Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAYP 14 Temmuz 2011 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İLE İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI TEKNO-TEZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAYP 14 Temmuz 2011 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İLE İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI TEKNO-TEZ."— Sunum transkripti:

1 SAYP 14 Temmuz 2011 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İLE İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI TEKNO-TEZ

2 SAYP Lisansüstü tez ö ğ rencisinin belirli bir süreyle Ş irket tarafından desteklenmesi, bu süre içerisinde tez ö ğ rencisinin katkısıyla tez çalı ş ması için gerekli olan finansal deste ğ in sa ğ lanabilece ğ i Avrupa Birli ğ i, TÜB İ TAK, SAN-TEZ vb. programlara ortak proje önerisi hazırlanması ve alınacak deste ğ in kullanılarak ş irketin ihtiyacını kar ş ılayacak bir konuda, tez danı ş manın da içinde yer aldı ğ ı, ortak bir proje gerçekle ş tirilmesidir. ODTÜ’de yürütülen bir tez çalı ş masının Ş irket tarafından desteklenmesidir. Destek, ş irket çalı ş anına belirli bir zamanını ODTÜ’de geçirmesi için izin verilmesi, tez danı ş manına ise danı ş manlık ücreti ödenmesi seklinde olacaktır. Çalı ş ma süresince ODTÜ’nün altyapısından faydalanılacaktır. İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

3 TEKNO-TEZSAYP Ara ş tırmacı kimdir? ODTÜ’de Ara ş tırma Görevlisi veya herhangi bir yere ba ğ lı olarak çalı ş mayan lisansüstü ö ğ renci ODTÜ’de herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı olan bir ş irket çalı ş anı (Ar-Ge personeli) Ara ş tırmacı öncelikli olarak nerede çalı ş acaktır? Üniversite (Zamanının en az %80’ini üniversitede geçirecektir) Ş irket (Zamanının en az %20’sini üniversitede geçirecektir) Ara ş tırmacı maa ş ını nereden alacaktır? Part-time ücret veya burs ile ş irket tarafından desteklenecektir. İ lgili ş irket tarafından istihdam edilecektir. Burs/destek miktarı nedir? Benzer nitelikteki ara ş tırmacılara verilen TÜB İ TAK burslarından az olmamak kaydıyla burs veya part- time ücret Ş irket tarafından belirlenir. Projeler/tezler ne kadar süreyle desteklenecektir? En az 6 ayLisansüstü e ğ itim süresince, en az tez dönemi süresince(YL için en az 1 sene, Doktora için en az 2 sene, Bütünle ş ik Doktora için en az 3 sene) İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

4 TEŞEKKÜRLER


"SAYP 14 Temmuz 2011 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT İLE İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI TEKNO-TEZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları