Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI ‘’Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorlu- ğu’nun Yükselme döneminde Anadolu’daki zanaatkarlar “lonca” denilen zanaat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA GÜCÜ OSMANLI ‘’Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorlu- ğu’nun Yükselme döneminde Anadolu’daki zanaatkarlar “lonca” denilen zanaat."— Sunum transkripti:

1

2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI

3 ‘’Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorlu- ğu’nun Yükselme döneminde Anadolu’daki zanaatkarlar “lonca” denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.” Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? A) Loncaların ticari alanda başarılı oldukları B) Devletin zanaatkarları desteklediği C) Halkın çoğunluğunun zanaatkar olduğunu D) Zanaatkarlar arasında dayanışma olduğunu E) El sanatlarının, Anadolu’da başlıca gelir kaynağı olduğunu 1.

4 Cem Sultan ile II. Bayezid arasındaki saltanat kavgası, önceleri Osmanlı İmparatorluğu’nun bir iç sorunu iken giderek bir dış sorun haline gelmiştir. Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayın bir dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur? A) Karamanoğulları Beyliği ile işbirliği yapması B) Önce Rodos Şövalyeleri’ne, sonra Papa’ya sığınması C) İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması D) Kendi adına hutbe okutarak para bastırması E) Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması 2.

5 Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi ile Bizans İmparatorluğu’na son verildiği halde,İstanbul’da Ortodoks kilisesinin varlığı korunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz? A) Hristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek B) Yönetimi altındaki Hristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak C) Ortodoks kilisesinin hareketlerini kontrol altında tutmak D) Katolik kilisesine karşı bir güç oluşturmak E) Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak 3.

6 Fatih Sultan Mehmet zamanında; - Cenevizlilerden Amasra - İsfendiyaroğulları’ndan Sinop - Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman, alınmıştır. Fatih’in, bu gelişmelerle amaçladığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dış ülkelerle ilişkileri arttırmak. B) İslamiyeti yaymak C) İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişletmek D) İstanbul’da Batı’dakine benzer okullar açmak E) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak 4.

7 Fatih Sultan Mehmet’in yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak B) İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını arttırmak C) İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişletmek D) İstanbul’da Batı’dakine benzer okullar açmak E) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak 5.

8 II. Bayezid döneminde İspanya’da Hıristiyan engizisyon mahkeme- lerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler en güvenli yer olarak gör- dükleri Osmanlı ülkesine yerleşmişlerdir. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir. B) O dönem Hristiyan dünyası hoşgörülü değildir. C) II. Bayezid döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin nüfusu artmıştır. D) Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur. E) Engizisyon mahkemeleri yalnız Hristiyanları değil diğer dinlerden olan kişileri de yargılamıştır. 6.

9 Aşağıdakilerden hangisi, 1535- 1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olduğunu gösterir? A)Her padişahın, sorunları önceliklerine göre çözme yoluna gitmesi B)Fransa’nın, bir süre için Osmanlı Devleti’nin desteğine gereksinim duyması C)Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi D)Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi E)Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi 7.

10 Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan topraklar, devletin kuruluşundan XVII. yüzyılın sonlarına kadar artmıştır. Bu bilgiye dayanarak Osmanlı ülkesinde, I. Gelir ve giderlerin miktarı değişmiştir. II. Merkezi otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır. III. Sınırlar yeniden belirlenmiştir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 8.

11 Osmanlı Devleti önce Kayı Boyu’na dayalı bir beylikken, daha sonra imparatorluk haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların beylik Dönemi’nde sahip olmadıkları halde, imparatorluk döneminde kazandıkları özelliklerden biridir? A) Osmanlı soyu tarafından yönetilme B) Müslüman devlet olma C) Siyasi varlığını koruma mücadelesi verme D) Yönetimde hiyerarşiyi temel alma E) Çok uluslu olma 9.

12 Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıta üzerinde uzun süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa, I. stratejik bakımdan önemli konumda olma, II. farklı din ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma, III. merkeziyetçi sistemi benimseme özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 10.

13 Osmanlı İmparatorluğu’nda, I. Sınırların genişlemesi II. Kapıkulu askerlerine maaş verilmesi III. Padişah değişikliklerinin olması durumlarından hangileri, devletin hem gelirlerinin hem de giderlerinin artmasına neden olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 11.

14 Osmanlı Devleti'yle Avusturya arasında 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'nda, Avusturya imparatorunun Osmanlı sadrazamıyla protokol bakımından denk sayılması ve Avusturya imparatorunun barışı bozmadıkça Antlaşma'nın yürürlükte kalması kabul edilmiştir. Bu duruma göre Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) Barış süresinin Avusturya'nın davranışına bağlı olduğu B) Sadrazamla padişahın yetkilerinin eşit olduğu C) Avusturya üzerinde üstünlük kurduğu D) Güçlü bir devlet olduğu E) Savaştan galip çıktığı 12.

15 Fatih Sultan Mehmet; Fener Ortodoks Kilisesinin varlığını sürdürmesine izin verirken, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna Fransisken Kilisesine verdiği 1463 tarihli fermanda da onlara kendi dillerinde ibadet ve eğitim özgürlüğü tanımıştır. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir? A) Müslüman olmayanların Müslümanlarla eşit haklara sahip olduğunun B) Ticaretin, Müslüman olmayanların elinde olduğunun C) Müslüman olmayanların devlet yönetimine katıldığının D) Osmanlı veraset sisteminin değiştiğinin E) Müslüman olmayanlara kendi benliklerini koruma olanağı sağlandığının 13.

16 12345678910 DBBEBEDDEC 11121314151617181920 ABE 21222324252627282930


"DÜNYA GÜCÜ OSMANLI ‘’Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorlu- ğu’nun Yükselme döneminde Anadolu’daki zanaatkarlar “lonca” denilen zanaat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları