Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ:(beyazpano tanıtım)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ:(beyazpano tanıtım)"— Sunum transkripti:

1 ÖYS: BEYAZ PANO(easyclass) www.beyazpano.com www.easyclass.com Yusuf TOFAN Eski ş ehir/2014 ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ

2

3 BEYAZPANO NEDİR ? Dünyadaki geli ş melere paralel olarak artık ülkemizde de farklı e ğ itim teknolojileri e ğ itmenlerin ve ö ğ rencilerin hizmetine sunuluyor. Türkiye’nin en büyük e ğ itim platformu olma amacıyla yola çıkmı ş olan www.beyazpano.com e ğ itmenlere güvenli bir sınıf yönetim platformunun yanı sıra dünya genelinde di ğ er e ğ itmenlerle etkile ş ime geçebilmelerine olanak verecek güçlü bir sosyal altyapıyı da ücretsiz olarak sa ğ lıyor. www.beyaz Beyaz pano, bir e ğ itmenin sınıfında üstlenmi ş oldu ğ u pek çok fonksiyonu dijital bir platforma ta ş ıyan ve e ğ itmenin sınıfını ve bilgi akısını yönetmesini sa ğ layan bir ö ğ renme yönetim sistemidir.

4 BEYAZPANO’NUN ÖZELLİKLERİ Sınıfını Beyaz panoya ta ş ımı ş olan bir e ğ itmen: Sınavlar düzenleyebilir. Ödevler verebilir ve ödevleri teslim alabilir. Ö ğ renci notlarını ödev ve sınav modülleriyle entegre çalı ş an not defteri üzerinde takip edebilir. Sınıf altında tartı ş ma grupları olu ş turabilir, videolar ve ders materyalleri payla ş abilir. Ayrıca, e ğ itmenler ders programı, etkinlikler, ödevler ve sınavlarla ilgili tarihleri ki ş isel takvim sayfası altında izleyebilir.

5 BEYAZPANO’NUN ÖZELLİKLERİ Beyaz pano sosyal bir a ğ platformunda bulunan özellikleri de barındırır: Gizlilik ayarlarından bildirimlere Mesajla ş madan Profil sayfası ve arkada ş listesine kadar E ğ itmenler grup modülü ile dilerse bran ş ı ile ilgili dilerse de ilgi alanlarıyla ilgili gruplar olu ş turabilir, di ğ er gruplara katılabilir ve di ğ er e ğ itmenlerle etkile ş ime geçebilir. Birçok özelli ğ i altyapısında bulundurur. Beyaz pano da dijital sınıflarını olu ş turacak e ğ itmenler, Beyaz panonun tüm özelliklerini daima ücretsiz olarak kullanacaklardır. Platform, www.easyclass.com adresinde 6 dilde (Türkçe, İ ngilizce, Fransızca, İ talyanca, Romence ve Arapça) uluslararası olarak hizmet vermeye ba ş lamı ş tır.

6 EĞİTMENLERİN KULLANIMINA SUNULAN ARAÇLAR Ödev Modülü Sınav Modülü Not Defteri Tartı ş malar Sınıf Kütüphanesi Dosyalarım Modülü Gruplar Modülü

7 ÖDEV MODÜLÜ Beyazpano, e ğ itmenleri dijital sınıfları üzerinden ö ğ rencilerine ödevler verebilmesini ve ö ğ rencilerin de tamamladıkları ödevlerini beyaz pano üzerinden e ğ itmenlerine gönderebilmesini sa ğ layan bir altyapıya sahiptir. E ğ itmenler, hazırladıkları ödevlere yazılı veya görüntü içeren dosyalar ekleyebilir. Her bir ödev için sistem tarafından olu ş turulan ödev sayfası üzerinde ödev detayları, ödev panosu ve ödev teslim alanları bulunmaktadır. Ödev panosunda ö ğ rencilerinize ödevle ilgili bilgiler verebilir, onların soru ve yorumlarını organize bir biçimde takip edebilirsiniz.Ödev teslim alanında hangi ö ğ rencinin ödevini teslim etti ğ i ve zamanında teslim edilip edilmedi ğ ini kontrol edebilirsiniz.

8 SINAV MODÜLÜ Beyaz pano, sahip oldu ğ u sınav modülü ile e ğ itmenlere sınav olu ş turabilme, ö ğ rencilere de bu sınavları beyaz pano üzerinden cevaplayabilme imkanını vermektedir.Beyaz pano üzerinden 3 çe ş it soru tipi kullanarak sınavlar olu ş turalabilir.Bu soru tipleri Do ğ ru/Yanlı ş Çoktan Seçmeli Yazılı Tipi Soru Herhangi bir sınav olu ş tururken kaydetmi ş oldu ğ unuz sorular, veritabanında saklanmakta ve e ğ itmen istedi ğ inde ki ş isel soru bankasından bu soruları geri ça ğ ırıp sonraki sınavlarında kullanabilmektedir.

9 SINAV MODÜLÜ Sınav ayarları altında yer alan a ş a ğ ıdaki seçenekler vasıtasıyla; “Önizleme” seçene ğ i ile sınavınızı yayınlamadan önce ö ğ renci gibi görüntüleyebilir. “yazdır” seçene ğ i ile sınav sorularını yazıcıya göndermek için yeni bir pencerede görüntüleybilir, “Ba ş latma Seçenekleri” altında sınavı daha sonra yayınlamak üzere gizleyebilir, sınavı o an ba ş latabilir veya ileri bir tarihte otomatik olarak ba ş latılmasını sa ğ layabilir, Sınav süresi tanımlayabilir, Sınav sorularını her ö ğ renci için farklı sıralarda gösterilmesini sa ğ layabilir, Dilerseniz sınav bitti ğ inde, dilerseniz siz notları yayınladı ğ ınızda cevapları ve sonuçları ö ğ rencilere gösterebilirsiniz.

10 NOT DEFTERİ MODÜLÜ Ö ğ rencilere verilen notlar kolaylıkla takip edilebilece ğ i, üstelik sınav ve ödev modülleriyle entegre çalı ş abilen Not Defteri ile artık not hesaplamak çok kolay.Olu ş turdu ğ unuz sınav veya ödevler otomatik olarak Not Defterine aktarılır. Dilerseniz farklı not ba ş lıklarını da tabloya ekleyebilir ve her not ba ş lı ğ ı için not a ğ ırlıkları belirleyebilirsiniz.Sistem her bir ö ğ rencinin yılsonu veya dönem ortalamasını otomatik olarak hesaplar, aynı zamanda da her bir not ba ş lı ğ ında sınıf ortalamasını e ğ itmenlere gösterir.

11 TARTIŞMALAR MODÜLÜ Beyaz pano üzerinde ö ğ rencilerinizin farklı konuları sizin kontrolünüz altında daha organize bir ortamda tartı ş abilmeleri amacıyla Tartı ş malar modülü geli ş tirilmi ş tir.Belirleyece ğ iniz konular için ba ş lataca ğ ınız her tartı ş ma ayrı bir ba ş lık altında takip edilecektir.

12 SINIF KÜTÜPHANESİ Her dijital sınıfınız altında bir Sınıf Kütüphanesi mevcuttur. Sınıf Kütüphanesi, ö ğ rencilerinizle payla ş mak istedi ğ iniz tüm ders materyallerini yükleyebilece ğ iniz ve de ö ğ rencilerinizin düzenli bir ş ekilde takip edilece ğ i bir alandır.

13 DOSYALARIM MODÜLÜ Beyaz pano, bulut teknolojisi deste ğ iyle dünyanın en geli ş mi ş sunucuları üzerinde kullanıcılarına hizmet vermektedir. Bulut teknolojisinin sa ğ lamı ş oldu ğ u avantaj ile sistemimiz üzerinde her e ğ itmenimize 2 gb büyüklü ğ ünde ki ş isel dosya saklama alanı tahsis edilmi ş tir. Bu dosya saklama alanında derslerle ilgili veya ki ş isel dosyalarınızı saklayabilir ve bunları diledi ğ iniz zaman sınıf panoları üzerinde payla ş abilirsiniz.

14 GRUPLAR MODÜLÜ Kullanıcıların ki ş isel geli ş imlerine katkı sa ğ lamak amacıyla olu ş turulmu ş bir modüldür.E ğ itmenler diledikleri ba ş lıklar altında Gruplar olu ş turabilir, bu ş ekilde di ğ er e ğ itmenlerle biraraya gelebilir ve gerek akademik gerekse de sosyal anlamda kendilerini geli ş tirebilecekleri ve aralarında bilgi payla ş abilecekleri ortamları olu ş turabilirler.

15 BEYAZ PANO SOSYAL BİR AĞ Beyaz pano aynı zamanda güvenli bir sosyal a ğ dır.Ki ş isel gizlilik ayarları sayesinde profiliniz veya di ğ er ki ş isel bilgilerinize eri ş imi diledi ğ iniz gibi ayarlayabilir, dilerseniz profilinizi dı ş dünyaya kapatabilirsiniz. Beyazpano altında olu ş turdu ğ unuz sınıflar, tamamen gizli ve size ait olup,sizden ve sınıfınıza davet etmi ş oldu ğ unuz ö ğ renciler dı ş ında hiçbir kullanıcı tarafından görüntülenemez,yayınlamı ş oldu ğ unuz içeri ğ e eri ş elemez. Di ğ er sosyal a ğ larda yer alan profil ve ki ş isel arkada ş a ğ ınızı olu ş turabilme,mesajla ş ma, sınıflarınız veya arkada ş larınızla ilgili bildirimler alma ve bu bildirimleri tercihlerinize göre sınırlandırabilme gibi özelliklerin tamamı Beyazpanoda mevcuttur.


"ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ:(beyazpano tanıtım)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları