Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders 2 Kaynak:Medya Dünyası, E. Özgür Gönenç Toplumdan Medyaya –bir gündem çalı ş ması- S. Hakan Yılmaz Toplumsal varoluşun kaynağı iletişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders 2 Kaynak:Medya Dünyası, E. Özgür Gönenç Toplumdan Medyaya –bir gündem çalı ş ması- S. Hakan Yılmaz Toplumsal varoluşun kaynağı iletişim."— Sunum transkripti:

1 Ders 2 Kaynak:Medya Dünyası, E. Özgür Gönenç Toplumdan Medyaya –bir gündem çalı ş ması- S. Hakan Yılmaz Toplumsal varoluşun kaynağı iletişim

2 Farklı akımların katkıları iç içe geçmekte, her birinin altı çizilmi ş, büyük geleneklerin önemli ö ğ eleri, tarihsel bir bakı ş açısına ba ğ lı kalarak kuramların geli ş imini ve yaratıcılarının ba ğ lanımları ortaya koyulmaktadır.

3 19. ve 20. yüzyılın dönemecinde olgu ender olarak ileti ş im olarak adlandırılmaktadır.

4 İLETİŞİM İ leti ş im geni ş kapsamlıdır. Yalnızca insanlara özgü de ğ ildir, tüm canlılar için geçerlidir. İ leti ş im insanların do ğ asında bulunmaktadır.

5 İnsanlar için iletişim nedir? İ nsanlar için ileti ş im yalnızca gazete okumak, radyo dinlemek, televizyon izlemek de ğ ildir. İ nsanlar do ğ dukları andan itibaren ölünceye kadar, geni ş bir ileti ş im a ğ ı içinde ya ş amaktadır. İ leti ş im, bilgilendirici ve yönlendiricidir.

6 Sa ğ lıklı toplumlar yaratmanın en etkili aracı ve yöntemi ileti ş imdir. İ leti ş imsiz toplumlar kendi içine dönük, yeniliklere, ça ğ da ş lı ğ a kapalı, bilgisiz, yorum yapma ve dü ş ündü ğ ünü ifade etme gücünden yoksun insanlardan olu ş ur. İ leti ş im kavramı insanla özde ş tir.

7 İletişimin alanları nelerdir? Bireysel ileti ş im Kitlesel ileti ş im Siyasal ileti ş im Toplumsal ya ş ama ili ş kin ileti ş im Ses ve görüntüye dayalı ileti ş im Yazılı ve i ş arete dayalı ileti ş im Elektronik ileti ş im

8 Toplumsal yaşam iletişim ilişkisi nedir? E ğ itimden sa ğ lı ğ a, kentsel ya ş amdan i ş ya ş amına, ekonomiye, insanların hak ve özgürlüklerine, yasalarla olan ili ş kilerine kadar yayılan çok geni ş bir yelpazededir.

9 İletişimle ilgili Tanımlar Sözlük tanımı; genellikle dil aracılı ğ ıyla haberle ş me, ili ş ki kurma, bir konu ş macıyla bir dinleyici arasındaki sözlü alı ş veri ş Di ğ er bir tanım; Duygu dü ş ünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla ba ş kalarına aktarılması. Telefon, telgraf, televizyon, bilgisayar, radyo gibi araçlardan yararlanılarak yürütülen bilgi alı ş veri ş i, bildiri ş im, haberle ş me.

10 İletişimle ilgili bilimsel tanımlar Dü ş üncenin sözel olarak (konu ş ma) ile kar ş ılıklı takası İ ki ki ş inin birbirlerini anlaması, insanın kendisini kar ş ısındakine anlatabilmesi…. Kayna ğ ı kar ş ı taraftakini etkilemeyi amaçlayan geçi ş süreci Güç (iktidar) kayna ğ ı olarak kullanılan mekanizma

11 İletişimin toplumsal boyutu Toplum bilincini geli ş tirir. Toplumsal düzenin kurulmasına, korunmasına ve geni ş letilmesine katkıda bulunur. İ leti ş imsiz bir toplum, düzensiz, disiplinsiz ba ş ıbo ş insan toplulukları haline dönü ş ür.

12 Sosyolojik olarak tekdüze bir toplumdan söz etmek mümkün de ğ ildir. Çe ş itli katmanlar halinde farklı sınıflar bulunmaktadır toplumda. İ leti ş im sürecinin, bilinçli ve toplumun her katmanına yarar sa ğ layacak biçimde i ş letmek, ileti ş im araçlarını do ğ ru, yansız ve e ş it olarak kullanıp yaygınla ş tırmak, iletilen mesajları iyi ve do ğ ru seçmek gerekmektedir.

13 İletişim araçları Elektri ğ in bulunmasıyla ileti ş im araçları geli ş mi ş tir. Telgraf Foto ğ raf Telefon Radyo Televizyon Sinema Bilgisayar

14 İletişimin işlevi İ leti ş imin i ş levleri ile ilgili en popüler sınıflandırma Unesco komisyonunca hazırlanan ve Mc Bride raporu olarak bilinen çalı ş madır. Raporda 8 i ş levden söz edilmektedir. 1-Haber ve bilgi alma i ş levi 2-Toplumsalla ş tırma i ş levi 3-Güdüleme i ş levi 4-Tartı ş ma ortamı hazırlama i ş levi

15 5-E ğ itim i ş levi 6-Kültürün geli ş mesine katkı i ş levi 7-E ğ lendirme i ş levi 8-Bütünle ş tirme i ş levi

16 İletişim ve İnsan -Toplumdan Medyaya- Toplumsal üretim süreçleri sadece insanın ve insanların do ğ ayı de ğ i ş tirmesini, do ğ adan yola çıkarak yeni formlara ula ş masını, yeni bir hayat kurarken üretmeyi kapsamaz. Bu süreç aynı zamanda anlamayı, ortak de ğ erler üretmeyi, kar ş ılıklı diyalo ğ u, ortak simgeler, anlamlar, kavramlar üretmeyi, alet yapma bilgi ve becerisini de kapsar. Toplumsal olanın içinde ileti ş imsel olanı, kar ş ılıklı dü ş ünsel, dilsel, kavramsal alı ş veri ş leri de kapsar. İ leti ş im, insanın en temel özelli ğ i olan toplumsallı ğ ın bir ürünüdür.

17 İ leti ş im ve Kültür İ leti ş im ve Dil

18 İletişim süreci ve Unsuru Kaynak—Mesaj---Kanal—Hedef Kitle Gönderici Ortam Alıcı Kodlama—Mekanik ve Semantik Gürültü---Kod Açımlama Feedback (Beslem Yankı)

19 İletişim Kavramına Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar 2 farklı yakla ş ım kar ş ımıza çıkmaktadır. 1- Tutucu 2- De ğ i ş meci

20 Tutucu yaklaşımlar İ leti ş imi, iletilerin aktarılması/gönderilmesi/yayılması olarak görmektedirler. Bu kuramı savunanlar, ileti göndericilerin ve alıcıları nasıl kodladı ğ ı ve kodu çözümledi ğ i ve göndericilerin ileti ş im araçlarını nasıl kullandı ğ ı üzerinde durmaktadırlar. Temel kavramlar: Etkinlik ve do ğ ruluk İ leti ş im: Bir tarafın, öteki tarafın davranı ş ını istenen yönde etkileme veya de ğ i ş tirme sürecidir. Beklenen etki ortaya çıkmazsa, farklıysa ya da az ise bu ileti ş im ba ş arısızlık olarak nitelendirilir. Ba ş arısızlı ğ ın nedenleri ise gönderici/ileti/alıcı sürecinde aranır.

21 Değişimci iletişimci yaklaşımları İ leti ş im insan etkinliklerinin tamamlayıcı bir parçasıdır. Nerede bir insan etkinli ğ i var ise, orada ileti ş im vardır. İ leti ş im insan ili ş kilerinin bir zorunlulu ğ u, ayrıcalı ğ ı ve önceli ğ idir. İ leti ş im kısaca ileti alı ş veri ş i ise de ileti, malların üretimi ve da ğ ıtımı, paranın dola ş ımı, pazar ili ş kileri aynı zamanda dü ş üncenin ve deneyimin üretimi, da ğ ıtımı ve alı ş veri ş i, ileti ş im demektir. İ leti ş im toplumsal bir olgudur bu sebeple de ileti ş im kavramını toplumsal, ekonomik, siyasal ve tarihsel ko ş ullar içinde anlamaya çalı ş mak gerekmektedir.

22 İletişimin Toplumsal İşlevleri Habercilik Toplumsalla ş tırma Motivasyon Tartı ş ma ve diyalog E ğ itim Kültürel geli ş tirme E ğ lence Bütünle ş tirme

23 Haber Haber günümüzde toplumsal hayatın ş ekillenmesinde en çok ihtiyaç duyulan üretim biçimidir.Haber içinde bilgi, hayata ili ş kin verileri, olguları, görü ş ve mesajları ta ş ır. Bu enformatik bilgiler bireyden kurumlara, kurumlardan ulusal ve uluslar arası siyasal sistemlere kadar gündelik hayatla ilgili ileriye do ğ ru kısa ve uzun vadeli kararların alınmasında yardımcı olmaktadır. Tarihsel bilinci olu ş turur(depolanma yoluyla). Haber ve habere yönelik her türlü faaliyet toplumsal ileti ş imin en önemli alanını olu ş turur.

24 Toplumsallaştırma İ nsanın ruhsal ve toplumsal gereksinimleri bedensel ve biyolojik gereksinimleri kadar önemlidir. İ nsan bedensel, ruhsal ve toplumsal bir varlıktır. Ya ş amını sa ğ lıklı sürdürebilmesi için bu bütünlü ğ ün tüm gereksinimlerinin doyurulması gerekmektedir. Toplumsal birle ş meyi ve kamusal ya ş ama etkin bir biçimde katılma için zorunlu olan bilinçlenmeyi kolayla ş tıracak ortak bir bilgi ve dü ş ünce fonu olu ş turacak ileti ş im süreçlerinin olu ş up hayata geçirilmesi gerekmektedir. Toplumsal ileti ş im en önemli i ş levlerinden biri bu sürecin kurgulanmasıdır.

25 Motivasyon Toplumsal motivasyon ortak amaçlar do ğ rultusunda bireylerin bir araya gelmesinden geçmektedir. Bu ortak dilin yanı sıra ço ğ u zaman metne geçirilmemi ş bir toplumsal sözle ş menin varlı ğ ı sa ğ lar. İ leti ş imin bir ba ş ka toplumsal i ş levi de her toplumun o andaki amaçları ve ula ş aca ğ ı son hedefi izlemek; ki ş isel tercih ve özlemleri yüceltmek; bireysel ve toplu etkinlikleri ortak amaçların gerçekle ş tirilmesi yönünde uyarmaktır.

26 Tartışma ve diyalog Demokrasinin en önemli gerekliliklerinden birisi toplumsal sorunların kamusal alanda tartı ş ılabilmesinin olanaklarının var olmasıdır. Tartı ş ma konusu olan bir sorun kar ş ısında, bu sorunla ilgilenen ki ş iler grubunun veya grupların hakim görü ş lerini, kanaatlerini ortak bir kamuoyu olarak kabul ettirebilmeleri için ise ba ş ka gruplarla temasa geçip bu görü ş lerini ve kanaatlerini açıklamaları gerekmektedir. İş te tüm bu ili ş kilerde ileti ş imin rolü çok büyüktür. Kamuoyu olu ş turan araçlar aslında ileti ş im süreci içinde bilgi aktarmaktadırlar. Bu bilgi bütün yerel, ulusal ve uluslar arası sorunlarla da kamu çıkarı ve katılımını güçlendirmek için gerekli ö ğ eleri sa ğ lamaktadır.

27 Eğitim E ğ itim dü ş üncenin belli bir sistematik çerçevesinde geli ş tirilmesidir. Bu geli ş im sürecinin en önemli unsuru ise bilgi, beceri aktarımının yanı sıra belli bir disiplinin kazandırılmasına dayandırılmaktadır. Bu süreç aynı zamanda e ğ itim amaçlı bir ileti ş im sürecidir.

28 Kültürel geliştirme İ leti ş imin geçmi ş in mirasını korumak için sanatsal ve kültürel yapıtları yaymak; dü ş gücünü harekete geçirerek, estetik gereksinimleri ve yaratıcılı ğ ı uyararak kültürel ufukların geni ş lemesini sa ğ lamak gibi bir i ş levi bulunmaktadır.

29 Eğlence İ leti ş im aracılı ğ ıyla i ş aret, simge, ses ve imgeler aracılı ğ ıyla tiyatro, dans, sanat, edebiyat, müzik, spor ve oyun gibi bireysel ve toplu nitelikli yaratıcı etkinliklerin yayılmasını sa ğ lar.

30 Bütünleştirme İ leti ş im bütün ki ş i, grup ve ulusların kar ş ılıklı olarak birbirlerini tanımalarını, ötekilerin ko ş ullarını, görü ş lerini ve özlemlerini kavramalarını sa ğ lamasına neden olan mesaj ço ğ ulculu ğ una ula ş mayı kolayla ş tırır.

31 Sonuç Genel i ş levlerin yanı sıra, ileti ş im her ş eyden önce, insanın kendini bir insan olarak gerçekle ş tirmesi ve sosyal süreçlere girmesi açısından önemlidir. İ leti ş im yardımıyla insanlar zihinlerindeki kavram ve fikirleri açı ğ a vurma, onları payla ş ma ve de ğ erlendirme olana ğ ına sahip olurlar. İ nsan arasında var olan ili ş kilerin sürmesi ve yeni ili ş kilerin kurulması ileti ş im aracılı ğ ıyla olmaktadır. Ö ğ renmek, ö ğ retmek anlamak, anlatmak, etkilemek, etkilenmek, payla ş mak ve sahip olmak için ileti ş im kurarız. Yeme, içme, barınma gibi temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarımızı da ileti ş im yoluyla kar ş ılarız. Kısacası tüm insan ili ş kilerinin temelinde ileti ş im süreçleri bulunmaktadır.


"Ders 2 Kaynak:Medya Dünyası, E. Özgür Gönenç Toplumdan Medyaya –bir gündem çalı ş ması- S. Hakan Yılmaz Toplumsal varoluşun kaynağı iletişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları