Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.etwinning.net Yeni Portalının Tanıtımı. Amaç: eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımı yoluyla Avrupa’da okul işbirliğini desteyken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.etwinning.net Yeni Portalının Tanıtımı. Amaç: eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımı yoluyla Avrupa’da okul işbirliğini desteyken."— Sunum transkripti:

1 www.etwinning.net Yeni Portalının Tanıtımı

2 Amaç: eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımı yoluyla Avrupa’da okul işbirliğini desteyken Hayatboyu Öğrenme kapsamında Comenius Programı içerisinde yer alan bir proje uygulamasıdır. Okulların ortaklık kurmalarını ve herhangi bir alanda ortak projeler başlatmalarını kolaylaştırmak için destek, fikir ve araç sağlar. Kapsam : Her tür ve dereceden okul ve kurumlar Süre: Sürekli eT winning Projesi • İ limizde sisteme kayıtlı olan okul sayısı: 187 • İ limizde yürütülen proje sayısı: 12

3  Dilbilimsel İletişimde Yeterlilik  Matematiksel Yeterlilik  Fiziksel dünya ile iletişim ve bilgide yeterlilik  Dijital bilgi ve iletişim uygulamaları  Öğrenmeyi öğrenme  Sosyal ve vatandaşlık yeterlilikleri  Kişisel özerklik (otonomi) ve girişimcilik  Kültürel ve sanatsal yeterlilik http://www.etwinning.es/apls/cursos/curso_en/index.php/Documents_1.a:_What_is_eTwinning%3Fhttp://www.etwinning.es/apls/cursos/curso_en/index.php/Documents_1.a:_What_is_eTwinning%3F (03.07.2010)

4

5

6

7

8

9

10

11 eTwinning, öğretmenler tarafından birkaç şekilde kullanılabilir. Bunlardan bazıları:  Fikir ve ilham için çevrimiçi bir kaynak,  Bir ağ ve topluluk oluşturma aracı,  Uluslar arası projelerde ortak bulmak amaçlı  Öğrencilerin projeler üzerinde çalışması için işbirlikçi bir platform  Profesyonel gelişim aracı olarak kullanılmasıdır

12  eTwinning ekibine katılmanın yararları, size sundu ğ u etkinlikler kadar sayısızdır. Uluslar arası i ş birli ğ ine b a ğ lı bir ya da daha fazla etkinli ğ e katılarak ö ğ renme deneyimleri arttırılabilir ve sınıfa gerçek ya ş am boyutu getirilebilir. eTwinning toplulu ğ u, Avrupa’da tüm okulların oluşt urdu ğ u bir a ğ dır. Portala sadece ö ğ retmenler ve y öneticiler kaydolabilirken, do ğ rudan veya dolaylı ol arak çalışmay a katılanlara ait listedeki kişiler de ka ydolabilir; çünkü bu a ğ, e ğ itim aracılı ğ ı ile link ve arkadaşlık oluşturmak ile ilgili kişilerin oluş turdu ğ u bir a ğ dır.

13  Ö ğ rencilerinizle bir proje oluşturarak başka bir ülkeden bir ya da daha fazla okul ile uluslar arası işbirli ğ ine girebilirsiniz. Kayıtlı eTwinning projeleri, sizleri ve ö ğ rencilerinizi desteklemek için iste ğ e ba ğ lı birçok çevrimiçi araca (TwinSpace ve Proje Günlü ğ ü) ulaşmanızı sa ğ lar.

14  Avrupa’lı meslektaşlarımızın yer aldı ğ ı bir eTwinning grubuna ba ğ lanarak, benzer ilgi alanları üzerinden ba ğ lantı kurabilirsiniz. Gruplar, çalışma konuları açısından çeşitlilik göstermektedir. Bu gruplar anasınıfı ö ğ retmenlerinden orta ö ğ retim ö ğ retmenlerine kadar grup içerisinde fikirleri tartışmak, deneyimleri paylaşmak ve akranlarından ö ğ renmek için mükemmel bir yoldur. eTwinning grupları, iletişim ve paylaşımı kolaylaştırmak için çevrimiçi platformlarda da etkin olabilirler.

15  Deneyimlerinizi sınırlı platformda yer alan (masaüstü) kaynaklar alanı aracılı ğ ıyla ö ğ renip eTwinning üyeleri ile paylaşabilirsiniz. Kaynak araştırma alanı ve ÖKD (Avrupa’da bakanlıklar ve e ğ itim birlikleri tarafından y ürütülen Ö ğ renme Kaynakları De ğ işimi) içerisinde mükemmel araçlar, ders planları, proje başarı belgeleri ve Avrupa’nın her yerindeki ö ğ retmenler ve uzmanlara ait genel fikirler bulabilirsiniz. Bir eTwinning kullanıcısı olarak, kendi kaynaklarınızı yükleyerek kişilerin kullanımına açabilirsiniz.

16  eTwinning çevrimiçi Ö ğ renme Etkinlikleri aracılı ğ ıyla belirli becerileri geliştirebilir ya da yeni araçları ö ğ renebilirsiniz. Sene boyunca, uzmanlar tarafından yönetilen 1-2 haftalık çevrimiçi oturumlar; B İ T kullanımında güven geliştirmek, belirli bir araç ya da tema üzerinde çalışmak, uluslar arası topluluk ortamı oluşturmak ve kişinin profesyonel gelişimine katkıda bulunmak için müthiş yöntemlerdir. Tüm Ö ğ renme Etkinlikleri Ö ğ renme Laboratuarında gerçekleşir. http://learninglab.etwinning.net

17  Avrupa’da herhangi bir yerde 2-3 günlük bir e ğ itim için Avrupalı meslektaşlarınızla yüz yüze görüşebilece ğ iniz çalıştaylardır. Her PGÇ, tüm Avrupa’dan yaklaşık 100 ö ğ retmeni eTwinning çalışmasının de ğ işik yönleri ve temalarını tartışmak üzere bir araya getirir. Görüş açısı bakımından çeşitlilik gösteren bu çalıştaylar ve yeni başlayan ve deneyimli eTwinning’ciler için çok uygundur.

18  eTwinning Kalite Etiketleri, sizin ve ö ğ rencilerinizin çalışmalarını de ğ erlendirmek için tasarlanır. İ ki türü vardır: Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi. Proje sona erdi ğ inde ya da ilerleme gösterdi ğ inde ve belirgin sonuçlarla geliştirildi ğ inde, Kalite Etiketi almak için UDS’ye başvurunuzu onaylatabilirsiniz.  Ulusal Kalite Etiketleri ulusal düzeyde UDS tarafından verilirken, Avrupa Kalite Etiketleri yılda bir kere en az bir orta ğ ı olan ve önceden Ulusal Kalite Etiketi almış olan proje ortaklarına verilmektedir. Bu sebepten dolayı, ortaklarınızı da başvurmaları için teşvik ediniz!  Somut ifadelerle, bir Ulusal Kalite Etiketine başvurabilmek için: - Masaüstünde “Projelerim” başlı ğ ı altında bulunan “Kalite Etiketi” dü ğ mesine tıklayınız. - Karşınıza çıkan formu doldurunuz (UDS de ğ erlendirece ğ i için kendi dilinizde doldurmalısınız) - Ulusal Destek Servisi sizin projenizi de ğ erlendirecek ve Ulusal Kalite Etiketi ödüllendirme sonuçları konusunda mail ile bilgilendirileceksiniz. Avrupa Kalite Etiketi”ni ortaklarınızdan en azından birisi Ulusal Kalite Etiketi aldıysa alabilirsiniz. Avrupa Kalite Etiketi alan tüm projeler, senede bir kez eTwinnin g portalında duyurulmaktadır (Eylül/Ekim).

19

20


"Www.etwinning.net Yeni Portalının Tanıtımı. Amaç: eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımı yoluyla Avrupa’da okul işbirliğini desteyken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları