Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK YÜKEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1/B NERMİN ATEŞ 12123111064.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK YÜKEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1/B NERMİN ATEŞ 12123111064."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK YÜKEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1/B NERMİN ATEŞ 12123111064

2

3 Bilgisayara ilk bakı ş ta dört temel eleman göze çarpar. Bunlar, veri giri ş ini sa ğ layan girdi üniteleri klavye ve mouse(fare), bilgilerin i ş lendi ğ i, depolandı ğ ı ve tüm di ğ er parçaların içinde toplandı ğ ı kasa ve i ş lenen bilgilerin sonucunu görmeye yarayan çıktı ünitesi monitör(ekran)'dır.

4 Bilgisayarın Temel Yapısı I DONANIM 1-Bilgisayarın Çalışması İçin Gerekli Olmazsa Olmaz Parçalar Bilgisayarın dı ş görünü ş ünü de olu ş turan kasa olarak ifade etti ğ imiz kısmı aslında bilgisayarın temel parçalarını içinde toplayan bir kutu görevi de yapmaktadır. Bu kutunun içinde bilgisayarın çalı ş ması için gerekli bir çok parça bulunmaktadır. A ş a ğ ıda adı geçen parçalar bilgisayarın vazgeçilmez parçalarıdır ve bunlardan bir tanesinin olmaması bilgisayarın tam anlamıyla kullanılamaması anlamına gelir.

5 -Anakart (Mainboard): Bilgisayarın omurgası olarak ifade edilen bu parça, bütün di ğ er parçaların birbirleriyle ba ğ latı kurmasını sa ğ layan bir yöneticilik görevi yapmaktadır. Di ğ er parçalar anakartın üzerine takılmaktadır.

6 - İş lemci (CPU): Bilgisayarın beyni olarak ifade edebilece ğ imiz, bilgisayardaki temel i ş lemleri yapan ve i ş lemci adı verilen bu parça, merkezi i ş lem ünitesi olarak ifade edilen parçadır. Bilgisayarın i ş lem yapabilme yetene ğ i olarak ifade edebilece ğ imiz i ş lemciler günümüzde i ş lem yapma hızları ile birbirlerinden ayrılmaktadır. (Pentium IV 3.6 ş eklinde ifade edilen bir bilgisayarın i ş lem yapma hızı 3600 Mhz olarak bilinir.)

7 -Hafıza (RAM-ROM): Bilgisayarlarda merkezi i ş lem ünitesi tarafından yürütülen emir veya i ş lemlerin ve i ş lenen verilerin i ş lemler sürerken (program çalı ş ırken) yerle ş tirilip saklandı ğ ı ve gerekti ğ inde ula ş ılarak i ş lemlerde kullanılmasına imkan tanıyan, merkezi i ş lem birimiyle birlikte ve ona ba ğ lı hareket eden birime hafıza adı verilir. Hafızanın kullanıcı tarafından kontrol edilebilen yani istenildi ğ inde veri, emir ve türetilmi ş bilgilerin yazılabildi ğ i, silinip de ğ i ş tirilebildi ğ i türüne RAM hafıza yani rastgele eri ş imli hafıza adı verilir. Bilgisayara sa ğ lanan elektrik gücü kesildi ğ inde RAM hafızada kayıtlı olan her türlü emir, veri ve bilgiler silinip, anında unutulur. Bilgisayarın her zaman kullanmak zorunda oldu ğ u ve enerji kesilmelerinden etkilenmeyen, kullanıcı tarafından müdahale edilemeyen bir ba ş ka çe ş it hafıza türü de vardır.

8 -Graphic Card (Ekran Kartı): Bilgisayar-monitör ba ğ lantısını sa ğ layan, anakart üzerine takılarak çalı ş an parçadır. -Keyboard (Klavye): Bilgisayarın kullanıcı ile arasındaki ileti ş imi sa ğ layan ve dı ş ortamdaki veri ve bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması i ş lemini yapan en önemli araçlardan biridir.

9 -Monitor (Ekran): Bilgisayar tarafından yapılan i ş lemler sonucunda zaten varolan yapıların ya da olu ş turulan bilgi ve sonuçların belirli bir biçimde gözlemlenmesi için kullanılan araçtır. Yukarıda adı geçen parçalar ifade edildi ğ i gibi bilgisayarın olmazsa olmaz parçalarıdır. Bunlara bir de kasayı ilave etmemiz gerekir. Çünkü bilgisayarın çalı ş masını sa ğ layan elektrik enerjisinin ilk olarak anakarta oradan da bütün parçalara da ğ ılmasını sa ğ layan güç kayna ğ ı kasanın bir parçasıdır. Kasa aynı zamanda tüm parçaları dı ş etkenlere kar ş ı koruyan bir kapak görevi de görmektedir.

10 2-Tamamlayıcı Parçalar -CD ve DVD Driver (CD ve DVD Sürücü): CD ve DVD ROM'lar CD ve DVD'lerin içinde bulunan bilgileri sadece okuyabilme yetene ğ ine sahiptir. E ğ er bo ş bir CD veya DVD'nin içine bilgi kaydedilmek istenirse CD veya DVD Writer'a ihtiyaç duyulur. Kısaca CD ve DVD Writer'lar bo ş CD ve DVD'lerin içine bilgi kaydetmeye yarayan araçlardır.

11 -Sound Card (Ses Kartı): Temel bir bilgisayarda basit sesler duyulabilir. Ancak bilgisayarda daha ileri seviye ve kaliteli sesleri yani müzik, efekt ve insan sesi gibi sesleri duyabilmek için mutlaka ses kartına ihtiyaç vardır.

12 3-Di ğ er Parçalar -Ethernet Card (Ethernet Kartı): Bilgisayarları birbirine ba ğ lamak gerekti ğ inde kullanılan karta ethernet kartı adı verilir. Bu kart sayesinde bilgisayarlar arası a ğ sistemi kurulmu ş olur. Böylece bir bilgisayarda yapılan i ş lemler di ğ er bilgisayardan da takip edilebilir. Bu kart aynı zamanda a ğ sistemindeki ana bilgisayarın internet ortamına ba ğ lı olması ile di ğ er bilgisayarların da direkt internete ba ğ lanmasına yardımcı olur.

13 -TV-Radio Card (Radyo Televizyon Kartı): Günümüzde bilgisayar marifetiyle her ş ey yapılabiliyor. Bunlardan biri de televizyon seyretmek ve radyo dinlemek. İş te bilgisayarda televizyon seyretmek ve radyo dinlemek için bilgisayarda Radyo Televizyon kartına ihtiyaç vardır. Tabii ki anten kablosunun bu karta takılı olması ş artıyla.

14 4-Çevre Parçalar -Printer (Yazıcı): Çıktı ünitelerinden biri olan yazıcının temel görevi bilgisayar ortamındaki yapıları (yazı, resim vs.) ka ğ ıt üzerine almaktır. -Scanner (Tarayıcı): Yazıcının tersine dı ş ortamdaki yapıları (yazı, resim vs.) bilgisayar ortamına aktarmak için kullanılan araçlara tarayıcı adı verilir.

15


"SAĞLIK YÜKEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1/B NERMİN ATEŞ 12123111064." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları