Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/301. 2 “Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Vergilendirme Rejimi ” Zekeriya KAYA Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/301. 2 “Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Vergilendirme Rejimi ” Zekeriya KAYA Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürü."— Sunum transkripti:

1 /301

2 2 “Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Vergilendirme Rejimi ” Zekeriya KAYA Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürü V.

3 Sunum Planı Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin;  Kapsamı  İşin başlangıç tarihinin tespiti  İşin bitim tarihinin tespiti  Vergi kesintisi  Kesilen vergilerin mahsup ve iadesi  Geçici vergi  Soruların cevaplandırılması /303

4 Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Özel Vergileme Rejimi  Yasal Düzenleme /304

5 Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Nitelikleri  Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması,  İnşaat ve onarım işinin birden fazla takvim yılana sirayet etmesi,  İnşaat ve onarım işinin resmi veya özel taahhüde bağlı olarak yapılması, gerekmektedir. /305

6 Kamu İhale Kanununa göre yapım işleri Boru iletim hattı, Enerji santrali, Rafineri tesisi, Sulama tesisi, Toprak ıslahı, taşkın koruma Dekapaj Baraj, Bina Haberleşme ve enerji hattı, /306 Karayolu Otoyol Havalimanı Liman Tersane Köprü Tünel Metro Viyadük Spor tesisi Altyapı

7 İnşaat İşi Olmayan İşler •Proje çizim işi •Harita yapım işi •Arazi toplulaştırması, imar planı Uygulamaları, yeni parsellerin röleve, tersim, tescil işleri •Kendi arsası üzerine, kendi nam ve hesabına yapılan inşaat işi •Arsa veya kat karşılığı yapılan inşaat işleri •Sadece hazır beton teslimi

8 İşe Başlama Tarihi Yapılan Sözleşmede;  Yer teslimi için bir tarih öngörülmüş ise bu tarih,  Yer teslim tarihi belirtilmemiş ise, sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi,  Bunların hiçbiri belirtilmemiş ise, sözleşmenin imzalandığı tarih. /308

9 İş bitim tarihi  Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih,  Diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih, bitim tarihi olarak kabul edilir /309

10 Özellik arz eden durumlarda iş bitim tarihi  Sözleşmenin feshi halinde,  Müteahhidin ölümü halinde,  Müteahhidin iflası halinde,  Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkûmiyet halinde  İş bitiminin yargıya intikal etmesi halinde,  Sözleşmede geçici ve kesin kabule bağlanan işler /3010

11 İş bitim tarihi ile ilgili diğer hususlar-1  Yıllara sari işin devri  Yıllara sari inşaat işi yapan ferdi işletmenin sermaye şirketine devri  Yıllara sari inşaat işi yapan sermaye şirketinin başka bir sermaye şirketine devri /3011

12 İş bitim tarihi ile ilgili diğer hususlar-2  Yıllara sari inşaat işlerine ait sözleşmede, tesisin devreye alınması, işletilmesi veya makine, tesisat montajının da öngörülmesi halinde iş bitim tarihi  İkinci derece müteahhitlerce (Taşeronlarca) yapılan işlerde iş bitim tarihi /3012

13 Ortak (Müşterek)genel giderlerin dağıtımı-1  Birden Fazla İnşaat ve Onarma İşinin Birlikte Yapılması Örnek: 2010 yılında (X) A.Ş. tamamı yıllara sari inşaat ve onarım işi niteliğinde olan (A), (B) ve (C) işlerinin yapımını üstlenmiş olup, bu 3 ayrı iş için 10.000 TL tutarında müşterek genel gider yapmıştır. Harcama Tutarı Harcama oranı % İşlere düşen ortak genel giderler A işinden 40.000 40 4.000 B işinden 36.000 36 3.600 C işinden 24.000 24 2.400 Toplam 100.000 100 10.000 /3013

14 Ortak (Müşterek)genel giderlerin dağıtımı-2  İnşaat ve Onarma İşlerinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması Örnek ; İşletme iki ayrı yıllara sari inşaat onarım işi, alım satım ve nakliye işi yapmaktadır. Bunların hepsi için yapılan ortak genel giderlerin tutarı 10.000 TL dir. Buna göre ortak genel giderler aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır. Harcama Harcama oranı İşlere düşen Satış ve Hasılat Tutarı Satış ve Hasılat Tutarı % ortak genel giderler A Taahhüt işi 40.000 40 4.000 B Taahhüt işi 30.000 30 3.000 Alım- Satım işi 15.000 15 1.500 Nakliye işi 15.000 15 1.500 Toplam 100.000 100 10.000 /3014

15 Örnek: mükellefin A ve B olmak üzere iki adet yıllara sari inşaat ve onarım işi vardır. Ayrıca bir mobilya mağazası işletmektedir. Sahip olduğu 24.000 TL değerindeki kamyonu her üç işte de kullanılmaktadır. Gün sayısı Amortisman oranı A inşaatında 1801/2 B inşaatında 1201/3 Mobilya mağazası işinde 601/6 * %20 oranında ve normal usule göre (24.000 x %20=) 4.800TL amortisman ayrılmıştır. Amortisman oranı Amortisman Tutarı A inşaatına isabet eden (1/2) 2.400 B inşaatına isabet eden (1/3) 1.600 Mobilya mağazası işine isabet eden (1/6) 800 Toplam (6/6) 4.800 Ortak (Müşterek) amortismanların dağıtımı /3015

16 Geçici Kabulden Sonra Yapılan Giderler Ve Alınan İstihkakların Durumu  Sonradan Ortaya Çıkan Giderler  Sonradan Ortaya Çıkan Gelirler /3016

17 Yıllara sari inşaat işlerinde vergi tevkifatı-1  Yasal Düzenlemeler  Stopaj Matrahının Tespiti

18  Nakden ödeme  Hesaben ödeme  Avans ödemeleri  Döviz cinsinden ödemeler Yıllara sari inşaat işlerinde vergi tevkifatı-2 /3018

19 Tevkifatta özellik arz eden durumlar-1  Sözleşmesine göre yıllara yaygın olmayan inşaatın izleyen yıla sarkması durumunda vergi kesintisi  Sözleşmesine göre yıllara yaygın olan inşaatın başladığı yıl içinde bitirilmesi durumunda vergi kesintisi  Taşeronlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi /3019

20 Tevkifatta özellik arz eden durumlar-2  Malzemenin müteahhit tarafından sağlanıp işçiliğin taşeronlara yaptırıldığı durumlarda vergi kesintisi  Ödenen hakedişlerden vergi kesilmemesi durumunda yapılacak işlemler  İşin devredildiği durumlarda vergi kesintisi /3020

21  Tahakkuk ettirilip tahsil edilmemiş bulunan istihkaklardan yapılan vergi kesintisi  Maliyet + Kar usulüne göre yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi  İstihkak fiyat artışları ve vergi kesintisi Tevkifatta özellik arz eden durumlar-3 /3021

22 Konsorsiyumlar tarafından yapılan inşaat işlerinde vergi tevkifatı  Taahhüt edilen iş, bütünü itibarıyla alt aşamalara ayrılacak ve birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin kısmı için vergi kesintisi yapılacaktır. /3022

23 Kazanç beyanı  Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde Edilen Kazançların Beyanı.  Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Devam Ettiği Dönemlerde Beyanname Verilmesi /3023

24 Kesintilerin mahsubu ve iadesi  Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup  Tevkifatlara ilişkin tablo (Ek-1)  Diğer Vergi Borçlarına Mahsup  Tevkifatlara ilişkin tablo (Ek-1)  Mahsup talep dilekçesi (Ek-2)  Kendi vergi borçları  Ortağı bulunulan iş ortaklığının vergi borçları  Ortağı bulunulan adi ortaklığının vergi borçları  Ortağı bulunulan kollektif şirket vergi borçları  Nakden İade  Tevkifatlara ilişkin tablo (Ek-1)  Tevkifatların ödendiğine ait belge * Üçüncü kişilerin vergi borçlarına mahsup talepleri nakden iade esaslarına göre yapılır /3024

25 Diğer hususlar  Devralınan ferdi işletmenin istihkaklarından kesilen vergilerin devralan şirketin hesaplanan kurumlar vergisine mahsup ve iadesi  Geçici kabul tutanağı onaylandıktan sonra kesin kabule ilişkin olarak yapılan ödemelerden kesilen vergilerin mahsup ve iadesi /3025

26 Fon payı kesintilerinin iadesi  Yıllara sari inşaat işlerine ait kazançların beyan edildiği dönemde hesaplanan gelir/kurumlar vergisinin %10’unu aşmayan fon payı kesintilerinin nakden veya mahsuben iadesi /3026

27 Özellik arz eden durumlar  Yıllara sari inşaat işlerinin devamı sırasında alınan hakediş ve avansların bankada değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerinin vergilendirme dönemi /3027

28 Yıllara sari inşaat işlerinde geçici vergi  Yıllara yaygın inşaatlarda inşaat işinin yanı sıra diğer faaliyet ve gelirlerin de bulunması halinde geçici vergi  Geçici kabulden sonra alınan hakedişlerden dolayı geçici vergi ödenmesi /3028

29 Geçici vergi ile ilgili diğer hususlar  Yıllara sari olarak başlayan işin aynı yıl içinde bitirilmesi halinde geçici vergi uygulaması  Yıl içinde bitirilmesi öngörülen işin yıllara sirayet etmesi halinde geçici vergi uygulaması /3029


"/301. 2 “Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Vergilendirme Rejimi ” Zekeriya KAYA Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları