Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ LET İŞİ M 1. İ LET İŞİ M ( KOMÜN İ KASYON, HABERLE Ş ME, B İ LD İ R İŞ )  İ leti ş im, hangi yolla olursa olsun insanların duygu ve dü ş üncelerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ LET İŞİ M 1. İ LET İŞİ M ( KOMÜN İ KASYON, HABERLE Ş ME, B İ LD İ R İŞ )  İ leti ş im, hangi yolla olursa olsun insanların duygu ve dü ş üncelerini."— Sunum transkripti:

1 İ LET İŞİ M 1

2 İ LET İŞİ M ( KOMÜN İ KASYON, HABERLE Ş ME, B İ LD İ R İŞ )  İ leti ş im, hangi yolla olursa olsun insanların duygu ve dü ş üncelerini birbirleri ile payla ş masıdır.  İ leti ş im, katılanların bilgi sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalı ş tıkları bir süreçtir.  Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.  İ leti ş im bir ki ş iden(kaynak) di ğ er ki ş i veya ki ş ilere(alıcı) bilgi aktarım sürecidir.  İ nsanların davranı ş ı, konu ş ması, susması oturu ş biçimi, kendini ifade etmesi yani çevresine mesaj iletmesi bir ileti ş imdir. 2

3  İ leti ş imde asıl amaç; anla ş ılabilir mesajlarla, alıcıların tutum ve davranı ş larında de ğ i ş iklik yapmaktır.  İ leti ş im;  Toplumun temelini olu ş turan bir sistem,  Bir kurum yönetiminin düzenli çalı ş masını sa ğ layan bir araç,  Ki ş isel davranı ş ları etkileyen bir teknik,  Sosyal ili ş kiler bakımından zorunlu bir bilim,  Sosyal uyum için gerekli bir sanattır. 3

4 N İ Ç İ N İ LET İŞİ M KURARIZ?  Var olmak  Haberle ş mek  Payla ş mak  Etkilemek ve yönlendirmek  E ğ lenmek ve mutlu olmak 4

5  İ LET İŞİ M SÖZ KONUSU OLUNCA A Ş A Ğ IDAK İ SORULARI KEND İ M İ ZE SORMALIYIZ 1. Neden ileti ş im kurmaya ihtiyacım var? 2. Kiminle /kimlerle ileti ş im içinde olmalıyım? 3. Hangi tür ileti ş im biçimini kullanmam daha uygun olur? 4. İ leti ş ime geçmemi engelleyen faktörler nelerdir? 5. İ leti ş im kurma becerimi nasıl geli ş tirebilirim? 5

6 İ leti ş imin temel birimleri 1-KAYNAK= İ leti ş imi ba ş latan 2-MESAJ= İ letilecek bilgiler 3-KANAL = İ letim yolu 4-HEDEF= İ letilecek ki ş i 5-GER İ B İ LD İ R İ M= Hedefin cevabı (YANSIMA-FEEDBACK) (YANSIMA-FEEDBACK) 6

7 İ LET İŞİ M İ N TEMEL ÖZELL İ KLER İ  Bilinçli yada bilinçsiz olarak gerçekle ş ebilir.  Kullanılan sembollere, alıcı ve kaynak farklı anlamlar verebilir.  Sözcüklerle ve beden diliyle gerçekle ş ir.  Sözel olmayan ileti ş im duyu organlarıyla algılanabilir.  Geri bildirime gereksinim duyan çift yönlü eylemdir.  Meydana geldi ğ i ortamdan etkilenir. 7

8 İ LET İŞİ M İ N TEMEL FONKS İ YONLARI  ENFORMASYON: Ki ş isel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslar arası ko ş ulları anlamak, bilinçli tepkiler göstermek ve do ğ ru sonuçlara ula ş mak için gerekli olan haber, veri, bilgi, mesaj, fikir ve yorumların toplanması, depolanması, i ş lenmesi ve yayılmasıdır. 8

9 İ LET İŞİ M İ N TEMEL FONKS İ YONLARI  SOSYAL İ ZASYON : Ki ş ilerin, içinde ya ş adıkları toplumun etkin üyeleri olarak, faaliyet göstermelerini sa ğ layarak, toplumsal ba ğ lılı ğ ı ve bilinci besleyecek genel bilgi birikimini olu ş turmak ve böylelikle, toplumsal ya ş ama aktif bir ş ekilde katılmalarına izin vermek. 9

10  MOT İ VASYON: Her toplumun ve her toplulu ğ un yakın ve uzak hedeflerini olu ş turmak, ki ş isel tercihlerin te ş viki, ki ş isel ve toplumsal etkinlikleri geli ş tirmek, herkesçe kabul gören hedeflere ula ş maya yardımcı olmak.  TARTI Ş MA : Kar ş ılıklı fikir birli ğ ini ve alı ş veri ş ini kolayla ş tırmak ve kamuoyunu ilgilendiren konularda farklı görü ş leri netle ş tirmek için gerekli ortamı olu ş turmak. 10

11  E Ğ LENCE: Ki ş isel ve toplu olarak e ğ lenme amacıyla i ş aret, ses, sembol ve görüntü aracılı ğ ıyla aktivitelerin yaygınla ş masını sa ğ lamak.  ENTEGRASYON: Tüm insanların, grupların ve ulusların birbirlerini tanıma ve anlamalarını sa ğ lamak, kendileri dı ş ındakilerin ya ş am ko ş ullarını, görü ş lerini ve isteklerini de ğ erlendirebilmek için ihtiyaç duydukları farklı mesajlara ula ş maları sa ğ lamak. 11

12  E Ğİ T İ M: Ya ş amın tüm a ş amalarında ki ş ilik olu ş umu, ki ş isel yetenek ve kapasitenin geli ş imi için bilgi aktarmak.  KÜLTÜREL GEL İŞ ME: Geçmi ş in mirası korumak amacıyla kültürel ve sanatsal ürünlerin yayınlanması, bireyin ufkunun geni ş letilmesi, hayal gücünün geli ş tirilmesi yoluyla kültürel geli ş imin sa ğ lanması 12

13 İ LET İŞİ M TÜRLER İ  K İŞİ İ Ç İ İ LET İŞİ M  Bireyin kendi kendisi ile kurdu ğ u ileti ş imdir. Bir insanın dü ş ünmesini, duygulanmasını, ki ş isel ihtiyaçlarının farkına varmasını iç gözlem yapmasını rüya görerek kendi içinden mesaj almasını yada kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesini, ki ş i içi ileti ş ime örnek verebiliriz. Bireyin kendisi ile ileti ş im kurması,duygularını, dü ş üncelerini gözden geçirmesidir. Aslında tüm ileti ş imler burada ba ş lar. Ki ş i içi ileti ş imi olumsuz yönde etkileyen unsurlar İ ki Halin Çatı ş ması ve Bili ş sel Çeli ş kidir 13

14 K İŞİ LER ARASI İ LET İŞİ M  Genel bir tanımlamayla kayna ğ ını ve hedefini insanların olu ş turdu ğ u ileti ş ime ki ş iler arası ileti ş im denir.  Kar ş ılıklı ileti ş imde bulunan ki ş iler bilgi sembol üreterek bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak ileti ş imi sürdürürler  İ leti ş imin ki ş iler arası ileti ş im sayılabilmesi için 3 ş art aranır. 1-Yüz yüze olması 1-Yüz yüze olması 2-Katılımcılar arasında bir mesaj alı ş veri ş inin olması 2-Katılımcılar arasında bir mesaj alı ş veri ş inin olması 3-Söz Konusu ileti ş imin sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır. 3-Söz Konusu ileti ş imin sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.  Yazı ş malar ki ş iler arası ileti ş im sayılamaz. 14

15 15 Kişiler Arası iletişim Sözlü İletişim DilDil ötesi Sözsüz İletişim Yüz ve Beden Bedensel temas Mekan kullanımı Araçlar K İŞİ LER ARASI İ LET İŞİ M İ N SINIFLANDIRILMASI

16 ÖRGÜT İ Ç İ İ LET İŞİ M  Örgütü belirli bir amacın gerçekle ş mesi için ki ş ilerin faaliyetlerinin bir bölümünün i ş bölümü içerisinde koordine edildi ğ i ve çevresiyle etkile ş im içerisinde bulundu ğ u yapı olarak tanımlamak mümkündür.  Örgütsel ileti ş im örgütün hedeflerine ula ş mak için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, planlama, e ş güdümü sa ğ lama, denetim, karar alma gibi belli kurallar içinde gerçekle ş en, örgüt içinde ve örgüt dı ş ında sürdürülen bilgi alı ş veri ş idir.  Örgüt üyelerinin bir takım i ş lere kendi rolleri içinde algılayıp algılamamaları ya da sahip oldukları rolleri kendilerine uygun bulup bulmadıkları da yine örgüt içi ileti ş imlerinde belirleyici olabilir.  ÖRGÜT İ Ç İ İ LET İŞİ M İ N İ N FONKS İ YONLARI  Bilgi sa ğ lama i ş levi  İ kna etme ve etkileme i ş levi  Emredici ve ö ğ retici ileti ş im  Birle ş tirme i ş levi 16

17  Bir takım bilgilerin, sembollerin, bir takım hedefler tarafından üretilmesi geni ş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine kitle ileti ş im adı verilir.  Kitle ileti ş im sürecinde kaynak, iletiyi aktarmak için belirli formlarda biçimlendirilen tek bir ki ş i de ğ il, biçimsel bir örgüt ya da profesyonel ileti ş imcilerdir. Kaynak ile hedef kitle (alıcı) arasındaki ili ş ki ço ğ unlukla tek yönlüdür. Yansıma gecikmeli ve nadiren olur.  Kitle ileti ş iminde kaynak ile hedef arasındaki kanallara ise kitle ileti ş im araçları denir. Uzmanla ş ma ve kurumsalla ş manın söz konusu oldu ğ u bu ileti ş im türü de gönderici mesajını mekanik araçlar yardımıyla kısa zamanda hızlı ve sürekli bir biçimde alıcıya iletmektedir. Bu araçlar arasında gazete, kitap, radyo, televizyon, çe ş itli dergiler, kısaca görsel-i ş itsel ürünler ile basılı yayınlar sayılabilir. Bu araçlar herhangi bir konudaki bilgiyi kısa zamanda geni ş kitlelere yayabilmekte ve bu yüzden günlük hayatımızda çok etkili olmaktadır 17

18 İ LET İŞİ M İ N ÖNÜNDEK İ ENGELLER İ LET İŞİ M İ N ÖNÜNDEK İ ENGELLER  KORKU (FOB İ ) Sosyal Fobi (SF), utanç verici bir duruma dü ş mekten, onaylanmayacak bir davranı ş ta bulunmaktan, alay edilmekten, rezil olmaktan, ele ş tirilmekten, reddedilmekten, be ğ enilmemekten, olumsuz olarak de ğ erlendirilmekten duyulan korku  NEDENLER İ  BEL İ RT İ LER İ 1-Fizyolojik Belirtiler (Bedeninizde ortaya çıkan de ğ i ş iklikler) 2-Zihinsel Belirtiler(Sosyal ortamlarda nasıl olmanız gerekti ğ i ve kendiniz ile ilgili dü ş ünceleriniz) 3-Davranı ş sal Belirtiler (Kaçınma yöntemleriniz) 18

19  ÖNKABUL  Yerle ş mi ş fikir ve inançlardır.  Bireyin sahip oldu ğ u genellikle olumsuz dü ş üncelerdir. Bazıları;  Ş imdiye kadar hep ba ş arısız oldu  Ba ş kaları yapsın  Yine mi problem  Yapılması mümkün de ğ il  Ben bu i ş i yapamam  Bu çocukça bir ş ey  DUYARSIZLIK Ço ğ u zaman ba ş kalarının duygu ve dü ş üncelerini dikkate almayı bir fazlalık olarak görmekteyiz. Özellikle hayatımızın akı ş ı bazı zamanlar yo ğ un bir tempo içerisinde ko ş turmak durumunda kalmamız nedeniyle sadece kendi i ş imize odakla ş mı ş olabiliriz. 19

20  LAKAP TAKMAK İ sim takmak ki ş ilerin benlik imajları üzerinde olumsuz etki yapar. Ki ş iye takılan özellikle kötü anlam ifade eden isimler, lakaplar ki ş ilerin kendilerini bulundukları ortamdan soyutlamalarına sebep olabilir.  ALINGANLIK Alıngan ki ş i sürekli olarak, ileti ş im kurdu ğ u ki ş i tarafından kendisine yönelik bir olumsuzluk arar ve buldu ğ unu dü ş ünür. Böylece kendisi ve di ğ er insanlarla ileti ş im a ğ ının arasına duvar örer, bunun sonucu olarak ta sa ğ lıklı ileti ş im kuramaz. 20

21  BENC İ LL İ K(BEN MERKEZC İ L İ K) Her konuda kendini öne çıkarma, sürekli kendinden bahsetme, hep kendisi hakkında konu ş ma ve öteki insanlardan daha önemli ve de ğ erli oldu ğ unu ön plana çıkarma haline ben merkezcilik denir. Ben merkezci biriyle ileti ş im sürecinde birey çok kısa bir süre sonra kendini önemsiz, de ğ ersiz ve varlı ğ ının dikkate alınmadı ğ ını hissetmeye ba ş layacaktır. Sa ğ lıklı bir ileti ş imde her iki tarafında e ş it ve dengeli bir biçimde yer almaları gerekmektedir.  KARARSIZLIK Ki ş iler, kar ş ılarındaki insana kendilerini ifade edebilmek için öncelikle kendilerinden emin olmalıdırlar. Kendisinden emin olmayan ki ş i dü ş üncelerini ifade etmekte zorlanır ve anlatmak istediklerini de anlatamaz. Buda do ğ al olarak sa ğ lıklı ileti ş imi engeller. 21

22  D İ NLEME Dinleme ileti ş imin en temel alanlarından biridir. Empatik ileti ş imin gerçekle ş mesinde dinleme en önemli unsurdur. Kar ş ımızdaki ki ş iyi i ş itmek yeterli olmaz. Onun söylediklerini anlamak,dü ş ünmek,etkin bir dinleyici olmak gerekir. Hiç ku ş kusuz dinleme edimini sa ğ lıklı bir ş ekilde gerçekle ş tirmek kolay de ğ ildir. Günlük hayatımızın ko ş u ş turması ve yorgunlu ğ u içinde sürekli bir ş eyleri dinlemek zorunda kalırız. Gerçek dinleme söylenenleri dikkatimizi tam vermemiz ve onları anlamamız anlamına gelir. Dinleyerek yakın çevremizdeki arkada ş larımızı,aile üyelerini anlamamızı,neler hissettiklerini ö ğ renmemizi,onları ve ili ş kilerimizi daha iyi de ğ erlendirmemizi sa ğ layacaktır. Dinleyerek evimizde, mutlu ya da mutsuz insanların varlı ğ ını,i ş te daha iyi çalı ş mamızı sa ğ layabiliriz. 22

23 D İ NLEME TÜRLER İ 1-GÖRÜNÜ Ş TE D İ NLEME : Bu dinleme türü aslında dinlememek sadece dinliyormu ş gibi yapmaktır.Sınıfta veya di ğ er etkinliklerde insanların gözlerini size çivilediklerini,arada sırada gözlerini hayret ifadesi vererek açtıkları yada ba ş larını salladıklarını görürsünüz;çok büyük bir dikkatle sizi dinliyor gibidirler ancak zihnen çok uzakta olan bu insanlara hitap ederseniz uykudan uyanır gibi sıçrarlar. 1-GÖRÜNÜ Ş TE D İ NLEME : Bu dinleme türü aslında dinlememek sadece dinliyormu ş gibi yapmaktır.Sınıfta veya di ğ er etkinliklerde insanların gözlerini size çivilediklerini,arada sırada gözlerini hayret ifadesi vererek açtıkları yada ba ş larını salladıklarını görürsünüz;çok büyük bir dikkatle sizi dinliyor gibidirler ancak zihnen çok uzakta olan bu insanlara hitap ederseniz uykudan uyanır gibi sıçrarlar. 2-SEÇEREK D İ NLEME : Bu dinleme türü bir anlamda algıda seçicilikle ilgilidir.Bir annenin bir oda dolusu çocu ğ un sesi varken, kendi çocu ğ unun a ğ layı ş ını ayırt etmesi yada karnı aç olan ki ş ilerin sadece yemek reklamlarını fark etmesi gibi dinleyicinin sadece kendisi ile ilgili olan kısmı duyması di ğ er anlatılanlara kulaklarını kapatması anlamındadır. 2-SEÇEREK D İ NLEME : Bu dinleme türü bir anlamda algıda seçicilikle ilgilidir.Bir annenin bir oda dolusu çocu ğ un sesi varken, kendi çocu ğ unun a ğ layı ş ını ayırt etmesi yada karnı aç olan ki ş ilerin sadece yemek reklamlarını fark etmesi gibi dinleyicinin sadece kendisi ile ilgili olan kısmı duyması di ğ er anlatılanlara kulaklarını kapatması anlamındadır. 23

24 3-SAPLANTILI D İ NLEME :Bu tür dinleyiciler siz ne derseniz deyin kendi duymak istedi ğ ini duyar,bu tür dinleyicilerle belli bir noktaya yada ortak paydaya gelmek çok zordur. 4-SAVUNUCU D İ NLEME :Bu tür dinleyiciler sürekli savunma durumundadırlar.Yapılan her tür konu ş mayı kendilerine yönelik bir saldırı gibi algılarlar ve sürekli kendileri ile ilgili aslında öyle olmadıklarını,öyle dü ş ünmediklerini ispatlamak gibi bir u ğ ra ş ı içindedirler.konu ş maları genellikle kendilerine dönüktür. 4-SAVUNUCU D İ NLEME :Bu tür dinleyiciler sürekli savunma durumundadırlar.Yapılan her tür konu ş mayı kendilerine yönelik bir saldırı gibi algılarlar ve sürekli kendileri ile ilgili aslında öyle olmadıklarını,öyle dü ş ünmediklerini ispatlamak gibi bir u ğ ra ş ı içindedirler.konu ş maları genellikle kendilerine dönüktür. 24

25 5-TUZAK KURUCU D İ NLEME :Bu dinleyiciler sinsice bir çaba içindedirler.Daha önceden yapılmı ş planları vardır,konu ş macıyı usta sorularla tuza ğ a çekerler.Argoda kullanılan “punduna getirip mosmor etmek” ş eklindeki deyimi bu dinleme türüne kar ş ılık gelir.Bu dinleyiciler genellikle ellerinde bir ka ğ ıt kalemle dinlerler ve konu ş macının,konu ş masında yakaladıkları açıkları not ederler,konu ş ma sonunda ilk söz alan ve bu açıkları sıralayanlar genellikle onlardır. 6-YÜZEYSEL D İ NLEME: Yüzeysel dinleyici konu ş manın ayrıntılarına dikkat etmez,genel konu ve içerik hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir.Söylenen sözün görünürdeki yüzeysel anlamın arkasında yatan derin anlamını kaçırır. 6-YÜZEYSEL D İ NLEME: Yüzeysel dinleyici konu ş manın ayrıntılarına dikkat etmez,genel konu ve içerik hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir.Söylenen sözün görünürdeki yüzeysel anlamın arkasında yatan derin anlamını kaçırır. 25

26 7-ED İ LG İ N D İ NLEME :Dinleyici söylenen her ş eyi dinler ama tamamen pasiftir,konu ş maya herhangi bir katkı sunmaz, ele ş tiri getirmez, sadece dinler. Konu ş macıda dinlenmiyormu ş izlenimi yaratır. 7-ED İ LG İ N D İ NLEME :Dinleyici söylenen her ş eyi dinler ama tamamen pasiftir,konu ş maya herhangi bir katkı sunmaz, ele ş tiri getirmez, sadece dinler. Konu ş macıda dinlenmiyormu ş izlenimi yaratır. 8-ETK İ N D İ NLEME :Etkin dinleme görünen mesajın arkasındaki gerçek mesajın ortaya çıkmasını sa ğ lar.Yansıtmalı dinleme yada açılımlı dinleme diye de adlandırılır.etkin dinleme de konu ş macı kendisinin ve söylediklerinin önemsendi ğ ini hisseder,böylece kendini daha iyi ifade eder,aldı ğ ı geri iletiler olaya daha objektif bakmasını sa ğ lar,sevgi ve saygı ortamı olu ş turur, kabul edilmek konu ş macıda özgüven olu ş turur. 26

27 D İ NLEMEN İ N KURALLARI  Mutlaka yüzünüzü konu ş an ki ş iye çevirin  Konu ş mayı kesin,hiç kimse konu ş arak dinleyemez..  Konu ş macıya kolaylık sa ğ layın,onun rahatlamasını sa ğ layın.  Konu ş macıyı dinleme iste ğ inde oldu ğ unu gösterin,i ş inizi bırakın saatinize bakmayın,göz teması kurun.  Dikkatleri da ğ ıtan ş eyleri ortadan kaldırın.  Konu ş macıyı empatik dinleyin,kendinizi onun yerine koyun.  Sabırlı olun, ba ş ka kimseyle ileti ş im kurmayın.  Kendinizi rahat ve hafif tutun.  Ele ş tiriyi sonraya bırakın,soru sorun,konu ş macının mesajını ba ş ka sözcüklerle acın.  Konu ş macının sözünü bitirmesini bekleyin 27

28 28 Te ş ekkürler…


"İ LET İŞİ M 1. İ LET İŞİ M ( KOMÜN İ KASYON, HABERLE Ş ME, B İ LD İ R İŞ )  İ leti ş im, hangi yolla olursa olsun insanların duygu ve dü ş üncelerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları