Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarih bilimi araştırmayı ve öğretimi kolaylaştırmak amacıyla,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarih bilimi araştırmayı ve öğretimi kolaylaştırmak amacıyla,"— Sunum transkripti:

1 Tarih bilimi araştırmayı ve öğretimi kolaylaştırmak amacıyla,
I.Yazının icadını İlkçağın, II.Kavimler Göçü’nü Ortaçağın, III.İstanbul’un Fethini Yeniçağın, IV.Fransız İhtilalini Yakınçağın başlangıcı kabul etmiştir. Bu duruma göre, çağların belirlenmesinde; I. önemli askeri gelişmeler, II. uygarlıkların çatışmaları, III.evrensel nitelikteki olaylar, IV.önemli ekonomik gelişmeler hangileri dikkate alınmıştır? A)Yalnız I B)II ve III C)Yalnız III D)II ve IV E)Yalnız IV

2 Eskiçağ Anadolu toplumlarından Frigyalılarda inanış olarak çok tanrılı din benimsenmiştir.En büyük Tanrıları ise toprak tanrıçası Kibele’dir. Bu duruma göre, Frigyalılar için ; I. Yerleşik yaşam hakimdir. II. Toprağa bağlı üretim önemlidir. III.Temel geçim kaynağı tarımdır. IV.Ticari hayat gelişmiştir. hangileri söylenemez? A)I ve II B)Yalnız I C)II ve III D)Yalnız IV E)III ve IV

3 İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen durumlardan bazıları şunlardır:
I. çok sık taht kavgaları yaşanmıştır. II.önemli kararlar Kurultayda alınmıştır. III.zaman zaman merkezi idare zayıf kalmıştır. IV.devletlerin ömrü kısa olmuştur. Durumlarından hangileri devlet yönetimi ile ilgili veraset sisteminin sonuçlarından biri olarak gösterilemez? A)Yalnız I B)II ve III C)Yalnız II D)I,III ve IV E)II,III ve IV

4 Türk İslam devletlerinde şehir merkezlerinde yaşayan halk genellikle sanat,ticaret ve zanaatla uğraşırken köylerde yaşayanlar ise toprakla meşgul olmuşlardır. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Kültür ve medeniyet çok gelişmemiştir. B)Şehirlerde köylerde farklı yapılar oluşmuştur. C)Toplumdaki farklı kültürlere izin verilmemiştir. D)Soyluların hakim olduğu sosyal sınıf düzeni gelişmiştir. E)Toplumlar arası ekonomik ilişkiler çok gelişmemiştir.

5 Anadolu Selçukluları Anadolu’da ticari hayatın gelişmesi için devlet olarak önlemler almışlardır.
Bu durumun göstergesi olarak; I.Yolların güvenliğine önem verilmiştir. II.Kervansaraylar yapmışlardır. III.Tüccarların mallarını güvence altına almışlardır. hangileri gösterilebilir? A)I ve II B)II ve III C)I ve III D)I,II ve III E)Yalnız I

6 Dört Halife dönemindeki gelişmelerden bazıları şunlardır:
I.Hz.Ebubekir döneminde yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış, II.Hz. Ömer döneminde Hicri Takvim oluşturulmuş, III.Hz. Osman döneminde devlet idaresinde daha çok Emevi soyundan olanlar kullanılmış, IV.Hz. Ali döneminde devletin merkezi Küfe’ye taşınmış, gelişmelerinden hangilerinin kültürel alanla ilgili olduğu söylenebilir? A)I ve II B)Yalnız II C)III ve IV D)Yalnız IV E)I,III ve IV

7 Kilise, krallara taç giydirmek,aforoz edebilmek gibi yetkilerle ve kontrolünde bulundurduğu topraklarla büyük bir güce ulaşmıştı. Bu duruma göre, Kilise için ; I.Siyasi II.Ekonomi III.Bilim IV.Ticaret alanların hangilerinde etkin hale geldiği söylenebilir? A)I ve II B)II ve III C)III ve IV D)I ve III E)II ve IV

8 XX.yy sonlarında Osmanlı Devleti ile ilgili durumlardan bazıları şunlardır:
I.ulaşım yolları üzerinde olması II.hammadde kaynaklarının olması III.açık pazar niteliğinde olması Durumlarından hangileri Sanayi İnkılabı sonrası hem Osmanlı Devletinin sanayileşmemesinin hem de Osmanlı topraklarının batılıların çıkar çatışmalarına sahne olmasının bir sonucu olarak gösterilebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

9 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletlerinin donanması Dolmabahçe Sarayının önünde demirlemişlerdir. Bu duruma göre, İtilaf Devletlerinin amacı için ; I.I.Dünya Savaşını bitirmiş olmak, II. Osmanlı padişahı ve hükümetini baskı altına almak, III. Rusya’ya karşı kendi çıkarlarını koruma altına almak, hangileri söylenebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve III

10 Amasya Genelgesi Ulusal Kurtuluş Savaşının gerekçesini ve yöntemini ortaya koymuştur.
Bu durumun kanıtı olarak; I.vatanın bütünlüğü,ulusun bağımsızlığı tehlikededir, II.ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır, III.İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. maddelerinden hangileri gösterilebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

11 Sivas Kongresinde yaşanan tartışmalardan sonra manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
Bu durum, I.kültürel yapının korunmasının, II.uluslararası barış politikasının, III.kayıtsız,şartsız bağımsızlığın, IV.azınlık haklarının korunmasının, V.ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin Hangilerinin amaçlandığının göstergesidir? A)I B)II C)III D)IV E)V

12 TBMM açıldıktan sonra aldığı kararlarla İstanbul Hükümetini yok saymıştır.
Bu durumun göstergesi olarak, I.TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur. II.Meclis başkanı Başbakanlık görevini de yürütür. III.Padişah ve Halifenin durumu içinde bulunduğu durumdan kurtarıldıktan sonra belirlenecektir. kararlarından hangileri söylenebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

13 Sevr Antlaşmasındaki bazı maddeler şunlardır;
I.Boğazların idaresi uluslararası bir komisyona bırakılacak II.Osmanlı ordusu sadece askerden oluşacak III.Kapitülasyonlar devam edecek maddelerinden hangileri tam ve koşulsu bağımsızlık ilkesine sahip devlet anlayışına aykırıdır? A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)I,II ve III E)Yalnız III

14 Tarih bilimi araştırmayı ve öğretimi kolaylaştırmak amacıyla,
I.Yazının icadını İlkçağın, II.Kavimler Göçü’nü Ortaçağın, III.İstanbul’un Fethini Yeniçağın, IV.Fransız İhtilalini Yakınçağın başlangıcı kabul etmiştir. Bu duruma göre, çağların belirlenmesinde; I. önemli askeri gelişmeler, II. uygarlıkların çatışmaları, III.evrensel nitelikteki olaylar, IV.önemli ekonomik gelişmeler hangileri dikkate alınmıştır? A)Yalnız I B)II ve III C)Yalnız III D)II ve IV E)Yalnız IV

15 Eskiçağ Anadolu toplumlarından Frigyalılarda inanış olarak çok tanrılı din benimsenmiştir.En büyük Tanrıları ise toprak tanrıçası Kibele’dir. Bu duruma göre, Frigyalılar için ; I. Yerleşik yaşam hakimdir. II. Toprağa bağlı üretim önemlidir. III.Temel geçim kaynağı tarımdır. IV.Ticari hayat gelişmiştir. hangileri söylenemez? A)I ve II B)Yalnız I C)II ve III D)Yalnız IV E)III ve IV

16 İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen durumlardan bazıları şunlardır:
I. çok sık taht kavgaları yaşanmıştır. II.önemli kararlar Kurultayda alınmıştır. III.zaman zaman merkezi idare zayıf kalmıştır. IV.devletlerin ömrü kısa olmuştur. Durumlarından hangileri devlet yönetimi ile ilgili veraset sisteminin sonuçlarından biri olarak gösterilemez? A)Yalnız I B)II ve III C)Yalnız II D)I,III ve IV E)II,III ve IV

17 Türk İslam devletlerinde şehir merkezlerinde yaşayan halk genellikle sanat,ticaret ve zanaatla uğraşırken köylerde yaşayanlar ise toprakla meşgul olmuşlardır. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Kültür ve medeniyet çok gelişmemiştir. B)Şehirlerde köylerde farklı yapılar oluşmuştur. C)Toplumdaki farklı kültürlere izin verilmemiştir. D)Soyluların hakim olduğu sosyal sınıf düzeni gelişmiştir. E)Toplumlar arası ekonomik ilişkiler çok gelişmemiştir.

18 Anadolu Selçukluları Anadolu’da ticari hayatın gelişmesi için devlet olarak önlemler almışlardır.
Bu durumun göstergesi olarak; I.Yolların güvenliğine önem verilmiştir. II.Kervansaraylar yapmışlardır. III.Tüccarların mallarını güvence altına almışlardır. hangileri gösterilebilir? A)I ve II B)II ve III C)I ve III D)I,II ve III E)Yalnız I

19 Dört Halife dönemindeki gelişmelerden bazıları şunlardır:
I.Hz.Ebubekir döneminde yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış, II.Hz. Ömer döneminde Hicri Takvim oluşturulmuş, III.Hz. Osman döneminde devlet idaresinde daha çok Emevi soyundan olanlar kullanılmış, IV.Hz. Ali döneminde devletin merkezi Küfe’ye taşınmış, gelişmelerinden hangilerinin kültürel alanla ilgili olduğu söylenebilir? A)I ve II B)Yalnız II C)III ve IV D)Yalnız IV E)I,III ve IV

20 Kilise, krallara taç giydirmek,aforoz edebilmek gibi yetkilerle ve kontrolünde bulundurduğu topraklarla büyük bir güce ulaşmıştı. Bu duruma göre, Kilise için ; I.Siyasi II.Ekonomi III.Bilim IV.Ticaret alanların hangilerinde etkin hale geldiği söylenebilir? A)I ve II B)II ve III C)III ve IV D)I ve III E)II ve IV

21 XX.yy sonlarında Osmanlı Devleti ile ilgili durumlardan bazıları şunlardır:
I.ulaşım yolları üzerinde olması II.hammadde kaynaklarının olması III.açık pazar niteliğinde olması Durumlarından hangileri Sanayi İnkılabı sonrası hem Osmanlı Devletinin sanayileşmemesinin hem de Osmanlı topraklarının batılıların çıkar çatışmalarına sahne olmasının bir sonucu olarak gösterilebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

22 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletlerinin donanması Dolmabahçe Sarayının önünde demirlemişlerdir. Bu duruma göre, İtilaf Devletlerinin amacı için ; I.I.Dünya Savaşını bitirmiş olmak, II. Osmanlı padişahı ve hükümetini baskı altına almak, III. Rusya’ya karşı kendi çıkarlarını koruma altına almak, hangileri söylenebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve III

23 Amasya Genelgesi Ulusal Kurtuluş Savaşının gerekçesini ve yöntemini ortaya koymuştur.
Bu durumun kanıtı olarak; I.vatanın bütünlüğü,ulusun bağımsızlığı tehlikededir, II.ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır, III.İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. maddelerinden hangileri gösterilebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

24 Sivas Kongresinde yaşanan tartışmalardan sonra manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
Bu durum, I.kültürel yapının korunmasının, II.uluslararası barış politikasının, III.kayıtsız,şartsız bağımsızlığın, IV.azınlık haklarının korunmasının, V.ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin Hangilerinin amaçlandığının göstergesidir? A)I B)II C)III D)IV E)V

25 TBMM açıldıktan sonra aldığı kararlarla İstanbul Hükümetini yok saymıştır.
Bu durumun göstergesi olarak, I.TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur. II.Meclis başkanı Başbakanlık görevini de yürütür. III.Padişah ve Halifenin durumu içinde bulunduğu durumdan kurtarıldıktan sonra belirlenecektir. kararlarından hangileri söylenebilir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

26 Sevr Antlaşmasındaki bazı maddeler şunlardır;
I.Boğazların idaresi uluslararası bir komisyona bırakılacak II.Osmanlı ordusu sadece askerden oluşacak III.Kapitülasyonlar devam edecek maddelerinden hangileri tam ve koşulsu bağımsızlık ilkesine sahip devlet anlayışına aykırıdır? A)Yalnız I B)I ve II C)Yalnız II D)I,II ve III E)Yalnız III


"Tarih bilimi araştırmayı ve öğretimi kolaylaştırmak amacıyla," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları