Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATRAH ARTIRIMI YAKUP CEYLAN MUHTASAR BEYANNAMELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATRAH ARTIRIMI YAKUP CEYLAN MUHTASAR BEYANNAMELER."— Sunum transkripti:

1 MATRAH ARTIRIMI YAKUP CEYLAN MUHTASAR BEYANNAMELER

2 • Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Tevkifatlar ve Muhtasar Beyannameler Yönünden Artırım • (G.V.K 94) • Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden Tevkifatlar ve Muhtasar Beyannameler Yönünden Artırım • (K.V.K. 15 ve 30)

3 G.V.K 94 GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN TEVKİFATLAR VE MUHTASAR BEYANNAMELER YÖNÜNDEN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

4 MUHTASAR BEYANNAMELERDE MATRAH ARTIRIMI • MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMİŞSE • MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMEMİŞSE

5 MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMİŞSE ARTIRIM Muhtasar beyannamelerde yer alan ödemelerin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden gelir(stopaj) vergisinin türüne göre yıllar itibariyle belirlenen oranlar esas alınarak hesaplanan gelir(stopaj) vergisinin kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı kabul etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır.

6 MUHTASAR BEYANNAMELERİN VERİLMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM Yıllar Ödemenin Türü Yasal Dayanak Artırım Oranı(%) ______ ___________________ _____________ _______________ 2006 Ücret-Serbest Meslek- 94/1-1, 94/1-2 5 Kiralama 94/1-5 2007 « « « « « « 4 2008 « « « « « « 3 2009 « « « « « « 2 2006-2009 Yıllara Sari İnşaat ve 94/1-3 1 Onarım İşleri 2006-2009 Zirai Mahsul Alımları 94/1-11 1 2006-2009 Esnaf Muaflığından 94/1-13 2 Yararlananlardan Alınan Mallar

7 MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMEMİŞSE

8 ÜCRET ÖDEMELERİ YÖNÜNDEN MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMEMİŞ VEYA EKSİK VERİLMİŞSE EN AZ BİR DÖNEM BEYANNAME VERİLMİŞSE • Beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar ortalaması alınmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık ücretler üzerinden gelir(stopaj) vergisi matrahı bulunur ve bu tutar üzerinden belirlenen oranlarda vergi hesaplanır. BEYANNAME VERİLMEMİŞSE • Kanunun yayımlandığı tarihten Önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi, • İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde, kanunun yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olmak şartıyla, izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi, • Aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde en az iki işçi çalıştırdığı kabul edilerek ilgili yılın son vergilendirme döneminde on altı yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınacaktır.

9 MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMEMİŞ VEYA VERİLMİŞ OLMAKLA BERABER ÖDEME TÜRÜNÜN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM G.V.K. 94/1-2 Serbest Meslek İşleri Nedeniyle Yapılan Ödemeler G.V.K. 94/1-5 Kiralama nedeniyle yapılan ödemeler  Bilanço esasına göre defter tutan GV mükellefleri için belirlenmiş asgari GV matrah tutarının %50 ‘ si esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden % 15 vergi hesaplanacaktır.  İlgili yıllar için beyana tabi geliri sadece GMSİ ‘ dan oluşan GV mükellefleri için belirlenen asgari GV matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir(st) veya kurumlar(st) vergisi matrahı üzerinden %15 vergi hesaplanacaktır.

10 MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMEMİŞ VEYA VERİLMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE ÖDEME TÜRÜNÜN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM G.V.K.94/1-3 Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşleri Nedeniyle Yapılan Ödemeler G.V.K.94/1-11 Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller nedeniyle yapılan ödemeler  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari GV matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir(stopaj) veya kurum(stopaj) vergisi matrahı üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacaktır.  Yukarıda belirtilen asgari GV matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir(stopaj) veya kurum(stopaj) vergisi matrahı üzerinden %2 vergi hesaplanacaktır.

11 MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMEMİŞ VEYA VERİLMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE ÖDEME TÜRÜNÜN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM GVK 94/1-13 Esnaf Muaflığından Yararlananlarda n Mal ve Hizmet Alımları Nedeniyle Yapılan Ödemeler  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari GV matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir(stopaj) veya kurum(stopaj) vergisi matrahı üzerinden % 5 oranında vergi hesaplanacaktır.

12 BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BELİRLENMİŞ ASGARİ GV MATRAH TUTARININ %50 ‘si ve ASGARİ GMSİ TUTARI GV MATRAH TUTARININ %50’Sİ Yıllar Tutar 2006 4775 2007 5160 2008 5610 2009 6115 ASGARİ GMSİ TUTARI Yıllar Tutar 2006 1.910 2007 2.064 2008 2.244 2009 2.446

13 GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR • Gelir(Stopaj) Vergisi Artırımında bulunulması durumunda ayrıca GV veya KV matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmaz • Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle) bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur. • Bu madde hükmüne göre artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

14 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN TEVKİFATLAR VE MUHTASAR BEYANNAMELER YÖNÜNDEN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 15/1-(a), 15/1-(b) ve 30/1-(b) maddeleri gereğince yapılan kesintiler nedeniyle verilen muhtasar beyannameler matrah ve vergi artırımından yararlanacaktır.

15 MUHTASAR BEYANNAMELER • MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMİŞSE • MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMEMİŞSE

16 MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMİŞSE ARTIRIM Kurumlar Vergisi Kanunun ilgili maddeleri gereğince verilen muhtasar beyannamelerde, söz konusu ödemelerin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden ilgili yıllara ilişkin belirlenen oranlarda artırılması gerekmektedir.

17 MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMİŞ SE MATRAH ARTIRIMI Yıllar Ödemenin Türü Yasal Dayanak Artırım Oranı(%) _______ ___________________ ____________ ________________ 2006 Koop. Ait taşınmazların 15/1-(b) 5 kiralanması 2007 « « « « « 4 2008 « « « « « 3 2009 « « « « « 2 2006-2009 Yıllara Sari İnşaat 15/1-(a) 1 ve onarım işi yapanlara hak ediş ödemeleri 2006-2009 Yıllara sari inşaat ve onarım işi nedeniyle dar mükellef kurumlara yapılan hak ediş ödemeleri 30/1-(a) 1

18 MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMEMİŞ VEYA ARTIRILMASI İSTENEN ÖDEME TÜRÜNÜN BEYANNAMEDE BULUNMAMASI HALİNDE ARTIRIM • K.V.K. ‘nun 15 /1- (a) maddesinde yer alan yılara sari inşaat ve onarım işi nedeniyle kurumlara ödenen hak ediş ödemelerinden kesinti yapılıp muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekir. Bu mecburiyete uymamış mükellefler tarafından matrah artırımında bulunulması halinde, ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin asgari GV matrah tutarı esas alınarak %3 vergi hesaplanacaktır. • K.V.K. ‘nun 15/1-(b) maddesinde kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden %20 kesinti yapılıp muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekir. Bu mecburiyete uymamış mükellefler tarafından artırımda bulunmaları halinde, ilgili yıllar için beyana tabi geliri sadece GMSİ olan GV mükellefleri için belirlenen asgari GV matrah tutarı üzerinden %15 vergi hesaplanacaktır.

19 MUHTASAR BEYANNAMELER VERİLMEMİŞ VEYA ARTIRILMASI İSTENEN ÖDEME TÜRÜNÜN BEYANNAMEDE BULUNMAMASI HALİNDE ARTIRIM • K.V.K 30/1-(a) maddesi gereğince yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan dar mükellef kurumlara yapılan hak ediş ödemelerinden %3 kesinti yapılıp muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekir. Bu mecburiyete uymayan mükelleflerin matrah ve vergi artırımında bulunmaları halinde, ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari GV matrahı esas alınarak belirlenen matrah üzerinden %3 vergi hesaplanacaktır.

20 BİLANÇO ESASINA TABİ MüKELLEFLERİN ASGARİ GELİR VERGİSİ MATRAHI İLE GELİRİ SADECE GMSİ OLANLARIN ASGARİ GMSİ MATRAHLARI Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin asgari GV matrahı Yıllar Tutar 2006 9.550 2007 10.320 2008 11.220 2009 12.230 Beyana Tabi Geliri Sadece GMSİ olan mükelleflerin asgari GV matrah tutarları Yıllar Tutar 2006 1.910 2007 2.064 2008 2.244 2009 2.446

21 İLGİNİLHH İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER YAKUP CEYLAN


"MATRAH ARTIRIMI YAKUP CEYLAN MUHTASAR BEYANNAMELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları