Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Münazara. Tanım  1830 yılında Oxford Üniversitesinde bir ö ğ renci toplulu ğ u bünyesinde ilk münazaralar ba ş lamı ş tır.  Günümüzde Türkiye'de ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Münazara. Tanım  1830 yılında Oxford Üniversitesinde bir ö ğ renci toplulu ğ u bünyesinde ilk münazaralar ba ş lamı ş tır.  Günümüzde Türkiye'de ve."— Sunum transkripti:

1 Münazara

2 Tanım

3  1830 yılında Oxford Üniversitesinde bir ö ğ renci toplulu ğ u bünyesinde ilk münazaralar ba ş lamı ş tır.  Günümüzde Türkiye'de ve Dünyada çe ş itli üniversitelerce münazara turnuvaları düzenlenmektedir.

4  Münazarada amaç kendi grubunun görü ş ünü do ğ ru, di ğ er grubun görü ş ünü yanlı ş göstermektir.

5  Münazara genellikle güncel konular hakkında yapılır ve anla ş ılması zor konulardan kaçınılır.  Münazarada taraflar kendi fikirlerini ispatlamak ve kar ş ı tarafın fikirlerini çürütmek için çalı ş ırlar.  Bir grup tartı ş ması tekni ğ idir.

6  Münazara için genellikle üçer ya da dörder ki ş ilik iki grup kurulmalıdır.  Gruplardan birisi i ş lenecek konuyu olumlu, di ğ eri ise olumsuz yönden savunmalıdır.  Münazaraya katılacak grupların iki üç hafta önceden konu hakkında hazırlık yapmaları gerekir.

7  Münazarada ilk söz hakkı olumlu tezi savunan gruba verilir.  Takımlardaki her bireyin münazaraya katılması ş arttır.  Münazarada her ki ş inin yedi dakikalık konu ş ma süresi vardır.

8  Münazara yapacak ki ş ileri de ğ erlendirecek bir "jüri" seçilmelidir.  Münazarada jüri denetleme ve karar verme i ş ini üstlenir.

9  Münazara sırasında seyirci tarafsız kalmak zorundadır.  E ğ er ö ğ retmen münazarayı sınıfta düzenlemi ş ise, daha sonra kar ş ıt görü ş leri topluca de ğ erlendirecek bir sınıf çalı ş ması da yapmalıdır.

10  http://www.turkceciler.com/Dersnotlari/munazara_tartisma.html  http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnazara  http://www.anafikir.com/munazara/  http://www.munazara.net/forum-76.html  http://www.edebiyatogretmeni.net/munazara.htm


"Münazara. Tanım  1830 yılında Oxford Üniversitesinde bir ö ğ renci toplulu ğ u bünyesinde ilk münazaralar ba ş lamı ş tır.  Günümüzde Türkiye'de ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları