Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKO OKULLAR PROJESİ. EKO OKUL PROGRAMI NED İ R? Bu program sizlere çevre bilinci kazandırmak için uygulanmaktadır. Uluslar arası bir programdır. Sadece.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKO OKULLAR PROJESİ. EKO OKUL PROGRAMI NED İ R? Bu program sizlere çevre bilinci kazandırmak için uygulanmaktadır. Uluslar arası bir programdır. Sadece."— Sunum transkripti:

1 EKO OKULLAR PROJESİ

2 EKO OKUL PROGRAMI NED İ R? Bu program sizlere çevre bilinci kazandırmak için uygulanmaktadır. Uluslar arası bir programdır. Sadece Türkiye de de ğ il 23 ülkede toplam 7040 ilkö ğ retim okulunda uygulanmaktadır.

3 Eko Okullar Programının En Önemli Ö ğ esi Ö ğ renci Katılımıdır.

4 Eko-Okullar Programı, verdikleri çevre e ğ itimiyle üstün ba ş arı sa ğ lamı ş okullara Ye ş il Bayrak ödülü vermektedir. Bizim amacımızda bu ye ş il bayra ğ ı kazanmaktır.

5 EKO OKULLAR SİZE NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAYACAK

6  Bir grup üyesi olarak ve yeni bir kimlik geli ş tirme  Grup çalı ş malarına katılarak, i ş birli ğ i içerisinde çalı ş mayı ö ğ renme  Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartı ş ma becerisi geli ş tirme

7  Karar verme yetene ğ i geli ş tirme  Plan yapma, rapor yazma becerisi geli ş tirme  Tüketim alı ş kanlıkları de ğ i ş mesi ve savurganlı ğ ı önleme  Do ğ al kaynakları koruma bilincinin geli ş mesi

8 BİZ NE YAPACAĞIZ?

9 Görevlerimiz; İ lk olarak yapmamız gereken çevre incelemesi: Okuluz çöp ve atıklarla ilgili neler yapıyor ve neler yapmalı bunlar belirleyece ğ iz. Bunun için sizlere verilen “Çöp ve Atık Yönetimi Çevresel İ nceleme Kontrol Listesi”ni tamamlamamız gereklidir.

10 Görevlerimiz; Eko Okullar Panosu Hazırlama

11

12

13

14 Görevlerimiz; Eko- İ lke Bulma “Çevre için el ele çöpler geri dönü ş üme” Oyunlar ve etkinliklere okulumuzun çevre bilinci özelliklede çöp ve atık bilinci kazandırma

15 Sizler sınıflarınızı organize edebilmeli ve ö ğ rendiklerinizi sınıflarınızla ve di ğ er sınıflarla payla ş malısınız. Bu proje gönüllülü ğ e ve istekli olmaya ba ğ lı olarak ba ş arılı olabilir. Sizlerin yaratıcı fikirlerinize ihtiyacımız var

16 UNUTMAYIN K İ S İ ZLER TÜM OKULDAN SEÇ İ LM İŞ ÖZEL B İ R EK İ PS İ N İ Z


"EKO OKULLAR PROJESİ. EKO OKUL PROGRAMI NED İ R? Bu program sizlere çevre bilinci kazandırmak için uygulanmaktadır. Uluslar arası bir programdır. Sadece." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları