Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü 2010 ARALIK

2 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
SUNUM PLANI 1- BAŞKANLIK ONAYINA GELEN KDV İADE DOSYALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİLER 2- KDV İADE SÜRECİ 3- İADE DOSYALARINDA SIKLIKLA RASTLANILAN EKSİKLİKLER 4- DEĞERLENDİRME 2/13

3 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
1-) BAŞKANLIK ONAYINA GELEN KDV İADE DOSYALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİLER/ 1 Tablo -1 3/13

4 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
1-) BAŞKANLIK ONAYINA GELEN KDV İADE DOSYALARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİLER/ 2 TABLO ( ) ONAYLANMADAN GERİ GÖNDERİLEN DOSYA(***) DÜZELTİLEREK ONAYA GELEN DOSYA HENÜZ ONAYA GELMEYEN DOSYA(**) RED EDİLEN TUTAR ADET 87 59 28 20 (*) TUTAR 15,834,015.00 12,437,375.75 2,994,099.00 ,25 2009 Yılında aynı dönemde onaylanmadan iade edilen dosya sayısı 67’ dir. (*) Reddedilen tutarlara ait dosya sayısı olup, 14 adeti düzeltilerek onaylanan , 6 adet dosya ise henüz onaya gelmeyen dosya sayısı içinde yer almaktadır. (**) İncelemeye sevk edilen 2 dosya; TL tutarındaki iade dosyası dahildir. (***) Bu dönemde onaylanmadan geri gönderilen dosya sayısı ; toplam dosya sayısının %7,1’ i olarak gerçekleşmiştir. 4/13

5 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
2- KDV İADE SÜRECİ/1 --VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ -KDVİRA –KDV İadesi Kontrol Raporları -Kontrol Formları --DİĞER VERGİLER VE VERGİ ANLAŞMALARI UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ (Belli Tutarı aşan iade dosyalarının onayı) -Onaylama -Varsa eksikliğin yazılı olarak Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirilmesi, -3568 ve 3065 sayılı Kanunun ilgili Genel Tebliğ hükümleri esas alınarak; İadesi Gereken Tutarın hesaplanması yönünden Şekil, Usul ve esas yönünden açıklamaların değerlendirilmesi. -Başkanlığımıza onaya gelen dosyaların vergi dairelerine onaylanarak geri dönme ortalama süresi 2009 yılında ; 4.66 gün, yılında ise gün olarak gerçekleşmiştir. 5/13

6 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
II- KDV İADE SÜRECİ/2 KDV iade Raporlarının işleme koyulması sırasında elektronik ortamda yer alan veriler üzerinden KDV iadesi Kontrol Raporu alınmaktadır. Sisteme internet üzerinden gönderilen listeler: İndirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV Listesi Satış faturaları Listesi Gümrük çıkış beyannameleri listesidir. KDV iadesi Kontrol Raporunda – ihracatçılar için- genel esas ve özel esas kontrolleri yapılmaktadır. Genel esas kontrollerinde, KDV beyannamesindeki verilerin, önceki beyanlar ve internet üzerinden verilen listeler ile kıyaslanarak kontrolü ile YMM’nin tasdik sözleşmesi ve tedbirli olup-olmadığı kontrolü yapılmaktadır. (19 adet Genel esas segmenti vardır.) Özel esas kontrollerinde ise daha çok sahte belge düzenleme ve kullanma ile ilgili tespitler sorgulanmaktadır. 15 kontrol seçeneği bulunmaktadır. 6/13

7 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
II- KDV İADE SÜRECİ/3 KDV iadesi kontrol raporu ile, * İstisna olarak beyan edilen tutar ile gümrük çıkış beyannamesi ve ihraç fatura listesi toplamının uyumlu olup-olmadığı,  * Yüklenilen KDV listesinde yer alan faturaların önceki dönemde yüklenim listesinde yer alıp iadeye konu edilip edilmediği,  * İade talep eden mükellef veya mal alışı yaptığı mükellef hakkında sahte belge kullanma veya düzenleme Raporu bulunup bulunmadığı, bu fiiller nedeniyle incelemeye sevk edilip-edilmediği veya 84 numaralı KDV tebliğinde belirtilen diğer olumsuz tespitlerin olup-olmadığı,  * İkinci alt mükellefin beyan kontrolü yapılarak, olumsuzluk tespit edildiğinde iade işlemi gerçekleşmemekte, mükellef ile irtibata geçilerek olumsuzluklar düzeltilmektedir. Alış yapılan mükellefin sahte fatura kullandığının tespit edilmesi halinde ise müteselsil sorumluluk hükümleri çerçevesinde ödeme belgesinin ibrazı istenmekte, ödeme belgesi ibraz edilmediğinde iade talep eden mükellef faturada yer alan KDV ile sınırlı olmak üzere müteselsil sorumlu tutulmaktadır. 7/13

8 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
II- KDV İADE SÜRECİ/4 Haklarında SMİYB kullandığı veya düzenlediği konusunda Rapor veya tespit bulunanlar ile alış yaptığı mükellefler veya daha alt aşamada bu tespitlerin bulunması halinde KDV iadesi işleminde aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır: Haklarında sahte belge düzenlendiği konusunda tespit ve rapor bulunanlar: İade talepleri tespit veya rapor bulunan dönemler için vergi inceleme Raporuna göre, diğer dönemler için dört kat teminat karşılığında yerine getirilmektedir. Haklarında SMİYB kullandığı konusunda tespit veya rapor bulunanlar: Tespite ait alışa isabet eden kısma dört kat teminat gösterilmesi veya bu kısmın iade talebinden çıkarılması ile yerine getirilmektedir. 8/13

9 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
3) İADE DOSYALARINDA SIKLIKLA RASTLANILAN EKSİKLİKLER/1 1- Kapasite Raporu özetinin Raporlara alınmaması, 2- İmalatçılarda üretim analizi yapılmaması, 3- İhracatçının aynı zamanda imalatçı olduğu durumlarda; ihraç edilen ürünün tamamının firmanın kendi imalatı olup-olmadığı konusunda açıklama yapılmamış olması, mamul olarak alınıp ihraç edilen ürünün imalatı ile ilgili bilgi verilmemesi, 4- İhracatçının tedarikçi olduğu durumlarda; imalatçının kim olduğu, malı üretebilecek kapasiteye sahip olup olmadığı, imalatçıda veya bir altında karşıt inceleme yapıldığına ve karşıt incelemenin safhalarına raporda yer verilmemiş olması, 5- İmalatçı karşıt inceleme tutanaklarında; sanayi odası sicil kaydı bilgilerinin bulunmaması, 9/13

10 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
2) İADE DOSYALARINDA SIKLIKLA RASTLANILAN EKSİKLİKLER/2 6- Sanayi sicil belgesi vizesinin yapılmamış olması; Raporlara süresi dolmuş sanayi sicil belgelerinin eklenmesi, Raporlarda sanayi sicil belgesi ile ilgili eski bilgilerin alınması, 7- Yüklenilen KDV listelerinde önceki dönemden devreden KDV tutarından fazla önceki aylara ait fatura bulunması, 8- İhraç kayıtlı satışta, ihraç kayıtlı satışa konu malın aynı isimle indirim listesinde yer alması durumunda ihraç kaydı ile teslim edilen malın tamamının firmanın üretimi olup-olmadığı konusunda Raporda açıklama yapılmaması, 9- Kapasite Raporuna göre üretilebilecek ürünler ile ihraç edilen ürünlerin cins olarak uyuşmaması ve bu konuda YMM KDV iadesi tasdik Raporunda açıklama yapılmaması, 10- Müteselsil sorumluluk kapsamında ödeme belgesi ibrazında tevsik edici belge olarak 84 numaralı KDV Genel Tebliğine uygun belge ibraz edilmemesi, 10/13

11 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
2) İADE DOSYALARINDA SIKLIKLA RASTLANILAN EKSİKLİKLER/3 11- İhracat ile ilgili KDV iadesi Tasdik Raporlarında 3568 sayılı yasanın 34 numaralı tebliği gereğince DAB ile ilgili açıklama yapılmamış olması, 12- İndirimli orandan kaynaklanan KDV iade taleplerinde 150 m² altı konut teslimlerinde; - Daire satış bedellerinin bariz bir şekilde düşük olması, - Aynı anda birden çok inşaat yürütülmesi durumunda, bitmeyen inşaatlara bu döneme ait indirilecek KDV’den pay verilmemesi, - Aynı anda birden çok inşaat olması, devam eden inşaatların da olduğu beyanlardan anlaşılmasına rağmen Raporda yapılan iş ile ilgili net açıklamalara yer verilmemiş olması, yüklenilen KDV’lerin paylaşımı hakkında bilgi verilmemesi, - Konutlara monte edilen ankastre ürünlere ait KDV’nin iadesinin talep edilmesi, 11/13

12 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
2) İADE DOSYALARINDA SIKLIKLA RASTLANILAN EKSİKLİKLER/4 13- İndirimli oranda KDV iadesinde; devam etmekte olan inşaatlara ait KDV’nin iadesinin talep edilmesi, 14- İndirimli oranda KDV iadesinde; teslim bedelinin %18’ini aşan tutarda yüklenilen KDV hesaplanması, 15- Özellikle Uluslararası taşımacılık istisnasından kaynaklanan KDV iade taleplerinde; işin hacmine uygun olmayan motorin faturası kullanılması, 12/13

13 KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ
4- DEĞERLENDİRME Katma değer vergisi iadesi uygulamasının daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabilmesi için yukarıda bahsedilen mevzuatın amir hükümlerine idare, mükellef ve meslek mensuplarınca dikkat edilmesi gerekmektedir. TEŞEKKÜR EDERİZ


"KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları