Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi bir ülkedeki üniversitede ya da üniversiteye e ş de ğ er bir kurulu ş ta yüksek lisans e ğ itimi veya ara ş tırma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi bir ülkedeki üniversitede ya da üniversiteye e ş de ğ er bir kurulu ş ta yüksek lisans e ğ itimi veya ara ş tırma."— Sunum transkripti:

1

2  Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi bir ülkedeki üniversitede ya da üniversiteye e ş de ğ er bir kurulu ş ta yüksek lisans e ğ itimi veya ara ş tırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalı ş mları kapsamaktadır.  Burs süresi en az 3 ay, en fazla 12 aydır.  Ülkemizin AB’ye uyum süreci ve Ab müktesebatı ile do ğ rudan ilgili konularda gerçekle ş tirilecek akademik çalı ş malara tahsis edilmektedir.

3  Malların serbest dola ş ımı  İş çilerin serbest dola ş ımı  İş kurma hakkı ve Hizmet sunumu serbestesi  Sermayenin serbest dola ş ımı  Kamu alımları  Ş irketler hukuku  Fikri mülkiyet hukuku

4  Rekabet politikası  Mali hizmetler  Telekominikasyon politikası  Tarım ve kırsal kalkınma  Gıda güvenli ğ i, hayvan ve bitki sa ğ lı ğ ı politikası  Balıkçılık  Ula ş tırma politikası  Enerji,  Vergilendirme

5  Ekonomik ve parasal politika  İ statistik,  Gümrük birli ğ i  Sosyal politika ve istihdam  İş letmeler ve sanayi politikaları  Bölgesele politika ve yapısal araçların koordinasyonu  Yargı ve temel haklar  Adalet, özgürlük ve güvenlik  Çevre,  Mali kontrol  Tüketici ve sa ğ lı ğ ın korunması  Dı ş, güvenlik ve savunma politikası

6 BA Ş VURU  Kamu sektörü, özel sektör ve üniversite sektörü kotalarından ba ş vurulabilir.  Üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf, lisansüstü ö ğ renim görmekte olanlar ile akademik veya idari kadrodakiler ba ş vurabilir.  Ba ş vuru tarihi itibariyle 40 ya ş ından gün almamı ş olmak gerekir.  En az 70 veya 2.50 not ortalamasına sahip olmak ya da ba ş vurulacak alanda en az 32 aylık bir i ş deneyimine sahip olmak gerekir.  Adaylar e ğ itim yapacakları dilden, uluslar arası geçerlili ğ i olan bir dil belgesi sunmalıdırlar.(TOEFL, IELTS…)

7  Son ba ş vuru: 24 Kasım 2009  Ba ş vurular posta yoluyla ya da elden teslim edilerek yapılabilir.  Yazılı sınav: 6 Ş ubat 2009-Ankara  Sözlü sınav: 12 Nisan-14 Mayıs 2010-Ankara  Sonuçlar ve ayrıntılı bilgi için: www.cfcu.gov.tr www.abgs.gov.tr www.avrupa.info.tr www.jeanmonnet.org.tr


" Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi bir ülkedeki üniversitede ya da üniversiteye e ş de ğ er bir kurulu ş ta yüksek lisans e ğ itimi veya ara ş tırma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları