Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARTI Ş MA TÜRLER İ : AÇIK OTURUM HATİCE TUNCER 20110904056.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARTI Ş MA TÜRLER İ : AÇIK OTURUM HATİCE TUNCER 20110904056."— Sunum transkripti:

1

2 TARTI Ş MA TÜRLER İ : AÇIK OTURUM HATİCE TUNCER 20110904056

3 TARTIŞMA Bir grubu (veya ço ğ unlu ğ u) ilgilendiren, daha önceden belirlenen bir konu hakkında farklı dü ş ünceleri olan ki ş ilerin konuyla ilgili görü ş lerini açıklamak konuyu (veya sorunu) çözmek, muhatabın zayıf yönlerini aramak amacıyla bir araya gelerek yaptıkları kar ş ılıklı konu ş maya tartı ş ma denir. 29.12.2012 2

4 3

5 Tartı ş ma konusu; üzerinde konu ş maya ve ara ş tırma yapmaya de ğ er nitelikte olmalı, kanıtlanmı ş konular üzerinde ısrar edilmemeli, normal bir ses tonuyla konu ş ulmalı, saygılı olunmalı, dedikodu etmekten, ba ğ ırıp ça ğ ırmaktan, konu dı ş ına çıkmaktan ve konu ş anın sözünü kesmekten kaçınılmalıdır. 29.12.2012 4

6 Tartı ş madan beklenen; gerçe ğ i aramak, gerçe ğ in aydınlattı ğ ı hareket yolunu seçmektir. Söz cambazlıklarının, körü körüne direnmelerin, içten pazarlıklı propagandaların, duygusal çıkmazların gerçekleri kararttı ğ ı bir yerde tartı ş madan beklenen faydalar derlenemez. 29.12.2012 5

7 PanelSempozyum Münazara Açık Oturum Tartı ş ma Türleri 6

8 AÇIK OTURUM Geni ş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, bir ba ş kan yönetiminde dinleyiciler önünde konuyla ilgili farklı dü ş üncelere sahip uzmanları tarafından tartı ş ıldı ğ ı konu ş malara açık oturum denir. Açık oturum, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabilece ğ i gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir. 29.12.2012 7

9 Konu ş macı sayısının 3 veya 5 ki ş i olarak tespit edildi ğ i açık oturumlarda ba ş kan önce konuyu açıklar, sonra konu ş macıları tanıtır ve kendi belirledi ğ i sıraya göre söz verir. Konu ş macılar sırayla 2-3 tur konu ş urlar. Ba ş kanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 29.12.2012 8

10 Ba ş kan, sırasıyla ve dönü ş ümlü olarak konu ş macılara sorular yöneltir, gerekti ğ inde kısa bir de ğ erlendirme yapar. Tartı ş ma boyunca tarafsız olmak, konu ş macılara verilen süreyi dengeli bir ş ekilde ayarlamak, tartı ş ma kurallarının dı ş ına çıkılmasını engellemek 29.12.2012 9

11 10

12 29.12.2012 11

13 Konuyla İlgili Sorular 1. Bilim ve sanatla ilgili belli bir konuda yazar, bilim adamı, sanatçı veya bir dü ş ünürün, özel toplantılarda dinleyicilerine kar ş ı dü ş üncelerini, bilgilerini açıklamak, ö ğ retmek amacıyla yaptı ğ ı konu ş malara — - denir. Bilimsel bir dü ş ünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görü ş ü anlatmak, bir tezi savunmak bu türün en belirgin amacıdır. Bu parçada bo ş bırakılan yere a ş a ğ ıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) mülakat B) münazara C) konferans D) panel E) forum 29.12.2012 12

14 2.) — bir ba ş kanın yönetiminde, küçük bir tartı ş macı grubunun izleyiciler önünde belli bir konuya ili ş kin görü ş ve dü ş üncelerini belirttikleri grup tartı ş masıdır. Bir ba ş kan tarafından yönetilir ve konu ş macı sayısı be ş altı arasında de ğ i ş ir. Sonunda ba ş kan konu ş maları toparlayarak görü ş leri özetler. Bu parçada bo ş bırakılan yere a ş a ğ ıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sempozyum B) Münazara C) Konferans D) Panel E) Sunum 29.12.2012 13

15 ÖZET Konuyu özetleyecek olursak tartı ş ma türleri 4’e ayrılır Ben açık oturum türünü ele aldım Tartı ş ma konusu; üzerinde konu ş maya ve ara ş tırma yapmaya de ğ er nitelikte olmalı Kanıtlanmı ş konular üzerinde ısrar edilmemeli, normal bir ses tonuyla konu ş ulmalı, Saygılı olunmalı, Dedikodu etmekten, ba ğ ırıp ça ğ ırmaktan, Konu dı ş ına çıkmaktan ve konu ş anın sözünü kesmekten kaçınılmalıdır. 29.12.2012 14

16 KAYNAKLAR: 29.12.2012 15 http://www.liseedebiyat.com/index.php/ders-notlari/37- 9-sinif-dl-ve-anlatim/756-ma.html http://www.liseedebiyat.com/index.php/ders-notlari/37- 9-sinif-dl-ve-anlatim/756-ma.html http://www.hakkinda-bilgi-nedir.com/tartismanin- ozellikleri-tartisma-nasil-yapilir-nedir+tartismanin- ozellikleri-tartisma-nasil-yapilir-hakkinda-bilgi http://www.hakkinda-bilgi-nedir.com/tartismanin- ozellikleri-tartisma-nasil-yapilir-nedir+tartismanin- ozellikleri-tartisma-nasil-yapilir-hakkinda-bilgi http://www.edebiyatogretmeni.org/sozlu-anlatim-turleri- test-1/ http://www.edebiyatogretmeni.org/sozlu-anlatim-turleri- test-1/


"TARTI Ş MA TÜRLER İ : AÇIK OTURUM HATİCE TUNCER 20110904056." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları