Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

» Atasözünün tanımını yapmayı üstlenmek, altından kalkılması güç bir vaatte bulunmaktır. » Ne mutlu ki atasözünün bir tanımını yapmaya gerek yoktur, çünkü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "» Atasözünün tanımını yapmayı üstlenmek, altından kalkılması güç bir vaatte bulunmaktır. » Ne mutlu ki atasözünün bir tanımını yapmaya gerek yoktur, çünkü."— Sunum transkripti:

1

2 » Atasözünün tanımını yapmayı üstlenmek, altından kalkılması güç bir vaatte bulunmaktır. » Ne mutlu ki atasözünün bir tanımını yapmaya gerek yoktur, çünkü hepimiz onun ne oldu ğ unu biliyoruz. Bartlett Jere Whiting

3 » Atasözü halk arasında geçerlili ğ i olan (olmu ş ya da olacak) açık bir gerçe ğ in özlü ifadesidir. Stuart A. Gallacher » Atasözleri halk arasında geçerli olan açık gerçeklerin özlü ve geleneksel ifadeleridir. Wolfgang Mieder

4 Atasözü, do ğ u ş unu toplumlara borçlu olan, biçim ve deyi ş olarak kökenini açı ğ a vuran bir ifadedir. Kökten – do ğ rulu ğ u herkesçe kabul edilen – bir gerçe ğ i sade bir dilde, genellikle süslü, ses yinelemesiyle ve kafiyeli olarak ifade eder.

5 Masallar, efsaneler, uzun hikâyeler, fıkralar ve bilmeceler gibi çe ş itli sözlü folklor türleri arasında atasözleri en veciz olanlardır.

6 » Fakat bu en basit tür oldukları anlamına gelmez.

7 Atasözleri üzerine yapılan çok sayıda ara ş tırma, bunların toplumun gündelik meseleleri ile ilgili oldu ğ unu ortaya koymu ş tur.

8 Atasözleri, deneyimleri ve gözlemleri özetleyerek insanlara ki ş isel ili ş kiler ve sosyal meselelerde hazır yorumlar sa ğ layan bilgelik külçelerine dönü ş türür.

9 Tasavvur edilebilen her ba ğ lamda atasözleri mevcuttur ve böylece atasözleri de hayatın kendisi gibi çeli ş kilidir.

10  Belirli bir insan grubunun insanın ve dünyanın do ğ ası ile insanın bu dünyadaki hayatı hakkındaki geleneksel kavrayı ş larına “halk dü ş ünceleri” denir.

11 » Dundes, bu halk dü ş üncelerinin belirli bir folklor türü te ş kil etmeyip, daha çok farklı folklor türlerinde geni ş ölçüde vurgulandıklarını belirtmektedir. » Dundes’e göre, atasözleri, neredeyse tamamen bir ya da daha fazla halk fikrinin dı ş avurumudur.

12 » Atasözlerinin farklı toplumlarda halk tarafından benzer ifadelerle açıklanması, onların içinde do ğ dukları belirli toplumlarda aynı i ş levi görmelerinden, yani, halk dü ş üncesinin dı ş avurumu olmalarından kaynaklanmaktadır.

13 Kimi zaman atasözleri mantıksal bir dü ş ünce sistemini ortaya koymaz. Fakat, özel bir durum için belirli bir atasözü seçildi ğ i zaman bu, etkin bir ileti ş im stratejisi reçetesi olarak duruma mükemmelen uymak zorundadır.

14 » Az sayıdaki varsayımın tersine, atasözleri modern toplumda i ş levselli ğ ini yitirmi ş de ğ ildir. Bunlar, neredeyse otomatikman akla gelen önceden hazırlanmı ş sözel birimler olarak insanlara hem sözlü hem de yazılı halde hizmet ederler.

15 Atasözleri otoriterdir. Onların bildirdi ğ i gerçekler mutlaktır. Bu etkiyi atasözünün gelenekselli ğ i ve ça ğ rı ş tırdı ğ ı ki ş iye özel olmayan toplum mutabakatının a ğ ırlı ğ ı yaratır.

16 » Atasözünün biçimi, kula ğ a çok “do ğ ru” gelerek bu etkiyi peki ş tirir. Zarif bir ahenk, ses ve anlamın zekice (nükteli bir ş ekilde) yakınsaması, mantıksal ili ş kilerin özlü formülü, son derece düzenli tekrarlamalar, yapısal uyum ve benzer metaforlar genel prensipleri özetler ve kula ğ a do ğ ru gelenin gerçek olması gerekti ğ i hissini uyandırır. Bu, atasözlerinin stratejisinin etki yaratma kısmıdır. Fakat bu atasözlerinin mutlak gerçekleri ifade etti ğ i anlamına gelmez.

17

18 Atasözleri sadece öyleymi ş [mutlak gerçe ğ i ifade edermi ş ] gibi bir izlenim yaratırlar. Belirli durumlardaki fiili kullanımlarına bakıldı ğ ında, bir atasözünün birden çok anlamı ifade edebildi ğ ini, bazen bunların birbiriyle çeli ş ti ğ ini ve atasözlerinin anlamlarının, ba ğ lama göre belirlendi ğ ini görürüz.

19 Ses yinelemeleri, kâfiye ve genelleme, bir cümlenin mutlaka atasözü olmasını gerektirmez. Mieder’in örne ğ iyle: “Yıldızların oldu ğ u yerde skandallar vardır,” atasözü gibi görünebilir fakat aslında öyle de ğ ildir. İ cat edilmi ş cümle, yaygın atasözü kalıbı olan “X olan yerde Y de vardır,” ş ablonunu içermektedir ve görünü ş e göre film yıldızlarının bazı davranı ş kalıplarının genelle ş tirilmesiyle olu ş mu ş tur.

20 Fakat bu özellikler onun atasözü oldu ğ u iddiasını kanıtlamaz. Bu üretilmi ş bilgi ba ş kaları tarafından kabul edilmeli ve hakiki bir atasözü haline gelene dek kullanılmaya devam edilmelidir.

21 Nesiller geçip de artık halk arasında gerekli hallerde kullanılan belirli bir söz kalıbı uzak atalara mal edilecek denli köklü hale gelmedikçe, atasözüne benzer i ş lev yahut biçime sahip olması, onu aynı kategoriye sokmaz.

22 Sonuç olarak: * Atasözü bir durumu özetleyen, geçmi ş bir olay hakkında hüküm veren, gelecek için bir davranı ş ı ö ğ ütleyen geleneksel bir sözdür. * Bazı atasözleri bir gerçe ğ i i ş aret edebilir (dürüstlük en iyi politikadır, gibi) fakat ço ğ u atasözü metaforiktir. * Atasözleri en az bir konu ve o konu üzerine bir yorum içerirler.

23 * Atasözleri iki kelime gibi kısa cümlelerden olu ş abilirler (para konu ş ur ya da zaman uçar gibi). • Ço ğ u atasözü belirli bir kalıba uyar. • Atasözleri halk ürünleri arasında en eski olan türlerden biridir. • Atasözlerinin bilgelik dolu olması beklenir; aslında bir atasözü birçok ki ş inin tecrübesi ve bu tecrübeyi bir ki ş inin ifade etmesiyle olu ş mu ş tur.

24


"» Atasözünün tanımını yapmayı üstlenmek, altından kalkılması güç bir vaatte bulunmaktır. » Ne mutlu ki atasözünün bir tanımını yapmaya gerek yoktur, çünkü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları