSUBU İşin bittiği yıla kadar 193- PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FON hesabında aktifleştirilir.. İşin bittiği yıl, 193 hesaptan 371 hesaba virmanla vergiden mahsup edilir. YMM Yunus DOĞRU17

18 İşin Bitim tarihi Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. (GVK md.44) YMM Yunus DOĞRU18

19 Tevkifata ilişkin ÖZELGE ……. ayrı ayrı sözleşme düzenlenmiş olsa dahi, inşaat işlerinin birbirinin devamı niteliğinde olması durumunda, işin yıllara sari nitelik kazanmasından itibaren yapılacak hak ediş ödemelerinden, vergi tevkifatı yapılacaktır. (Adana Vergi Dairesi Başkanlığı 13/03/2013 tarih 19341373-120[ÖZELGE-2012/7]-29) YMM Yunus DOĞRU19

20 İMAL EDENLER (Yap-Sat) İnşaat maliyetlerini proje bazında (Gider yeri - gider çeşidi esası) 710, 720, 730 hesaplarda takip ederler, dönem sonlarında devam eden projeler 151 hesapta; biten inşaatlar 151- hesaptan virmanla 152 hesapta aktifleştirilir. YMM Yunus DOĞRU20

21 ÖRNEK 710 İLK MADDE MALZEME 710.10 X Proje Gider Yeri 700.10.0 İlk Madde Malzeme 710.10.0.001 Demir Giderleri 710.10.0.002 Beton Giderleri 710.10.0.003 Kapı-Pencere 710.10.0.004 Kum-Kireç-Çimento YMM Yunus DOĞRU21

22 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 720.10 X Proje Gider Yeri 720.10.1 İşçi Ücret ve Giderleri 720.10.1.001 Direkt Ücretler YMM Yunus DOĞRU22

23 730 GENEL ÜRETİM GİDERİ 730.10 X Proje Gider Yeri 730.10.1 İşçi Ücret ve Giderleri 730.10.1.001 SGK İşveren Hisseleri 730.10.3 D.Sağlanan Fayda ve Hiz. 730.10.3.001 Proje Giderleri 730.10.3.002 Yapı Denetim 730.10.3.003 İş Güvenliği 730.10.3.004 Elektrik 730.10.3.005 Su YMM Yunus DOĞRU23

24 151 YARI MAMÜL-ÜRETİM 151.01 İnşaat Maliyetleri 151.01.001 X inşaatı 711- Yansıtma 721- Yansıtma 731- Yansıtma YMM Yunus DOĞRU24

25 ------------------------ / ----------------------- 152 MAMÜLLER 151 YARI MAMÜL-ÜRETİM ------------------------ / ----------------------- YMM Yunus DOĞRU25

26 YAP – SAT’ da Fatura Düzenleme Tapu verildiğinde, Tapudan önce teslim varsa, teslim tarihinde Teslimden veya tapudan önce alınan paralar AVANS niteliğindedir. YMM Yunus DOĞRU26

27 KAT KARŞILIĞI YAPILAN İNŞAATLAR ÖZELLİK : Toprak sahibine verilecek konut/işyeri Örnek : YMM Yunus DOĞRU27 İnşaatın toplam maliyeti900.000,00 TL Toplam alan1160 m2 Daire sayısı8 adet Toprak sahibine verilen4 adet

28 TOPRAK SAHİBİNE DÜZENLENECEK FATURANIN HESABI İNŞAAT MALİYETİ (TL) TOPLAM M2 M2 MALİYET (TL) 900.000,001160775,86 M2 MALİYET (TL) TOPRAK SAHİBİNE VERİLEN ( M2) TOPLAM MALİYET (TL) 775,86580450.000 DÜZENLENECEK FATURA ARSA PAYI (TL) MALİYET (TL) TOPLAM (TL) TOPRAK SAHİBİNE VERİLEN (TL) VUK 267 Madde (İkinci sıra) %10 EMSAL BEDEL (TL) 450.000900.0001.350.000675.00067.500742.500 KDV%1 7.425 TOPLAM749.925 GİDER PUSULASI 742.500 YMM Yunus DOĞRU28

29 Sonuç Toprak sahibine kesilen fatura 600 satışlar hesabına yazılarak KDV beyanında beyan edilecek Düzenlenen gider pusulası 710-711-151-152- 620 hesaplara BU İŞLEMDE SONUÇ Maliyet : 900.000 TL Kalan : 4 daire 900.000 / 4 = 225.000 TL maliyet YMM Yunus DOĞRU29

30 GİDER PUSULASI Maliyet ve giderler, VUK tebliğlerinde belirtilen fatura ve fatura yerine geçen bir belgeyle yapılmak zorundadır. YMM Yunus DOĞRU30

31 Vergi Mevzuatı Açısından Belgeler YMM Yunus DOĞRU31

32 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER Belgenin Adı Düzenlendiği Madde/Tebliğ Tasdik Durumu Kullanacak Mükellefler FaturaVUK. Md. 230Tabi İştigal konusunu ilgilendiren bütün mükellefler Sevk İrsaliyesiVUK. Md. 230/5Tabi İştigal konusunu ilgilendiren bütün mükellefler İrsaliyeli FaturaVUK. GT. 211, 232, 238 Tabi İştigal konusunu ilgilendiren bütün mükellefler Perakende Satış Fişi VUK. Md. 233/1TabiPerakende satış yapanlar YMM Yunus DOĞRU32

33 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER Dipkoçanlı Perakende Satış Fişi VUK. GT. 206TabiGazete satışı yapanlar ve bazı hizmet işletmeleri Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi VUK. GT. 209TabiKahvehane işletmeleri Ö. Kaydedici Cihaz Fişi VUK. Md. 233/2 3100 s. Kanun DeğilPerakende satış yapanlar AdisyonVUK. GT. 185 200, 222 TabiBilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastaneler. YMM Yunus DOĞRU33

34 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER ReçeteVUK. GT. 191TabiÖzel hastane, muayenehane, poliklinik ve çalışan hekimler Giriş biletleriVUK. Md. 233/3TabiBiletle girilen yerler Giderler Pusulası VUK. Md. 234TabiVergiden muaf esnaftan mal ya da hizmet alanlar Müstahsil Makbuzu VUK. Md. 235TabiGerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiden mal alanlar Serbest Meslek Makbuzu VUK. Md. 236TabiSerbest meslek erbabı Taşıma İrsaliyesi VUK. Md. 240/a, VUK.GT.345 TabiEşya nakleden taşıma işletmeleri YMM Yunus DOĞRU34

35 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER Ambar Tesellüm Fişi VUK. GT. 173, 206 TabiEşya nakleden nakliye ambarları Banka Dekontları VUK. GT. 243, 246 DeğilBankalar Bankalarca Düzenlenen Döviz Alım Satım Belgesi VUK. GT. 243, 246 DeğilBankalar Döviz alım ve satım belgeleri VUK.GT. 226TabiYetkili Müesseseler (Döviz Büroları) İşlem Sonuç Formları VUK. GT. 243DeğilSPK. Mevzuatınca işlem yapan aracı kurumlar Ödünç Sözleşmeleri VUK. GT. 243Tabiİkrazat işi ile iştigal edenler YMM Yunus DOĞRU35

36 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER Sigorta Poliçeleri VUK. GT. 243DeğilSigorta şirketleri Sigorta Gider Belgeleri VUK. GT. 243, 246 TabiSigorta şirketleri Yolcu Taşıma Biletleri VUK. Md. 233/3 VUK.GT.334 TabiŞehirlerarası otobüs işletmeleri Yolcu listeleriVUK. Md. 240/BTabiŞehirlerarası otobüs işletmeleri Günlük Müşteri Listesi VUK. Md. 240/cTabiŞehirlerarası otobüs işletmeleri Ücret BordrosuVUK. Md. 238DeğilGerçek usulde Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri YMM Yunus DOĞRU36

37 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN BELGELER Elektronik ortamda düzenlenen yolcu biletleri VUK.GT Sıra No:334 DeğilGerçek usulde Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Orman Kooperatifler i Ödeme Cetveli VUK.GT Sıra No:345 DeğilOrman İdaresine karşı taahhütte bulunan kooperatiflerce düzenlenir. YMM Yunus DOĞRU37

38 VUK. 227. madde Yukarıda sayılanların dışında örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler masraf listesiyle gider yazılabilir. ( Şehir içi taşıma giderleri vb. ) YMM Yunus DOĞRU38

39 İNDİRİMLİ ORAN KDV İADESİ Referans : KDVK Md. 29/2 KDVK Genel Uygulama Tebliği YMM Yunus DOĞRU39

40 2007 / 13033 sayılı BKK Net alanı 150 m2 ye kadar konut teslimleri Konut yapı koop. yapılan inş. tah. İşleri Kanunla kurulmuş SGK’ya belediyelere yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV ORANI %1’dir. YMM Yunus DOĞRU40

41 Büyük şehirlerde özellik ( 5216 sayılı Kanun Kapsamında) - 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv yapı alanı, riskli alan, riskli yapılar KDV %1 - 1319 sayılı EVK’nın 29. maddesine istinaden tespit edilen Arsa birim m2 değeri 500 TL-1000 TL arası KDV %8 Arsa birim m2 değeri 1000 TL ve üzeri KDV %18 YMM Yunus DOĞRU41

42 NET ALAN Konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz ve faydalı alandır. NET ALANA DAHİL OLANLAR -Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu vb. yerler -Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2’yi, garajların 18 m2’yi aşan kısmı YMM Yunus DOĞRU42

43 Net Alana Dahil Olmayanlar Kapı pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları Işıklıklar ve hava bacaları Karkas binalarda kolonların duvarlardan taşan dişleri Çok katlı binalarda giriş merdiven, sahanlık ve asansörler İki katlı evlerde iç merdiven altında 1,75 m yükseklikten az olan yerler Bodrumlardaki bir adet kömürlük veya depo Müşterek hizmete ayrılan yerler (kalorifer, yakıt deposu, sığınak, kapıcı dairesi, depo çamaşırlık) YMM Yunus DOĞRU43

44 İade Uygulaması Mahsuben iade yıl içinde Nakden-mahsuben iade bir sonraki yıl OCAK-KASIM arasında talep edilebilir. Dikkat: Sonraki yıllarda düzeltme beyanıyla iade talep edilemez, artırım yapılmaz. Ancak, İzleyen yılda düzeltmeyle artırmak vergi incelemesi ile mümkün. YMM Yunus DOĞRU44

45 Maliyete Yazılacak Belgeler Mükellef adına düzenlenen belgeler maliyete yazılır. KDV indirimi konusu yapılır. Yüklenen KDV listesine dikkat! YMM Yunus DOĞRU45

46 Yüklenime Konu Edilecek KDV İnşaatın ana kalemlerini oluşturan Sökülüp başka bir yere götürülemeyen İsnat duvarı, perde duvarı, site çevre duvarı, zemin sertleştirme vb. zorunlu işlemlerin KDV’si yüklenime konu edilir. ATİK’ler nedeniyle yüklenilen vergiden projede kullanılması kaydıyla pay verilir. YMM Yunus DOĞRU46

47 Yüklenim Listesinde Dikkat Edilecekler Kapı, pencere Yangın kapısı Klozet-klozet kapağı Armatür adetleri YMM Yunus DOĞRU47

48 Yüklenime Konu Edilmeyecekler Buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi, mobilya, vestiyer, tv ve benzeri masraflar Çocuk parkı, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi maliyetleri YMM Yunus DOĞRU48

49 Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler Takvim yılını aşmamak şartıyla, işlemin gerçekleştiği döneme düzeltme beyannamesi ile dahil edilebilir. Mükelleften yazılı izahat istenir. YMM raporu söz konusu ise, gerekçeleri ile izah edilir. YMM Yunus DOĞRU49

50 İADE 5.000 TL’yi aşan nakden - mahsuben iadeler, YMM raporu ya da teminat YMM Yunus DOĞRU50

51 TABLO YMM Yunus DOĞRU51

52 İADE KDV HESABI YÜKLENEN KDV: 100.000,00 TESLİM KDV (İndirimli oran kapsamında) (-): 20.000,00 KALAN: 80.000,00 SINIR (-): 17.700,00 İADE : 62.300,00 Bu tutar KDV; “DİĞER İADE HAKKI DOĞRURAN İŞLEMLER” 439-İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade (Yıllık) İndirimli oran kapsamında teslim matrahı: 2.000.000 TL İadeye konu KDV :62.300 TL olarak yazılır. YMM Yunus DOĞRU52

53 KDV BEYAN

54 İADE İÇİN GEREKLİ BELGELER KDV İADE REHBERLERİNDE GEREKLİ AÇIKLAMLAR YAPILMIŞTIR. - Standart iade talep dilekçesi - Alış ve satış faturaların listesi - Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo - Yıl içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo -Devreden KDV tutarlarını gösteren tablo

55 YMM Yunus DOĞRU55

56 YMM Yunus DOĞRU56


"İNŞAAT MUHASEBESİ Genel kabul edilmiş kurallar -Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri -Muhasebe Standartları -Kayıt Tekniği Teorik kaynaklar - Bilanço." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları