Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

2 SUNUM AKIŞI Geli ş im Nedir? Geli ş imin Temel İ lkeleri Geli ş im Dönemleri Ergenlik Dönemi Bili ş sel Geli ş im Biyolojik Geli ş im Duygusal Geli ş im Ahlaki Geli ş im Sosyal Geli ş im Ergenlik Dönemine Ait Bazı Özellikler Ergenlikte Kimlik Geli ş imi Ergenlik Dönemi Arkada ş lık İ li ş kileri

3 GELİŞİM NEDİR? Büyüme, olgunla ş ma ve ö ğ renmenin etkile ş imi ile ya ş am boyu bireyin bedeninde, zihninde ya da davranı ş ında olumlu yönde meydana gelen, niceliksel ve niteliksel de ğ i ş imlerin tümünü içerir.

4 GELİŞİM NEDİR? Nicel de ğ i ş im, boy, kilo gibi miktarda meydana gelen de ğ i ş imlerdir. Nitel de ğ i ş imler ise daha karma ş ıktır. Süreç ve i ş leyi ş le ilgili de ğ i ş iklikleri içerir ve ya ş am boyu devam eder.

5 Gelişimin Temel İlkeleri Geli ş im, kalıtım ve çevrenin kar ş ılıklı etkile ş iminin ürünüdür. Geli ş im kazanım ve kayıpları içerir. Geli ş im bir bütündür ve geli ş im alanları birbirleriyle etkile ş im içindedir. Geli ş im nöbetle ş e devam eder. Geli ş imde kendine özgü bir sıra vardır. Geli ş im bireysel farklılıklar gösterir.

6 Gelişimin Temel İlkeleri Birey, çocuklu ğ undan ya ş lılı ğ ına kadar geli ş en ya ş am çizgisi üzerinde birbirinden farklı geli ş im dönemlerinden geçer ve bu dönemler içerisinde birbiriyle aynı olmayan fizyolojik ve psikolojik bazı özellikler gösterir.

7 Gelişim Dönemleri Bebeklik Dönemi (0-2 ya ş ) Okul Öncesi – İ lk Çocukluk Dönemi (2-5 ya ş ) Okul Ça ğ ı – Orta Çocukluk Dönemi Ergenlik Dönemi

8 Ergenlik dönemi, de ğ i ş ik açılardan ele alınıp incelenebilir. Yapılan çalı ş malarda ergenli ğ e, fizyolojik geli ş im, toplumsal etkiler, ekonomik kararlılık ya da duygusal geli ş im gibi farklı boyutlardan yakla ş ılmı ş ve fizyolojik olgunla ş mayı da içeren bir tanım olarak ele alınmı ş tır.

9 Ergenlik Dönemi Ergenlik, bireyin geli ş im süreci içerisinde çocukluk döneminin biti ş iyle beraber sözü edilen dönemin ba ş langıcından fizyolojik olarak eri ş kinli ğ e ula ş ıncaya kadar geçen bir geli ş im dönemidir.

10 Ergenlik Dönemi Yaş Sınırlamaları A. Ergenli ğ in Ba ş ları 11-14 ya ş (kızlar) 13-15 ya ş (erkekler) B. Ergenli ğ in Ortaları 14-16 ya ş (kızlar) 15-17 ya ş (erkekler) C. Ergenli ğ in sonları 16-21 ya ş (kızlar) 17-21 ya ş (erkekler)

11 Ergenlik Dönemi Çocukluktan ergenli ğ e geçi ş sürecinin mutlak bir ya ş ifade etmedi ğ i unutulmamalıdır. Ergenli ğ in ba ş langıç süresi ırk, iklim ve beslenme ş artları gibi de ğ i ş ik faktörlere ba ğ lı olarak da de ğ i ş ebilmektedir. Örne ğ in; Akdeniz ikliminin hakim oldu ğ u yerlerde kızlar 8- 10 ya ş ları arasında ergenlik dönemine girerken, bu durum kutuplarda ya ş ayan Eskimolarda 20’li ya ş lara kadar uzayabilmektedir.

12 Bilişsel Gelişim Soyut i ş lemler dönemine geçilir. Bu dönemde ergen tartı ş maları sever, dü ş üncelerini ifade etmek ister. Özellikle mantık üzerinde yo ğ unla ş ır. Artık yava ş yava ş mantık oyunlarına ısınır ve mantıksal sonuçlar çıkarmaya ba ş lar. Olaylara çok yönlü bakmaya ba ş lar. Öte yandan resim, müzik, ş iir, dans gibi duygu ve dü ş üncelerin sembollerle aktarıldı ğ ı etkinliklere ilgi artar.

13 Biyolojik Gelişim Ergenlikte biyolojik de ğ i ş imlerinin temel unsurları genç insanın fiziksel görünü ş ünde ve üreme yetene ğ inin kazanılmasındaki de ğ i ş ikliklerdir. Bu dönemde beden ve yüzde de ğ i ş imler olur. Bunun ardından ergenin kendisi hakkındaki duyguları de ğ i ş ir. Fiziksel anlamda boy artı ş hızının en yüksek oldu ğ u ya ş lar, kızlar için 11-12, erkekler için 13-15 ya ş ları arasıdır.

14 Duygusal Gelişim Bu dönemde duyguların yo ğ unlu ğ unda artı ş ve istikrarsızlık oldu ğ unu söylemek mümkündür. Bu ba ğ lamda söz konusu duygusal dalgalanmalar; kar ş ı cinse ilgi, mahcubiyet ve çekingenlik, a ş ırı hayal kurma, tedirginlik ve huzursuzluk, yalnız kalma iste ğ i, çalı ş maya kar ş ı isteksizlik ve çabuk heyecanlanma gibi duygulanım durumlardır.

15 Duygusal Gelişim Ergenlik dönemindekilerin en çok gelecekle ilgili kaygılar ta ş ıdıkları; e ğ itim gören ergenlerdeki bu kaygılarının içeri ğ inin istedikleri okula gidip gidemeyecekleri ve istedikleri mesle ğ i yapıp yapamayacakları gibi içeri ğ e sahip oldu ğ u saptanmı ş tır.

16 Ahlaki Gelişim Ergenlik döneminden önce tam anlamıyla olgunla ş mı ş bir ahlak yapısından söz etmek mümkün de ğ ildir.

17 Ahlaki Gelişim Bireyin, ki ş isel bir de ğ er sisteminin varlı ğ ının farkına vardı ğ ı dönem ergenlik dönemidir. Çünkü, ergen tarafından bu dönemdeki bir çok de ğ i ş ken, ahlakın seviyeli bir ş ekilde benimsenip benimsenmeyece ğ ini veya, De ğ er yargılarının, toplumda mevcut olan otoriteye ba ğ lı kalınarak, geleneksel tarzda ş ekillenip ş ekillenmeyece ğ ini belirler.

18 Ahlaki Gelişim Ergenlik döneminde ahlak geli ş imi ile ki ş ilik geli ş imi arasında önemli bir ili ş ki vardır. Bu ba ğ lamda; Kendini do ğ ru de ğ erlendirebilmesi, Dengeli ve sürekli bir öz/benlik kavramına sahip olabilmesi, Kendini kabul edebilmesi gibi önemli bazı faktörler ergenin, uyumlu bir ki ş ilik geli ş tirebilmesinde ayrı bir önem arz eder.

19 Ahlaki Gelişim Ahlakın toplumsalla ş masıyla birlikte ergende, “hak ve adalet” fikri de egemen olmaya ba ş lar. Dolayısıyla ergenler, haksızlık yapan ve e ş it davranmayan kimselere kar ş ı sert tepki verirler.

20 Ahlaki Gelişim Ergenlerdeki ahlaki geli ş imin etkileri, ba ş ta ailesi olmak üzere çevresindeki büyükleri ile olan ili ş kilerinde de görülür. Bu anlamda ergen, anne-babasının davranı ş larını ele ş tirir ve kendi ki ş ili ğ ini tamamlayabilmek için sevgi ve saygı duydu ğ u yeti ş kinlerin söz ve davranı ş larındaki uyuma dikkat eder.

21 Ahlaki Gelişim Ergendeki suçluluk duygusunun ba ş laması, aynı zamanda ahlak ölçülerinin bozulması ve vicdanının emirlerini çi ğ nemi ş olmasının bir belirtisi de olabilir.

22 Sosyal Gelişim Ergenin sosyalle ş me süreci aslında çocukluk döneminde ba ş lamı ş ve ergenlik döneminde ise bu süreç ailesinin dı ş ına ta ş arak okul çevresi ve dolayısıyla arkada ş grupları ekseninde hızla devam etmektedir.

23 Sosyal Gelişim Kendini algılayı ş ı de ğ i ş meye ba ş lar. Kimlik arayı ş ı içine girer. Arkada ş ları onun için çok önemli bir modeldir, ama aile de hala ba ş vuru kayna ğ ıdır. Kar ş ı cinsle ileti ş imi artar. Duygusal bir dönemdedir, özellikle fiziksel görünümü konusunda çok hassastır.

24 Sosyal Gelişim Toplumsal statüdeki de ğ i ş imler benlik kavramı ve ba ş kalarıyla ili ş kileri büyük ölçüde de ğ i ş tirerek genç insanların yeni rollere girmelerine, yeni u ğ ra ş larla me ş gul olmalarına izin verir. Yeti ş kin olmanın e ş i ğ indeki ergenin artık kendisi için dikkate alaca ğ ı ve daha önce olmayan seçenekleri vardır.

25 Ergenliğe Özgü Bazı Özellikler Ben-merkezci dü ş ünme: Ergen sürekli olarak çevresindeki ki ş iler tarafından izlendi ğ i dü ş üncesindedir.

26 Ergenliğe Özgü Bazı Özellikler Ki ş isel efsane (gerçekçi olmayan iyimserlik): Ergenler kendilerini özel bireyler olarak görürler. Benzersiz deneyimlere sahip olduklarına ve tüm dünyayı yöneten kuralların kendileri için geçerli olmadı ğ ına inanırlar. Kazalar, hastalıklar gibi olumsuz ya ş antıların kendilerine hiç ula ş mayaca ğ ını dü ş ünürler.

27 Ergenliğe Özgü Bazı Özellikler Kararsızlık: Artık ya ş amın kendilerine sundu ğ u seçeneklerin daha fazla farkında olan ergenler, neyi yapmak istedikleri konusunda kararsızlık sergileyebilirler.

28 Ergenliğe Özgü Bazı Özellikler Görünen iki yüzlülük: Ergenler, genellikle ideallerini ifade etmek ile bu idealleri gerçekle ş tirmek için gerekli fedakarlıklarda bulunmak arasındaki farkın bilincine varamazlar.

29 Ergenliğe Özgü Bazı Özellikler Devamlı aynaya bakma: Ergenlikle birlikte insan bedeninde önemli de ğ i ş iklikler olur. Ergen, bedeninde meydana gelen bu hızlı de ğ i ş imi aynı hızla kabullenemez. Ayna kar ş ındaki ergen bu dönü ş ümü yakalamaya, aynada gördü ğ ünü “kendisi” olarak kabullenmeye çalı ş maktadır.

30 Ergenlikte Kimlik Gelişimi İ nsanın kimlik duygusunu araması, ergenlik döneminde ön plana çıkar. Genç, çevresindekilerin kendisiyle ilgili dü ş üncelerine de önem verir.

31 Ergenlikte Kimlik Gelişimi Kimlik; bireyin yalnızca kendine özgü tutumlarından, duygularından, algılarından, de ğ erlerinden ve davranı ş larından olu ş an, kendi hakkındaki görü ş üdür. Kimlik literatürde en genel anlamıyla, bireyin “ben kimim?” sorusuna verdi ğ i yanıt olarak tanımlanmaktadır.

32 Ergenlikte Kimlik Gelişimi Kimlik olu ş umu ş u sorulara cevap aranarak belirlenir: Ben kimim? (Kendimizi tanıma ve kendimize ili ş kin kararları kapsar.) Benim için neler de ğ erlidir? (Bireyin de ğ erler sistemini kapsar.) Hayattan neler istiyorum? (Bireyin çe ş itli istek ve ideallerini kapsar.)

33 Ergenlikte Kimlik Gelişimi Bu sorulara verilecek cevaplar, bireyin kendisine ili ş kin kararlarını, de ğ erler sistemini ve ideallerini kapsar. Böylece kimlik ortaya çıkar.

34 Ergenlikte Kimlik Gelişimi E ğ er birey daha önceki geli ş imsel dönemlerini sa ğ lıklı bir biçimde atlattıysa ya da gerek ailevi gerekse sosyal ili ş kilerindeki çatı ş maları çözebildiyse sa ğ lıklı bir kimlik olu ş turur.

35 Ergenlikte Kimlik Gelişimi Genç çevresinde gördü ğ ü, be ğ endi ğ i, etkilendi ğ i, de ğ erli saydı ğ ı ki ş ileri kendisine mal eder, onlarla özde ş le ş ir. Bu ki ş iler gencin ö ğ retmeni, arkada ş ı, karde ş i, sevdi ğ i sanatçı yada bir roman kahramanı olabilir. İş te genç bu ki ş ilerin giyim tarzlarını, konu ş malarını, tavır ve davranı ş larını taklit eder, onlarla bu anlamda özde ş le ş ir. Bu a ş ırıya kaçmadıkça do ğ al bir süreçtir.

36 Ergenlikte Kimlik Gelişimi Ergenler geli ş imleri açısından uygun modellerle kar ş ıla ş ırlarsa sa ğ lıklı bir kimlik geli ş tirebilirler. Aksi durumda kimlik arayı ş ı ve karma ş ası sürer gider.

37 Ergenlikte Arkadaşlık İlişkileri Ergen davranı ş larının odaklandı ğ ı temel alanlardan biri arkada ş ve akranlarıyla ili ş kileridir. Grup ortamında güç, aidiyet ve güven kazanır. Tek ba ş ına yapamayaca ğ ını dü ş ündü ğ ü i ş leri akranlarıyla birlikte karar vererek ortakla ş a yapmaya çalı ş ır.

38 Ergenlikte Arkadaşlık İlişkileri Akran grubu ergene ki ş inin kendisini test etmesini, denemesini ve sorunlarla ba ş a çıkmasını ö ğ retir, kendini kanıtlama zemini olarak i ş lev görür. Böylelikle akran grubu gencin sosyal ö ğ renme deneyimlerini artırır.

39 Ergenlikte Arkadaşlık İlişkileri Ergenin akran grubu zaman içinde hem yapı hem de üyeler açısından de ğ i ş im gösterir. Geli ş im sürecinde kimlik bütünlü ğ ü olu ş tukça, çatı ş malar çözümlendikçe ya da çatı ş malar daha da alevlendikçe ergen ruhsal açıdan daha farklı ili ş ki örüntülerine ihtiyaç duyabilir. Özellikle ergenli ğ in son dönemine do ğ ru kar ş ı cinsiyetle arkada ş lı ğ a yönelimi artacaktır.

40 Ergenlikte Arkadaşlık İlişkileri Arkada ş gruplarındaki bireylerin benzer özellikleri vardır: Ergenlerin arkada ş larının da not ortalamaları, devamsızlık süreleri genellikle birbirine benzerdir. Serbest zamanlarda gerçekle ş tirilen etkinlikler, sevilen müzik türleri, giyim tarzları benzerdir. Suç i ş leme, çetele ş me, di ğ erlerine zarar verme davranı ş ı gösteren ergenlerin arkada ş larında da benzer davranım sorunları daha sıktır.

41 "Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü, ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi alır. Oysa bütün öteki tanıdıklarım, benim hala eskisi gibi oldu ğ umu dü ş ünürler. "


"ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları