Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergileri Grup Müdürü V.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergileri Grup Müdürü V."— Sunum transkripti:

1 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergileri Grup Müdürü V.
“ Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergilendirme Rejimi ” Osman ÖZTÜRK Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürü V. 1/30

2 Sunum Planı Kapsamı İşin başlangıç tarihinin tespiti
Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin; Kapsamı İşin başlangıç tarihinin tespiti İşin bitim tarihinin tespiti Vergi kesintisi Kesilen vergilerin mahsup ve iadesi Geçici vergi Soruların cevaplandırılması 1/30

3 Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Özel Vergileme Rejimi
Yasal Düzenleme İnşaat ve onarım kavramı

4 Kamu İhale Kanununa göre yapım işleri
Karayolu Otoyol Havalimanı Liman Tersane Köprü Tünel Metro Viyadük Spor tesisi Altyapı Boru iletim hattı, Enerji santrali, Rafineri tesisi, Sulama tesisi, Toprak ıslahı, taşkın koruma Dekapaj Baraj, Bina Haberleşme ve enerji hattı,

5 GVK-42 Maddenin Kapsamı Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması, İnşaat ve onarım işinin birden fazla takvim yılana sirayet etmesi, İnşaat ve onarım işinin resmi veya özel taahhüde bağlı olarak yapılması, gerekmektedir.

6 İşe Başlama Tarihi  Sözleşmede işe başlama tarihi belli edilmişse bu tarih, İşe başlama tarihi bulunmamakla birlikte yer teslimi için bir tarih öngörülmüş ise bu tarih, Yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin fiili başlangıç tarihi, sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise, sözleşmenin imzalandığı tarih,

7 İş bitim tarihi Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, Diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih, bitim tarihi olarak kabul edilir

8 Özellik arz eden durumlarda iş bitim tarihi
Sözleşmenin feshi halinde, Müteahhidin ölümü halinde, Müteahhidin iflası halinde, Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkûmiyet halinde İş bitiminin yargıya intikal etmesi halinde,

9 İş bitim tarihi ile ilgili diğer hususlar-1
Yıllara sari işin devri Yıllara sari inşaat işi yapan ferdi işletmenin sermaye şirketine devri Yıllara sari inşaat işi yapan sermaye şirketinin başka bir sermaye şirketine devri

10 İş bitim tarihi ile ilgili diğer hususlar-2
Yıllara sari inşaat işlerine ait sözleşmede, tesisin devreye alınması, işletilmesi veya makine, tesisat montajının da öngörülmesi halinde iş bitim tarihi İkinci derece müteahhitlerce (Taşeronlarca) yapılan işlerde iş bitim tarihi

11 Ortak (Müşterek)genel giderlerin dağıtımı-1
Birden Fazla İnşaat ve Onarma İşinin Birlikte Yapılması Örnek: 2008 yılında (X) A.Ş. tamamı yıllara sari inşaat ve onarım işi niteliğinde olan (A), (B) ve (C) işlerinin yapımını üstlenmiş olup, bu 3 ayrı iş için TL tutarında müşterek genel gider yapmıştır. Harcama Tutarı Harcama oranı % İşlere düşen ortak genel giderler A işinden B işinden C işinden Toplam

12 Ortak (Müşterek)genel giderlerin dağıtımı-2
İnşaat ve Onarma İşlerinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması Örnek ; İşletme iki ayrı yıllara sari inşaat onarım işi, alım satım ve nakliye işi yapmaktadır. Bunların hepsi için yapılan ortak genel giderlerin tutarı TL dir. Buna göre ortak genel giderler aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır. Harcama Harcama oranı İşlere düşen Satış ve Hasılat Tutarı Satış ve Hasılat Tutarı % ortak genel giderler A Taahhüt işi B Taahhüt işi Alım- Satım işi Nakliye işi Toplam

13 Ortak (Müşterek) amortismanların dağıtımı
Örnek: mükellefin A ve B olmak üzere iki adet yıllara sari inşaat ve onarım işi vardır. Ayrıca bir mobilya mağazası işletmektedir tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değeri YTL olan bir kamyon her üç işte de kullanılmaktadır. Gün sayısı Amortisman oranı A inşaatında 180 1/2 B inşaatında 120 1/3 Mobilya mağazası işinde 60 1/6 * %20 oranında ve normal usule göre ( x %20=) 4.800TL amortisman ayrılmıştır. Amortisman oranı Amortisman Tutarı A inşaatına isabet eden (1/2) B inşaatına isabet eden (1/3) Mobilya mağazası işine isabet eden (1/6) 800 Toplam (6/6) 4.800

14 Geçici Kabulden Sonra Yapılan Giderler Ve Alınan İstihkakların Durumu
Sonradan Ortaya Çıkan Giderler Sonradan Ortaya Çıkan Gelirler

15 Yıllara sari inşaat işlerinde zamanaşımı
Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde zaman aşımı, inşaatın devam ettiği yılların tamamı için inşaatın bittiği yılı takip eden yıldan itibaren 5 yıldır. Ancak farklı yıllarda biten yıllara sari inşaat işleri ile diğer işlerin birlikte yapılması durumunda ortak giderlerin zamanaşımı;giderlerin işler bazında dağılımı yapılarak ilişkilendirildikleri işlere göre değerlendirilerek belirlenecektir.

16 Yıllara sari inşaat işlerinde vergi tevkifatı
Nakden ödeme Hesaben ödeme Avans ödemeleri Döviz cinsinden ödemeler

17 Tevkifatta özellik arz eden durumlar-1
Sözleşmesine göre yıllara yaygın olmayan inşaatın izleyen yıla sarkması durumunda vergi kesintisi Sözleşmesine göre yıllara yaygın olan inşaatın başladığı yıl içinde bitirilmesi durumunda vergi kesintisi Taşeronlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi

18 Tevkifatta özellik arz eden durumlar-2
Malzemenin müteahhit tarafından sağlanıp işçiliğin taşeronlara yaptırıldığı durumlarda vergi kesintisi Ödenen hakedişlerden vergi kesilmemesi durumunda yapılacak işlemler İşin devredildiği durumlarda vergi kesintisi

19 Tevkifatta özellik arz eden durumlar-3
Tahakkuk ettirilip tahsil edilmemiş bulunan istihkaklardan yapılan vergi kesintisi Maliyet + Kar usulüne göre yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi İstihkak fiyat artışları ve vergi kesintisi

20 Konsorsiyumlar tarafından yapılan inşaat işlerinde vergi tevkifatı
Taahhüt edilen iş, bütünü itibarıyla alt aşamalara ayrılacak ve birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin kısmı için vergi kesintisi yapılacaktır.

21 Kazanç beyanı Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde Edilen Kazançların Beyanı. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Devam Ettiği Dönemlerde Beyanname Verilmesi

22 Kesintilerin mahsubu ve iadesi
Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup Tevkifatlara ilişkin tablo (Ek-1) Diğer Vergi Borçlarına Mahsup Mahsup talep dilekçesi (Ek-2) Kendi vergi borçları Ortağı bulunulan iş ortaklığının vergi borçları Ortağı bulunulan adi ortaklığının vergi borçları Ortağı bulunulan kollektif şirket vergi borçları Nakden İade Tevkifatların ödendiğine ait belge *Üçüncü kişilerin vergi borçlarına mahsup talepleri nakden iade esaslarına göre yapılır

23 Diğer hususlar Devralınan ferdi işletmenin istihkaklarından kesilen vergilerin devralınan şirketin hesaplanan kurumlar vergisine mahsup ve iadesi Geçici kabul tutanağı onaylandıktan sonra kesin kabule ilişkin olarak yapılan ödemelerden kesilen vergilerin mahsup ve iadesi

24 Fon payı kesintilerinin Anayasa Mahkemesi kararına göre iadesi
2003 döneminde hesaplanan gelir/kurumlar vergisinin %10’unu aşmayan fon payı kesintilerinin nakden veya mahsuben iadesi Yıllara sari inşaat işlerine ait kazançların beyan edildiği dönemde hesaplanan gelir/kurumlar vergisinin %10’unu aşmayan fon payı kesintilerinin nakden veya mahsuben iadesi

25 Özellik arz eden durumlar
Yıllara sari inşaat ve onarım işleri devam ederken ortaklara yapılan ödemeler Yıllara sari inşaat işlerinin devamı sırasında alınan hakediş ve avansların bankada değerlendirilmesinden elde edilen faiz, repo gelirleri ve kur farklarının vergilendirme dönemi

26 Yıllara sari inşaat işlerinde geçici vergi
Yıllara yaygın inşaatlarda inşaat işinin yanı sıra diğer faaliyet ve gelirlerin de bulunması halinde geçici vergi Geçici kabulden sonra alınan hakedişlerden dolayı geçici vergi ödenmesi

27 Geçici vergi ile ilgili diğer hususlar
Yıllara sari olarak başlayan işin aynı yıl içinde bitirilmesi halinde geçici vergi uygulaması Yıl içinde bitirilmesi öngörülen işin yıllara sirayet etmesi halinde geçici vergi uygulaması

28 Yıllara sari inşaat işlerinde KDV
Hakediş belgesinin onayı ve fatura KDV yönünden vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih Katma Değer Vergisinin Matrahı 1/30

29 İnşaat taahhüt işlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifatı
KDV Tevkifatı İnşaat taahhüt işlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifatı Tevkifat Yapılmayacak Durumlar


"Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergileri Grup Müdürü V." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları