Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İADE UYGULAMALARI 1

2 KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ

3 KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT
3

4 A- TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
Tam Tevkifata Tabi İşlemler; Yurtdışından temin edilen hizmetler GVK 18 inci madde kapsamına giren işlemler Kiralama işlemleri Reklam verme işlemleri Sınır ticareti yoluyla ithal edilen mallar TAM TEVKİFAT UYGULAMASI Tam tevkifat uygulamasında; Kanunun 9’uncu maddesi gereğince kendisine KDV tevkifatı yapma sorumluluğu yüklenmiş olan kişiler işlem bedeli üzerinden hesaplayacakları KDV nin tamamını kesip 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadırlar. 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilen bu tutar aynı dönemde 1 Nolu KDV Beyannamesi ile indirim konusu yapılacaktır. 4

5 B- KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI Kısmi tevkifata tabi hizmetler
Kısmi tevkifata tabi teslimler 5

6 Tevkifata tabi işlemlerden doğan iadelerde aranan belgeler ( Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri) İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Satış Faturası Fotokopisi veya Onaylı Şerhli Liste İndirilecek KDV listesi (İşgücü Hizmetlerinde) Teminat Mektubu, Vergi İnceleme Raporu, [YMM Raporu(Sadece yapım işlerinde)] Yüklenilen KDV listesi

7 Hurda ve Fason Tekstil İşlerinde İade İçin Aranan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Satış Faturası Fotokopisi veya Onaylı Şerhli Liste Yüklenilen KDV listesi 2 Nolu KDV Beyannamesi ve ekleri (Hurda Nakit İadelerinde)

8 İadede karşılaşılan sorunlar
Serbest meslek hizmetleri Nakliye hizmetleri Kanunun 17/4-g maddesindeki istisnadan vazgeçilmesi Hurda metal teslimleri Tevkif edilen KDV’nin kısmen iadesi İndirilecek KDV listesi

9 11. MADDE İHRACAT İSTİSNASI
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci ve 12’nci maddeleriyle mal ve hizmet ihracatı istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir

10 Mal İhracatı İadelerinde Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Satış Faturası Fotokopisi veya Onaylı Şerhli Liste İhraç edilen malın bünyesine giren (yüklenilen) KDV listesi İndirilecek KDV listesi (İhracatın gerçekleştiği dönem) Gümrük Beyannamesi veya Gümrük Beyannamesi Listesi

11 İadede karşılaşılan sorunlar
Beyan dönemi Teslim ve hizmet bedelinin tespiti Satış faturaları ile gümrük beyannamelerinin uyumu Serbest bölgelere yapılan mal teslimleri

12 Hizmet İhracı İadelerinde Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya onaylı fotokopisi Hizmet nedeniyle yüklenilen KDV listesi İndirilecek KDV listesi (İhracatın gerçekleştiği dönem) Döviz Alım Belgesi aslı veya onaylı örneği ve Teyidi

13 İadede karşılaşılan sorunlar
Beyan ve iadenin talep dönemi Serbest Bölgelere yapılan hizmet ihracı

14 Bavul Ticareti İadelerinde Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi (İhraç kayıtlı satışta nakden iade yok) Gümrükçe Onaylı Özel Fatura Aslı veya Onaylı Fotokopisi İhraç edilen malın bünyesine giren (yüklenilen) KDV listesi İndirilecek KDV listesi (İhracatın gerçekleştiği dönem) Döviz Alım Belgesi ve Teyidi İstisna veya İzin Belgesi (61 Nolu KDV GT)

15 Yolcu Beraberi Eşya İhracı İadelerinde Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya onaylı fotokopisi İhraç edilen malın bünyesine giren(yüklenilen) KDV listesi İndirilecek KDV listesi (İhracatın gerçekleştiği dönem) İadenin Yetki Belgeli aracı Firma Tarafından Yapılması Halinde Bu Firmaların Gönderdiği İcmallerin Fotokopisi Aracı firmaların kaşesi ve yetkililerinin imzasını taşıyan liste

16 Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetleri ile ilgili teslim ve hizmetlere ilişkin istisnada İade İçin Aranılan Belgeler İade Talep Formu Kendi ülkesinde vergi mükellefiyetini gösteren "vergi mükellefiyeti" belgesi Yapılan harcamalara ilişkin VUK. Hükümlerine göre düzenlenmiş fatura vb. belge asılları veya onaylı suretleri Taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde sürücüye ait pasaportun noter onaylı fotokopisi Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak TIR karnesinin Türkiye'ye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının veya transit beyannamesinin onaylı örneği Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname" belgesi

17 Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların fuar,panayır ve sergilere katılma faaliyetleri ile ilgili teslim ve hizmetlere ilişkin istisnada iade için aranılan belgeler İade Talep Formu Kendi ülkesinde vergi mükellefiyetini gösteren "vergi mükellefiyeti" belgesi Yapılan harcamalara ilişkin VUK. Hükümlerine göre düzenlenmiş fatura vb. belge asılları veya onaylı suretleri Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname" belgesi

18 İhraç Kayıtlı Teslimlerde İade İçin Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Gümrük Beyannamesi veya Gümrük Beyannamesi Listesi İndirilecek KDV listesi (İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği dönem) İhraç kaydıyla satışlara ilişkin onaylı fatura fotokopisi veya liste Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu

19 İadede karşılaşılan sorunlar
Faturalar ile gümrük beyannamelerinin uyumu Nihai Ürün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu

20 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Teslimler Nedeniyle İadelerde Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi İhracatçı tarafından şerh düşülen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin fotokopisi İndirilecek KDV listesi (İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği dönem) Malların süresi içinde ihraç edildiğine ilişkin YMM Raporu Gümrük Beyannamesi veya Gümrük Bey.Listesi

21 11. Maddeye İlişkin Ortak Sorunlar
Yüklenilen KDV Tablosu ve İndirilecek KDV listeleri Genel giderler ile ATİK’ lerden pay verilmesi İade alınabilecek azami tutar Mal ve hizmet ihracının beyanı

22 13. MADDE ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA
Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna gibi çeşitli istisnalara ilişkin hükümler yer almaktadır.

23 Araçlara İlişkin istisnada İade İçin Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Alış ve Satış Faturalarının fotokopileri veya firma yetkililerince onaylı listesi Alıcıların bağlı olduğu vergi dairelerinden alınıp satıcılara verecekleri istisna talep belgesi

24 İadede karşılaşılan sorunlar
Yurt dışından kiralanan hava araçları Araçlara ait aksam ve parçalar

25 Liman ve Hava Meydanlarında Verilen Hizmetlere İlişkin İstisnada İade İçin Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Alış ve Satış Faturalarının fotokopileri veya firma yetkililerince onaylı listesi Yüklenilen KDV listesi İndirilecek KDV listesi

26 Altın, Gümüş, Platin ile ilgili Arama, İşletme Zenginleştirme,Rafinaj ve Petrol Arama Faaliyetleri istisnasında İade İçin Aranılan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Alış ve Satış Faturalarının fotokopileri veya firma yetkililerince onaylı listesi Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan onaylı liste (93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği eki belgeler) İndirilecek KDV listesi Yüklenilen KDV listesi

27 İadede karşılaşılan sorunlar
Petrol arama faaliyeti kapsamı 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ekinde yer alan Ek:1 yazısı

28 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizat Teslimlerine İlişkin İstisnada İade İçin Aranılan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Teşvik Belgesi ve eki onaylı Global Liste İndirilecek KDV listesi Yüklenilen KDV listesi Alıcıya ait faaliyet belgesi (87 GT, 2 Nolu KDV Sirküleri) Alış ve satış faturalarının (İmalatçılarda sadece satış faturalarının) fotokopileri veya bu faturaların dökümünü gösteren bir liste Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizat İstisna Bildirim Formu (69 GT)

29 İadede karşılaşılan sorunlar
Kısım kısım mal teslimi KOBİ teşvik belgesi Global listelerin revize edilmesi Global listeye alonj eklenmesi Beyan dönemi

30 Liman ve Hava Meydanlarının inşası ve yenilenmesine ilişkin istisnada İade İçin Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Vergi Dairesinden alınan İstisna Belgesi (93.GT) İstisna kapsamında düzenlenecek satış faturalarının yetkili kişilerce onaylı listesi İndirilecek KDV listesi Yüklenilen KDV listesi Alt firmalara devredilen işlerde sözleşme örneği

31 Ulusal Güvenlik Yatırım ve Harcamalar İstisnasında İade İçin Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi İstisna kapsamında düzenlenecek satış faturalarının yetkili kişilerce onaylı listesi -Mal ve hizmet alışına ilişkin resmi kurumdan alınacak onaylı şerhli liste -Ulusal güvenlik kuruluşundan alınacak istisna yazısı -Yurtdışında yerleşik firma adına düzenlenen ulusal güvenlik kuruluş yazısı İndirilecek KDV listesi Yüklenilen KDV listesi

32 14. MADDE TAŞIMACILIK İSTİSNASI
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14’üncü maddesi ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan deniz, hava, kara veya demiryolu taşımacılık işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

33 Taşımacılık İstisnasında İade İçin Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi İndirilecek KDV listesi Yüklenilen KDV listesi Uluslararası taşımacılığa ait belge(TIR karnesindeki bilgileri içeren Liste) Kara Taşımacılığında: TIR Karnesi, Kara Manifestosu, Triptik Belgesi, Transit Gümrük Beyannamesi Demiryolu Taşımacılığında: CIM Belgesi veya Remiz Bülteni Deniz ve Hava Yolu Taşımacılıklarında: Transit Belgesi, Yabancı taşımacılık firmaları için taahhütname Uluslararası taşımacılık faturaları Taşımacılık Yapılan Araçlar Listesi (Kiralık araç varsa sözleşme)

34 İadede karşılaşılan sorunlar
Taşıma işinin organizasyon dahilinde yapılması C-2 yetki belgeli firmalara araç kiralama İade talep dönemi

35 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimlerinde İade İçin Aranılan Belgeler
11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu"nun bir örneği İstisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya listesi ile istisna kapsamında teslim edilen malların alış faturalarının fotokopisi veya listesi İstisna kapsamında teslim edilen malın bünyesine giren vergi miktarını gösterir tablo (Yüklenilen KDV Listesi) İstisna kapsamında teslimin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi

36 15. MADDE DİPLOMATİK İSTİSNA
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15’inci maddesinde iki grup istisna yer almaktadır. 1- Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, 2- Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. 

37 Diplomatik İstisnada İade İçin Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi İndirilecek KDV listesi Satış Faturaları -Konsolosluk ve diplomatik temsilciliklerin resmi alımlarında Dışişleri Bakanlığından Alınan İstisna Belgesi -Yabancı misyon personeline ait KDV muafiyet kartı Yüklenilen KDV listesi

38 Uluslararası Kuruluşlara Tanınan İstisnada İade İçin Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi İndirilecek KDV listesi Satış Faturaları Uluslararası kuruluşun yazısı ve ekleri Yüklenilen KDV listesi

39 İndirimli Orana Tabi İşlemler Aylık İadede Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgeler ile aynı dönemde yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait olmak üzere; indirilecek KDV listesi, indirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları ve yüklenilen KDV tablosu Doğalgaz/elektrik faturasının iadeyi talep eden firma yetkililerince aslına uygunluğunun kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanmış fotokopisi

40 İndirimli Orana Tabi İşlemler Yıllık İadede Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Satış Faturası Fotokopisi veya Onaylı Şerhli Liste (Aylık olarak) Alış faturalarının listesi (Aylık olarak) Yıllık İade Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Tablo

41 İndirimli Orana Tabi İşlemler Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesinde Aranılan Belgeler
İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Satış Faturası Fotokopisi veya Onaylı Şerhli Liste (Aylık olarak) Alış faturalarının listesi (Aylık olarak) Yıllık İade Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Tablo Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (bu tabloda yılı içinde mahsup edilemeyen tutar da tek satır olarak gösterilecektir) İadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibariyle devreden KDV tutarlarını gösteren tablo

42 İadede karşılaşılan sorunlar
İndirimli orana tabi olmayan yüklenimler İade hesaplama tablosunun düzenlenmesi Yılı içerisinde mahsuben iadesi gerçekleştirilemeyen tutarlar İmalat sektöründe randıman hesabı Ana faaliyet konusu binek otomobillerin kiralanması olan firmalar İndirimli orana tabi malların ihracat veya ihraç kayıtlı teslimi Nakden iadeler için ayrı rapor düzenlenmesi 150 m² nin altındaki konut teslimleri Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri


"GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları