Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM UFUK FİDANLI Eğitim Öğretim Planlamacısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM UFUK FİDANLI Eğitim Öğretim Planlamacısı"— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM UFUK FİDANLI Eğitim Öğretim Planlamacısı

2 İletişim Duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla muhataba aktarılmasıdır. İletişim bir kişiden(kaynak) diğer kişi veya kişilere(alıcı) bilgi aktarım sürecidir.

3 İletişimin Temel Kavramları
Kaynak; mesajları yaratan kişi, küme, örgüt ya da aygıttır. Alıcı; iletişim sürecinde göndericinin karşısında yer alan ve iletilen mesajın ulaşması amaçlanan kategoridir. Mesaj; iletişim sürecinde iletilen öğedir.

4 İletişimin Temel Kavramları
Kanal; sinyallerin aktarıldığı fiziksel araçlardır. Araç; iletiyi kanal aracılığıyla aktarılabilecek bir sinyale dönüştüren teknik ya da fiziksel bir nesnedir. Hedef; iletişin sürecinde mesajın ulaşması amaçlanan kişi, küme ya da kitledir.

5 İletişimin Temel Kavramları
Sinyal; mesaja iletilmesi amacıyla verilen fiziksel biçimdir. Geribildirim; bir göndericinin iletişimine alıcı tarafından gösterilen tepkidir. Kod; insanların anlamlı mesajları değiş tokuş etmeleri için sistemle aşina olmalarına olanak verecek şekilde bir göstergeler sistemidir.

6 İletişimin Temel Kavramları
Kod Açımı; mesajların doğasını yorumlama, çözümleme ve anlama sürecidir. Kod Açıcı; herhangibir biçimdeki bir mesajı alan ve onun anlamını formüle edebileceği bir başka biçime çeviren şeydir. Kodlama; bir mesajın iletişim kanalının özelliklerine uygun olacak biçimde fiziksel olarak iletilebilecek bir biçime çevrilmesidir.

7 İletişimin Temel Kavramları
Kaynak: İletişimi başlatan Mesaj: İletilecek bilgiler Kanal: İletim yolu Hedef: İletilecek kişi Geri Bildirim: Hedefin cevabı

8

9 Niçin İletişim Kurarız?
Var olmak Haberleşmek Paylaşmak Etkilemek ve yönlendirmek Eğlenmek ve mutlu olmak

10 İletişimin Temel Özellikleri
Bilinçli yada bilinçsiz olarak gerçekleşebilir. Kullanılan sembollere, alıcı ve kaynak farklı anlamlar verebilir. Sözcüklerle ve beden diliyle gerçekleşir. Sözel olmayan iletişim duyu organlarıyla algılanabilir. Geri bildirime gereksinim duyan çift yönlü eylemdir. Meydana geldiği ortamdan etkilenir.

11 İletişimin Temel Fonksiyonları
Enformasyon Sosyalizasyon Motivasyon Tartışma Eğlence Entegrasyon Eğitim Kültürel Gelişme Enformasyon; kişisel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslar arası koşulları anlamak, bilinçli tepkiler göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak için gerekli olan haber, veri, bilgi, mesaj, fikir ve yorumların toplanması, depolanması, işlenmesi ve yayılmasıdır. Sosyalizasyon; kişilerin, içinde yaşadıkları toplumun etkin üyeleri olarak, faaliyet göstermelerini sağlayarak, toplumsal bağlılığı ve bilinci besleyecek genel bilgi birikimini oluşturmak ve böylelikle, toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına izin vermektir. Motivasyon; her toplumun ve her topluluğun yakın ve uzak hedeflerini oluşturmak, kişisel tercihlerin teşviki, kişisel ve toplumsal etkinlikleri geliştirmek, herkesçe kabul gören hedeflere ulaşmaya yardımcı olmaktır. Tartışma; karşılıklı fikir birliğini ve alışverişini kolaylaştırmak ve kişileri ilgilendiren konularda farklı görüşleri netleştirmek için gerekli ortamı oluşturmaktır. Eğlence; kişisel ve toplu olarak eğlenme amacıyla işaret, ses, sembol ve görüntü aracılığıyla aktivitelerin yaygınlaşmasını sağlamaktır. ENTEGRASYON; Tüm insanların, grupların ve ulusların birbirlerini tanıma ve anlamalarını sağlamak, kendileri dışındakilerin yaşam koşullarını, görüşlerini ve isteklerini değerlendirebilmek için ihtiyaç duydukları farklı mesajlara ulaşmaları sağlamak. EĞİTİM; Yaşamın tüm aşamalarında kişilik oluşumu, kişisel yetenek ve kapasitenin gelişimi için bilgi aktarmak. KÜLTÜREL GELİŞME; Geçmişin mirası korumak amacıyla kültürel ve sanatsal ürünlerin yayınlanması, bireyin ufkunun genişletilmesi, hayal gücünün geliştirilmesi yoluyla kültürel gelişimin sağlanması

12 İletişim Türleri İç iletişim; bireyin kendi kendisi ile kurduğu iletişimdir. Bir insanın düşünmesini, duygulanmasını, kişisel ihtiyaçlarının farkına varmasını iç gözlem yapmasını rüya görerek kendi içinden mesaj almasını ya da kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesini, iç iletişime örnek verebiliriz. Bireyin kendisi ile iletişim kurması,duygularını, düşüncelerini gözden geçirmesidir. Aslında tüm iletişimler burada başlar.

13 İletişim Türleri Kişiler arası iletişim; kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime denir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler bilgi, sembol üreterek bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler İletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için 3 şart aranır. 1-Yüz yüze olması 2-Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması 3-Söz Konusu iletişimin sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.

14 İletişim Türleri Kişiler Arası iletişim Sözlü İletişim Yüz ve Beden
Sözsüz Yüz ve Beden Dil Dil ötesi Araçlar Mekan kullanımı Bedensel temas

15 İletişim Türleri Örgüt içi iletişim; örgütün hedeflerine ulaşmak için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, planlama, eşgüdümü sağlama, denetim, karar alma gibi belli kurallar içinde gerçekleşen, örgüt içinde ve örgüt dışında sürdürülen bilgi alışverişidir. Örgüt üyelerinin bir takım işlere kendi rolleri içinde algılayıp algılamamaları ya da sahip oldukları rolleri kendilerine uygun bulup bulmadıkları da yine örgüt içi iletişimlerinde belirleyici olabilir.

16 İletişim Türleri Örgüt İçi İletişimin Fonksiyonları
Bilgi sağlama işlevi İkna etme ve etkileme işlevi Emredici ve öğretici iletişim Birleştirme işlevi

17 İletişim Türleri Kitle iletişimi; bir takım bilgilerin, sembollerin, bir takım hedefler tarafından üretilmesi geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecidir. Kitle iletişim sürecinde kaynak, iletiyi aktarmak için belirli formlarda biçimlendirilen tek bir kişi değil, biçimsel bir örgüt ya da profesyonel iletişimcilerdir. Kaynak ile hedef kitle (alıcı) arasındaki ilişki çoğunlukla tek yönlüdür. Yansıma gecikmeli ve nadiren olur.

18 İletişimin Önündeki Engeller
Korku (Fobi, Sosyal Fobi); utanç verici bir duruma düşmekten, onaylanmayacak bir davranışta bulunmaktan, alay edilmekten, rezil olmaktan, eleştirilmekten, reddedilmekten, beğenilmemekten, olumsuz olarak değerlendirilmekten duyulan korkudur.

19 İletişimin Önündeki Engeller
Önkabul (Zan); yerleşmiş fikir ve inançlardır. Bireyin ya da toplumun sahip olduğu genellikle olumsuz düşüncelerdir. Bunlardan bazıları; Şimdiye kadar hep başarısız oldu Yine mi problem Yapılması mümkün değil Ben bu işi yapamam Bu çocukça bir şey

20 İletişimin Önündeki Engeller
Duyarsızlık; başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almayı bir fazlalık olarak görmektir. Özellikle hayatın akışı içerisinde yoğun bir tempo içerisinde koşturmaları nedeniyle insanların sadece kendi işlerine odaklanmalarından dolayı oluşur.

21 İletişimin Önündeki Engeller
Alınganlık; alıngan kişi sürekli olarak, iletişim kurduğu kişi tarafından kendisine yönelik bir olumsuzluk arar ve bulduğunu düşünür. Böylece kendisi ve diğer insanlarla iletişim ağının arasına duvar örer, bunun sonucu olarak da sağlıklı iletişim kuramaz.

22 İletişimin Önündeki Engeller
Bencillik; her konuda kendini öne çıkarma, sürekli kendinden bahsetme, hep kendisi hakkında konuşma ve öteki insanlardan daha önemli ve değerli olduğunu ön plana çıkarma halidir. Ben merkezci biriyle iletişim sürecinde birey çok kısa bir süre sonra kendini önemsiz, değersiz ve varlığının dikkate alınmadığını hissetmeye başlayacaktır. Sağlıklı bir iletişimde her iki tarafında eşit ve dengeli bir biçimde yer almaları gerekmektedir.

23 İletişimin Önündeki Engeller
Kararsızlık; Kişiler, karşılarındaki insana kendilerini ifade edebilmek için öncelikle kendilerinden emin olmalıdırlar. Kendisinden emin olmayan kişi düşüncelerini ifade etmekte zorlanır ve anlatmak istediklerini de anlatamaz. Bu da doğal olarak sağlıklı iletişimi engeller.

24 İletişim ile İlgili Bazı Gerçekler
Tüm araştırmalar göstermiştir ki, günümüzde iş hayatındaki başarının % 85’i iletişime (haberleşmeye) dayanmaktadır. Buna ilaveten incelemeler göstermektedir ki, iş hayatındaki hataların % 70’i de gene kusurlu iletişimden kaynaklanmaktadır.

25 İletişim ile İlgili Bazı Gerçekler
Ayrıca iş hayatındaki kayıpların % 80’i kötü iletişime dayanmaktadır. İletişim esnasında çalışanlar zamanlarının % 45’ini dinlemekle , % 30’unu konuşmakla, % 10’unu okumakla ve nihayet % 9’unu yazmakla geçirmektedirler.

26 İletişim ile İlgili Bazı Gerçekler
Gönderilen mesajlarda algılanan anlamın yalnızca % 7’si kelimelerle, anlamın % 38’i ses tonundan ve % 55’i konuşma dışı olan mimik ve hareketlerden anlaşılmaktadır.

27 İletişim ile İlgili Bazı Gerçekler
Yöneticiden emir hattını takiben alt kademedeki çalışanlara filtre edilerek ininceye kadar bir mesajın % 80’i yolda ya kaybolmakta veya tamamen şekil değiştirmektedir.

28 İletişim ile İlgili Bazı Gerçekler
Tekrar hatırlayabilmek üzere herhangi bir vasıtaya müracaat edilmedikçe sözlü bir mesajın % 50’si alındıktan 20 dakika içinde unutulmaktadır. Diğer ilave % 20’si ise takip eden 8 saat içerisinde ve % 10 ve daha fazlası da ertesi güne kadar unutulmaktadır. Diğer bir ifade ile bir mesajın % 80’i 24 saat içerisinde unutulmaktadır.

29 Teşekkürler…


"İLETİŞİM UFUK FİDANLI Eğitim Öğretim Planlamacısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları