Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012-2013. Ekinözü Çok Programlı Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin etkinlikleri, önleyici ve gelişimsel rehberlik hizmeti anlayışı çerçevesinde;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012-2013. Ekinözü Çok Programlı Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin etkinlikleri, önleyici ve gelişimsel rehberlik hizmeti anlayışı çerçevesinde;"— Sunum transkripti:

1 2012-2013

2 Ekinözü Çok Programlı Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin etkinlikleri, önleyici ve gelişimsel rehberlik hizmeti anlayışı çerçevesinde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

3 Uygun ortamlarda kişisel sosyal ve mesleki alanlarda rehberlik hizmetleri verilmektedir.

4 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik YGS, LYS sınav sistemleri hakkında seminerler verilmiştir.

5 Son sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik sınav sistemi hakkında seminerler verilmiştir.

6 Öğrenci ve velilerimizin katılımıyla toplantılar yapılmıştır.

7 Öğrencilere sınav kaygısıyla başetme konulu seminer verilmiştir.

8 Okulumuzda ş iddet eylem planı dahilinde emniyet ile i ş birli ğ i yapılarak “Güvenli e ğ itim,Güvenli gelecek” konulu seminer yapılmı ş tır.

9 *Ö ğ rencilerle bireysel ve grupla danı ş ma hizmeti verilmektedir. *Ö ğ rencilere verimli ders çalı ş ma teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir. *Dershane ziyaretleri gerçekle ş tirilerek ö ğ rencilerin durumları kontrol edilmektedir. *Ö ğ rencilere 9.sınıftan itibaren seçecekleri alanlarla ilgili yönlendirme çalı ş maları yapılmaktadır.

10 *Ö ğ rencilere çe ş itli test ve envanterler uygulanarak sa ğ lıklı verilere ula ş ılmaktadır. *Rehberlik ders saatlerinin daha verimli geçmesi için rehberlik plan ve etkinlikleri okul ve sınıf düzeylerine göre hazırlanmakta ve takibi sa ğ lanmaktadır. *Velilerle görü ş meler yapılmaktadır.

11 *Ö ğ rencilerimizle grupla ve bireysel olarak üniversiteye yönelik ders çalı ş ma programları yapılmakta ve takibi sa ğ lanmaktadır. *Okulumuzda kayna ş tırma ö ğ rencilerinin tespitleri yapılarak bireyselle ş tirilmi ş e ğ itim planları hazırlanmaktadır. *Kayna ş tırma ö ğ rencilerimizin bireysel geli ş imleri izlenmekte ve Elbistan RAM ile koordineli bir ş ekilde çalı ş ılmaktadır.

12 *Okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu ile toplantılar yapılarak okul ve ö ğ rencilerimizin ihtiyaçları do ğ rultusunda çalı ş malar yapılmaktadır. *Okul BEP birimi ile toplantılar yapılarak özel e ğ itim ihtiyacı gösteren ö ğ rencilerimize yönelik çalı ş malar yapılmaktadır. *Okul Krize Müdahale Ekibi ile toplantılar yapılarak risk durumları ve risk grubundaki ö ğ rencilerimize yönelik önleyici rehberlik çalı ş maları yapılmaktadır.


"2012-2013. Ekinözü Çok Programlı Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin etkinlikleri, önleyici ve gelişimsel rehberlik hizmeti anlayışı çerçevesinde;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları