Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi"— Sunum transkripti:

1 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi
AVDB Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi Mehmet Akif GÜLDALI Gelir İdaresi Grup Müdürü

2 Sunum Planı Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin Kapsamı
Beyan Süreci İşin başlangıç-bitim tarihinin tespiti Vergi kesintisi Geçici vergi Kesilen vergilerin mahsup ve iadesi Gelir vergisi iade süreci İade sistemine ilişkin görüş ve öneriler Soruların cevaplandırılması

3 İnşaat işlerinin sınıflandırılması
ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ Satış Amaçlı Şahsi Kullanım TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAATLAR Yurt İçi Yurt Dışı Yıllara Sari Olan Olmayan

4 Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Özel Vergileme Rejimi
Yasal Düzenleme

5 Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Nitelikleri
Faaliyet Konusu Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Taahhüde Bağlı Olma

6 Kamu İhale Kanununa Göre Yapım İşleri
Karayolu Otoyol Havalimanı Liman Tersane Köprü Tünel Metro Viyadük Spor Tesisi Boru İletim Hattı Enerji Santrali Rafineri Tesisi Sulama Tesisi Toprak Islahı, Taşkın Koruma Dekapaj Baraj Bina Haberleşme ve Enerji Hattı

7 İnşaat İşi Olmayan İşler
Proje Çizim İşi Harita Yapım İşi Arazi Toplulaştırması İmar Planı Uygulamaları Yeni Parsellerin Röleve, Tersim, Tescil İşleri Kendi Arsası Üzerine Kendi Nam ve Hesabına Yapılan İnşaat İşi Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat İşleri Sadece Hazır Beton Teslimi

8 Sözleşmede yer teslimi için öngörülen tarih
İşe Başlama Tarihi  Sözleşmede yer teslimi için öngörülen tarih Sözleşmede belirtilen iş başlangıç tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarih 1 2 3

9 İş Bitim Tarihi Geçici ve Kesin Kabul Usulüne Tabi Olan Hallerde Geçici Kabulün Yapıldığını Gösteren Tutanağın İdarece Onaylandığı Tarih Diğer Hallerde İşin Fiilen Tamamlandığı veya Fiilen Bırakıldığı Tarih

10 Özellik arz eden durumlarda iş bitim tarihi
Sözleşmenin feshi, Müteahhidin ölümü, Müteahhidin iflası, Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkûmiyet İş bitiminin yargıya intikal etmesi, Sözleşmede geçici ve kesin kabule bağlanan işler

11 Özellik Arz Eden Durumlarda İş Bitim Tarihi
Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi Halinde Fesih Tarihi Sözleşmenin Karşılıklı Feshi Halinde Feshe İlişkin Belgenin Düzenlendiği Tarih Müteahhidin Ölümü Halinde Ölüm Tarihi Müteahhidin İflası Halinde Fesih Tarihi veya Feshe İlişkin Belgenin Düzenlendiği Tarih Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkûmiyet Halinde İş Bitiminin Yargıya İntikal Etmesi Halinde Yargı Kararıyla Belirlenen Tarih

12 Özellik Arz Eden Durumlarda İş Bitim Tarihi
Sözleşmesinde Geçici ve Kesin Kabul Yapılacağı Belirtilen İşlerde Geçici Kabul Tutanaklarının Onaya Tabi Olması Durumunda Onay Tarihi Geçici Kabul Tutanaklarının Onaya Tabi Olmaması Durumunda Düzenleme Tarihi

13 İş bitim tarihi ile ilgili diğer hususlar-1
Yıllara sari işin devri Ferdi işletmenin sermaye şirketine devri Sermaye şirketinin başka bir sermaye şirketine devri

14 Yıllara Sari İşin Devri
Adi Ortaklık Ortak 1 Ortak 2 Devir Tarihi İşin Tamamlandığı Tarih

15 Yıllara Sari İşin Devri
Adi Ortaklık Sermaye Şirketi Sermaye Şirketi Devir Tarihi İşin Tamamlandığı Tarih Ortaklık Hissesinin Devri Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşi

16 Özellik Arz Eden Durumlarda İş Bitim Tarihi
Sözleşmede, Tesisin Devreye Alınması, İşletilmesi veya Makine, Tesisat Montajının Da Öngörülmesi Halinde İkinci Derece Müteahhitlerce (Taşeronlarca) Yapılan İşlerde İşlerin Tamamının Bittiğini Gösteren Geçici Kabul Tutanağının Onaylandığı Tarih Taşeronun Yüklendiği Kısmın Fiilen Bitirildiği Tarih

17 Ortak (Müşterek) Genel Giderlerin Dağıtımı
Birden Fazla İnşaat ve Onarma İşinin Birlikte Yapılması 2010 yılında (X) A.Ş. tamamı yıllara sari inşaat ve onarım işi niteliğinde olan (A), (B) ve (C) işlerinin yapımını üstlenmiş olup, bu 3 ayrı iş için TL tutarında müşterek genel gider yapmıştır. İş Adı Harcama Tutarı Harcama Oranı (%) İşlere Düşen Ortak Genel Giderler A 40.000 40 4.000 B 36.000 36 3.600 C 24.000 24 2.400 Toplam 100 10.000

18 Ortak (Müşterek) Genel Giderlerin Dağıtımı
İnşaat ve Onarma İşlerinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması İşletme iki ayrı yıllara sari inşaat onarım işi, alım satım ve nakliye işi yapmaktadır. Bunların hepsi için yapılan ortak genel giderlerin tutarı TL dir. Buna göre ortak genel giderler aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır. İş Adı Harcama, Satış ve Hasılat Tutarı Harcama Oranı Satış ve Hasılat Tutarı (%) İşlere Düşen Ortak Genel Giderler A Taahhüt İşi 40.000 40 4.000 B Taahhüt İşi 30.000 30 3.000 Alım – Satım İşi 15.000 15 1.500 Nakliye İşi Toplam 100 10.000

19 Ortak (Müşterek) Amortismanların Dağıtımı
Mükellefin A ve B olmak üzere iki adet yıllara sari inşaat ve onarım işi vardır. Ayrıca bir mobilya mağazası işletmektedir. Sahip olduğu TL değerindeki kamyonu her üç işte de kullanılmaktadır. İş Adı Harcama Tutarı Harcama Oranı (%) A İnşaatı 180 1/2 B İnşaatı 120 1/3 Mobilya Mağazası 60 1/6 %20 oranında ve normal usule göre ( x %20=) 4.800TL amortisman ayrılmıştır. İş Adı Amortisman Oranı Amortisman Tutarı A İnşaatı 1/2 2.400 B İnşaatı 1/3 1.600 Mobilya Mağazası 1/6 800 Toplam 6/6 4.800

20 Müşterek amortismanların dağıtımı-2
Mükellefin YSİ kapsamındaki; -(A) konut yapım işi tarihinde bitirilmiş. -(B) havaalanı yapım işi tarihinde bitirilmiş. -(C) yol yapım işi tarihinde başlamıştır. YSİ kapsamındaki (C) yol yapım işinde kullanılmak üzere 2012/Kasım ve 2011/Aralık tarihlerinde alınan iş makineleri alınmıştır. -Söz konusu makineler 2012 yılında hiçbir işte kullanılmamıştır. Söz konusu iş makineleri (C) yol yapım işinde kullanılmak üzere alındığından, bu işte 2012 yılında hiç kullanılmamış olsalar bile; 2011 için ayrılan amortismanların - Bu işin maliyetine ekleneceği, - Diğer biten işlere amortismanlardan pay verilmeyeceği, - Genel yönetim giderlerine atılmayacağı, tabiidir.

21 Geçici Kabulden Sonra Yapılan Giderler ve Alınan İstihkakların Durumu
Sonradan Ortaya Çıkan Giderler Sonradan Ortaya Çıkan Gelirler

22 Yıllara sari inşaat işlerinde vergi tevkifatı-1
Yasal Düzenlemeler Stopaj Matrahının Tespiti

23 Yıllara sari inşaat işlerinde vergi tevkifatı-2
Nakden ödeme Hesaben ödeme Avans ödemeleri Döviz cinsinden ödemeler

24 Tevkifatta özellik arz eden durumlar-1
Sözleşmesine göre yıllara yaygın olmayan inşaatın izleyen yıla sarkması durumunda vergi kesintisi Sözleşmesine göre yıllara yaygın olan inşaatın başladığı yıl içinde bitirilmesi durumunda vergi kesintisi Taşeronlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi

25 Tevkifatta özellik arz eden durumlar-2
Malzemenin müteahhit tarafından sağlanıp işçiliğin taşeronlara yaptırıldığı durumlarda vergi kesintisi Ödenen hak edişlerden vergi kesilmemesi durumunda yapılacak işlemler.

26 Tevkifatta özellik arz eden durumlar-3
Tahakkuk ettirilip tahsil edilmemiş bulunan istihkaklardan yapılan vergi kesintisi Maliyet + Kar usulüne göre yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi İstihkak fiyat artışları ve vergi kesintisi

27 Konsorsiyumlar tarafından yapılan inşaat işlerinde vergi tevkifatı
Taahhüt edilen iş, bütünü itibarıyla alt aşamalara ayrılacak ve birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin kısmı için vergi kesintisi yapılacaktır.

28 Yıllara sari inşaat işlerinde geçici vergi
Yıllara yaygın inşaatlarda inşaat işinin yanı sıra diğer faaliyet ve gelirlerin de bulunması halinde geçici vergi Geçici kabulden sonra alınan hakedişlerden dolayı geçici vergi ödenmesi

29 Geçici vergi ile ilgili diğer hususlar
Yıllara sari olarak başlayan işin aynı yıl içinde bitirilmesi halinde geçici vergi uygulaması Yıl içinde bitirilmesi öngörülen işin yıllara sirayet etmesi halinde geçici vergi uygulaması

30 Kazanç beyanı Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde Edilen Kazançların Beyanı Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Devam Ettiği Dönemlerde Beyanname Verilmesi

31 Kesintilerin mahsubu ve iadesi
Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup Tevkifatlara ilişkin tablo Diğer Vergi Borçlarına Mahsup Mahsup talep dilekçesi Kendi vergi borçları Ortağı bulunulan iş ortaklığının vergi borçları Ortağı bulunulan adi ortaklığının vergi borçları Ortağı bulunulan kollektif şirket vergi borçları İş Ortaklığının İade Alacağının Ortaklarının Borçlarına Mahsup Nakden İade Tevkifatların ödendiğine ait belge *Üçüncü kişilerin vergi borçlarına mahsup talepleri nakden iade esaslarına göre yapılır

32 Diğer Hususlar Devralınan Ferdi İşletmenin
İstihkaklarından Kesilen Vergilerin Devralan Şirketin Hesaplanan Kurumlar Vergisine Mahsup ve İadesi Geçici Kabul Tutanağı Onaylandıktan Sonra Kesin Kabule İlişkin Olarak Yapılan Ödemelerden Kesilen Vergilerin Mahsup Ve İadesi

33 SORULARINIZ

34 SORU 1 T.C.K‘YA TAAHHÜT İŞİ YAPAN BİR MÜŞTERİM, YILLARA SARİ YOL İŞİNİ 2012 YILI İÇERİSİNDE FİİLEN TAMAMLAMIŞ VE GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR. MÜŞTERİMİN YAPMIŞ OLDUĞU TAAHHÜT İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK DÜZENLENEN SON HAKEDİŞİ ŞUBAT 2013'DE ONAYLANMIŞ VE FATURASI DA BU AY İÇERİSİNDE DÜZENLETTİRİLMİŞTİR.BU DURUMDA, GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI 2012 YILINDA ONAYLANDIĞI İÇİN, İŞİN BEYANI 2012 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA DAHİL EDİLECEKTİR.ANCAK, 2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILIP DA 2013 YILI İÇERİSİNDE FATURASI DÜZENLENEN KISMIN GELİRİ 2012 YILINDA BEYAN EDİLECEK İŞİN GELİRİNE Mİ DAHİL EDİLECEK YOKSA, GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI ONAY TARİHİNDEN SONRA FATURA DÜZENLENDİĞİ İÇİN FATURANIN DÜZENLENDİĞİ 2013 YILI BEYANINA MI DAHİL EDİLECEKTİR. SAYGILARIMLA. YMM

35 SORU 2 Sizinde bildiğiniz gibi yıllara sari inşaat işi yapan firmalar, inşaat bitinceye kadar kar dağıtımı yapamamakta ve ortaklarına borç para vererek ortaklarının geçimini saglamaktadırlar. Firmalar yılları sari inşaat süresince genelde başlangıçta zarar etmekte işin sonuna doğru kara geçmekteler. (Şantiye kuruluş masrafları v.d. nedenlerle) Ancak biz ortaklara verilen bu paraları gizli kar dağıtımı kabul etmekte ve faiz hesaplamakta, kar dağıtımı yapılmış gibi vergileri tahakkuk ettirip ödettiriyoruz. Firmanın hem zararda olduğu bu başlangıç dönemlerinde hemde karlıymış gibi düşünüp vergilendirilmesi çelişki yaratıyor diye düşünüyorum. Belkide yanlış düşünüyorum, konuyla ilgili görüşünüzü sunum içinde ifade ederseniz sevinirim. YMM

36 Mehmet Akif GÜLDALI Gelir İdaresi Grup Müdürü akif.guldali@avdb.gov.tr
Teşekkürler Mehmet Akif GÜLDALI Gelir İdaresi Grup Müdürü


"Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları