Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

45. ORTAÖ Ğ RET İ M Ö Ğ RENC İ LER İ ARA Ş TIRMA PROJELER İ YARI Ş MASI 2014 Doç. Dr. Hamza AKENG İ N İ stanbul Asya Bölgesi Koordinatörü Doç. Dr. Ali.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "45. ORTAÖ Ğ RET İ M Ö Ğ RENC İ LER İ ARA Ş TIRMA PROJELER İ YARI Ş MASI 2014 Doç. Dr. Hamza AKENG İ N İ stanbul Asya Bölgesi Koordinatörü Doç. Dr. Ali."— Sunum transkripti:

1 45. ORTAÖ Ğ RET İ M Ö Ğ RENC İ LER İ ARA Ş TIRMA PROJELER İ YARI Ş MASI 2014 Doç. Dr. Hamza AKENG İ N İ stanbul Asya Bölgesi Koordinatörü Doç. Dr. Ali DEL İ CE Doç. Dr. Musa ÜCE

2 Amacımız Milli E ğ itim yöneticilerini ve okul müdürlerimizi bilgilendirmek Bu süreçte sizlerin deste ğ ini almak, Ö ğ retmen ve ö ğ rencilerimizi motive etme konusunda görü ş alı ş veri ş inde bulunmaktır.

3

4 2013 YILI PROJE BAŞVURULARINA GÖRE Türkiye genelinde 7401 proje ba ş vurusu yapılmı ş, İ stanbul Asya bölgesinde 419 proje yapılmı ş tır. Bunların illere göre da ğ ılımı İ stanbul Asya yakasından 305 Sakarya 54 Kocaeli 53 Düzce 7 proje ile yarı ş maya katılmı ş tır.

5 PROJE YARIŞMASININ AMACI  Ülkemizin gereksinim duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek;  Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek,  Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek,  Onlara gerekli desteği vererek araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

6 Projenin hedefi

7 Sonuçları çok önemli Bu yarı ş malarda derece alan proje sahibi olan ö ğ renciler; Para ödülü yanında, Üniversiteye yerle ş me ile ilgili yapılan sınavlarda ek puan alıyorlar. Tübitak gelece ğ in bilim adamlarını seçme ve yeti ş tirme konusunda bu tür çalı ş malara önem veriyor.

8 Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Co ğ rafya, Sosyoloji, Psikoloji ve Tarih, olmak üzere 9 bilim alanında yapılacaktır.

9 Süreç Bir takvim çerçevesinde Türkiye genelinde hazırlanan projeler önce bir ön elemeden geçerek bölge sergisine katılanlar belirlenecek, 12 Bölge Merkezinde düzenlenecek yarı ş malar sonucunda Finalist olarak seçilecek ve 12 Bölgeden seçilen projeler 2014 yılı Mayıs ayında yapılacak olan Ortaö ğ retim Ö ğ rencileri Ara ş tırma Projeleri Final Yarı ş ması’na katılarak projelerini sergileyeceklerdir.

10 Süreç Proje Yarı ş ması Kitapçı ğ ı ve ilanı TÜB İ TAK tarafından hazırlanıp, 2013 yılı Kasım ayı SONUNDA tüm liselere ula ş tırılmak üzere postaya verilmi ş durumda. Bugünlerde okullarımıza ula ş mı ş olması gerekiyor.

11 Süreç Ayrıca, yarı ş ma süreci ile ilgili bilgiler TÜB İ TAK’ın http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik -arastirma-projeleri-yarismasi http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik -arastirma-projeleri-yarismasi WEB sayfasında yayınlanmı ş tır. Rehber ö ğ retmen ve ö ğ rencilerin ba ş vuru belgelerine ve yarı ş mayla ilgili bilgilere bu web sayfası üzerinden ula ş maları mümkündür.

12 http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-arastirma-projeleri-yarismasi Sayfaya girdi ğ imizde a ş a ğ ıdaki web sayfası gelecektir.

13 Başvuru Ö ğ renciler proje rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlamı ş oldukları projelerini son ba ş vuru tarihi olan 22 Ocak 2014 tarihinde http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online sisteme girecekler ve http://e-bideb.tubitak.gov.tr Ba ş vuru belgelerinin çıktısını alıp imzalı ve onaylı haliyle en geç 24 Ocak 2014 günü saat 17.00’e kadar ba ğ lı bulundukları Bölge Koordinatörlü ğ ü adresine posta, kargo veya elden ula ş tıracaklardır.

14 Bölge sergisi Yapılan de ğ erlendirme sonunda Bölge sergisinde sergilenmeye de ğ er bulunan eserler 19 Ş ubat 2014 tarihinde ilan edilecek ve Bölge sergisi 17 Mart 19 Mart 2014 tarihleri arasında İ stanbul’da yapılacaktır. Bölge sergisinde de ğ erlendirmeye alınan proje sonuçlarına göre belirlenen sırlamaya göre ödül töreni 20 Mart 2014’te yapılacak Final Yarı ş ması 5-9 mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

15

16 Okul ve Öğretmene En çok proje ile katılan okul ve En çok proje ile katılan Ö ğ retmenin ödüllendirilmesi planlanmaktadır. Bu yarı ş ma döneminde ilimizden yarı ş maya müracaat eden proje sayısının artaca ğ ını, Ön elemeden geçerek final yarı ş masına katılacak projelerin tasarlanaca ğ ını umarak, Katılımızın için te ş ekkür ederiz.

17 İletişim için Doç. Dr. Hamza Akengin hakengin@marmara.edu.tr 537 202 58 51


"45. ORTAÖ Ğ RET İ M Ö Ğ RENC İ LER İ ARA Ş TIRMA PROJELER İ YARI Ş MASI 2014 Doç. Dr. Hamza AKENG İ N İ stanbul Asya Bölgesi Koordinatörü Doç. Dr. Ali." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları