Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT E T MES İ G EREKEN HUSUSLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT E T MES İ G EREKEN HUSUSLAR."— Sunum transkripti:

1

2 2 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT E T MES İ G EREKEN HUSUSLAR

3 Bu Bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin bölgedeki faaliyetleri istisnaya tabi kazancın tespitinde çok önemli olduğundan kayıt nizamının da ona göre tutulması gerekmektedir. Bölgede yapılan faaliyet sonucu elde edilen kazancın diğer faaliyetlerden elde edilen kazançtan ayrı hesaplanmasıdır.

4 İstisnaya tabi kazancın tespiti açısından mükelleflerin istisna kapsamına giren faaliyet kazançları ile istisna kapsamında değerlendirilmeyen faaliyetlerden elde edilen kazançların ayrımını yapabilecek şekilde muhasebe kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

5 Görüldüğü gibi burada amaçlanan mükelleflerin bölgede elde ettiği faaliyet konusu dışındaki gelir ve giderleri ile bölge dışındaki gelir ve giderleri ve istisnaya tabi tutulacak kazancın tam anlamıyla ayrıştırılması hedeflenmiştir.

6 İstisna bir kazanç istisnası olduğu için hesaplama sonucu bulunan kazancın tamamı istisna olacaktır. Bunun dışındaki kazançlar vergiye tabidir. Örnek : A Ltd.Şti.’nin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunduğu ve başkaca faaliyetinin bulunmadığı AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği yazılımı bir fatura ile 750.000,00-TL’sına satmış olduğu varsayalım. 4

7 X yılıTutar Brüt Satışlar 750.000,00 Net Satışlar 750.000,00 AR-GE Giderleri (Harcamaları) 25.000,00 D.F. Olağan Gelir ve Karlar (Kambiyo Karı) 18.000,00 D.F. Olağan Gider ve Zarar (Kambiyo Zararı) 3.000,00 Dönem Karı veya Zararı 740.000,00 Dönem Net Karı 740.000,00 -A Ltd.Şti’nin X Yılı Gelir Tablosu

8 -İstisnaya Tabi Kazanç Mükellef Kurum Hâsılatı : 750.000,00 Hâsılata İlişkin Maliyet ve Giderler : (25.000,00) İstisnaya Konu Kazanç : 725.000,00 İstisna kazanç tutarı, yapılan satış sonrası elde edilen hâsılattan (750.000,00) mükellef kurumun AR-GE faaliyetinde katlanmış olduğu maliyet ve giderleri kaydetmiş olduğu 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabında gösterilen 25.000,00-TL tutarın tenzili suretiyle hesaplanmıştır.Görüleceği üzere hesaplama yapılan faaliyet konusu dışında elde edilen kambiyo kâr ve zararına ilişkin tutarlar hesaplamaya dâhil edilmemiştir.

9 BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ İstisna kapsamındaki kazançlar kurumlar vergisi beyannamesinin “zarar olsa dahi indirilecek istisnalar” bölümünde yer alan “teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar” 44.satırında gösterilir. Kurum Geçici Vergi beyannamesinde ise ; Tablo 1’ de “zarar olsa dahi indirilecek İstisna ve İndirimler “ başlıklı 9. satırında gösterilir.

10 X YılıTutar Ticari Bilanço Kârı740.000,00 Zarar olsa dahi indirilecek İstisna ve indirimler (TGB Kazancı) 725.000,00 Kâr ve İlaveler Toplamı 15.000,00 Matrah 15.000,00 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 3.000,00

11 Beyannameye göre istisna kapsamında bulunmayan kambiyo kâr ve zararı hesaplamaya dâhil edilmediğinden kambiyo kârına isabet eden vergi hesaplanmıştır.

12 -Hatalar X yılıTutar Ticari Bilanço Kârı 740.000,00 Zarar olsa dahi ind.İstisna ve İndirimler (TGB Kazancı) 740.000,00 Matrah 0,00 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0,00

13 X YılıTutar Ticari Bilanço Kârı740.000,00 Zarar olsa dahi ind.İstisna ve İndirimler (TGB Kazancı) 750.000,00 Matrah0,00 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0,00 -Hatalar

14 İstisnaya tabi faaliyetin zararla sonuçlanması halinde, zarar tutarı “kanunen kabul edilmeyen giderler” satırında gösterilir.

15 ÖRNEK : (B) Şirketi TGB dışında merkezi TGB şube ile faaliyette bulunan bir şirkettir. (B) Şirketi 2013 yılında TGB’deki AR-GE ve yazılım faaliyetlerinden zarar etmiş olup zararı 100 000- TL’dir. Şirketin 2013 yılında toplam ticari bilanço karı 500 000-TL ‘dir. 6

16 Bu bilgilere göre, (B) Şirketinin 2013 Kurumlar Vergisi beyanı şu şekilde olmalıdır : Bu bilgilere göre, (B) Şirketinin 2013 Kurumlar Vergisi beyanı şu şekilde olmalıdır : Ticari Bilanço Karı : 500 000 TL KKEG : 100 000 TL MATRAH : 600 000 TL olmalıdır. 7

17 Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde eki Tablo 3’teki “TGB elde edilen kazançlar” 18.satırda gösterilecektir. Gelir Geçici Vergi beyannamesinde ise 3’nolu Tablo’nun “4691 sayılı kanun kapsamındaki istisnalar” satırına yazılacak ve matraha dahil edilmeyecektir.

18 Kısmi İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Gösterilmesi TGB’de faaliyette bulunanların kısmi istisna kapsamında bulunan işlemlerine ait teslim ve hizmetler 1 No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesinin ‘Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler, başlıklı 7.tablosunda gösterilmesi gerekir. Kısmi istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmet bedeli ile yüklenilen katma değer vergisi tutarının beyan edileceği bölümler tabloda yer almaktadır.

19 S.M.M.M ÖMER İŞÇİ TELEFON: (224) 253 16 50-51


"2 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERİN DİKKAT E T MES İ G EREKEN HUSUSLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları