Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 GVK 94 üncü maddesi GENEL TEVKİFAT uygulaması olmakla birlikte 2006 yılı başından itibaren uygulamaya giren GVK Geçici 67’inci maddesi de SPESİFİK-KISMİ-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " GVK 94 üncü maddesi GENEL TEVKİFAT uygulaması olmakla birlikte 2006 yılı başından itibaren uygulamaya giren GVK Geçici 67’inci maddesi de SPESİFİK-KISMİ-"— Sunum transkripti:

1  GVK 94 üncü maddesi GENEL TEVKİFAT uygulaması olmakla birlikte 2006 yılı başından itibaren uygulamaya giren GVK Geçici 67’inci maddesi de SPESİFİK-KISMİ- TEVKİFAT uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır.  Vergi tevkifatı müessesi; prensip itibariyle takvim yılı esasına göre yapılacak vergilemede, vergi gelirlerinin tahsilinde oluşacak gecikmeyi telafi etmek için yapılan ön bir vergilendirmedir.  Vergi tevkifatı esas olarak mükelleflerin yıllık beyanları üzerinden hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilecek mahiyette olması nedeniyle nihai bir vergi olmakla birlikte, bazı gelir unsurları için yapılan tevkifatın kanun koyucu tarafından nihai vergileme olarak kabul edilmesi nedeniyle, mahsup imkanı kalmamaktadır.  Vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar, tadadi usulle ( yani kanunda tek tek sayılmak suretiyle) belirtilmiştir. Tevkifat yapacak kimseler arasında sayılmayan gerçek veya tüzel kişilerin ( Örn: Basit Usul mükellefleri) tevkifat yapma sorumlulukları bulunmamaktadır.  Üzerinden vergi tevkifatı yapılacak gelir unsurları da tadadi usulle belirtilmiştir.  % 0 oranında tevkifat yapılacağı belirtilen ödemelerinde, tevkifat yapılmış ödeme olarak değerlendirilmesi gerekir. Vergi Tevkifatı Müessesesi

2  Vergi Tevkifatı, 94’üncü madde kapsamına giren NAKDEN veya HESABEN ödemelere uygulanır.  Hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade etmektedir.  Vergi tevkifatı ÜCRETLER DIŞINDA kalan ödemelerde; Gayrisafi tutar üzerinden yapılır, Ücretlerde ise safi tutarlar üzerinden yapılır.  Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.  Vergi tevkifatı yapanlar, bir ay içinde tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20. günü akşamına kadar ÖDEME veya TAHAKKUKUN yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine MUHTASAR BEYANNAME ile bildirmeye mecburdurlar.  Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar; vergi dairesine önceden bildirmeleri şartıyla, muhtasar beyannamelerini aylık yerine 3 ayda bir olacak şekilde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) verebilirler. Vergi Tevkifatı Müessesesi

3  Muhtasar beyannamelerde;  Tevkifatı yapanın adı ve soyadı veya ünvanı ile adresi,  Muhtasar beyannamenin ilgili olduğu ay veya aylar,  Ücret ödemesi yapılan durumlarda, Ücret bordrolarının icmali,  Hizmet erbabının sayısı,  Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı,  Ücretlerden yapılan vergi tevkifatının tutarı ( 3 aylık beyanda her aya ait bordronun icmali ayrı ayır olacak şekilde)  Vergi tevkifatına tabi diğer ödemelerde;  İstihkak sahibinin adı, soyadı ile iş adresi, varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap numarası,  Ödemenin nevi,  Ödemenin miktarı,  Ödemeden yapılan tevkifta tutarı  Muhtasar beyannamenin tanzim tarihi ve yetkili imza, Vergi Tevkifatı Müessesesi

4 ** Tevkifata tabi menkul sermaye iratları ile bunlardan yapılan vergi tevkifatı, nev’i itibariyle icmalen ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilir. ** Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname vermezler. Vergi Tevkifatı Müessesesi


" GVK 94 üncü maddesi GENEL TEVKİFAT uygulaması olmakla birlikte 2006 yılı başından itibaren uygulamaya giren GVK Geçici 67’inci maddesi de SPESİFİK-KISMİ-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları